Τα P-3B αναβαθμίζονται


Αναχωρούν για εκπαίδευση στις ΗΠΑ δύο πιλότοι της Π.A -Το πρώ­το αεροσκάφος θα παραδοθεί πιο νωρίς στο Πολεμι­κό Ναυτικό.
Το συνολικό κόστος της ανα­βάθμισης, που θα πραγματοποιηθεί από την αμερι­κανική εταιρεία Lockheed Martin στην ΕΑΒ, ανέρ­χεται στα 500 εκατ. δολάρια.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblav@gmail.com

Για τις ΗΠΑ αναχωρούν δυο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, παλαιοί, εξαιρετικά έμπειροι πιλότοι προκειμένου να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αλλά και ως δοκιμαστές αεροσκα­φών ναυτικής συνεργα­σίας τύπου Ρ-3Β Orion, προκει­μένου να επανεκπαιδευτούν από τους Αμερικανούς και ακολούθως να επιστρέψουν για να εκπαιδεύ­σουν νέους στον τύπο πιλότους ή να επαναδιαθέσουν σε αυτόν παλαιότερους συναδέλφους τους. Πρόκειται ασφαλώς για μία ση­μαντική εξέλιξη, για δύο κυρί­ως λόγους: Πρώτον, γιατί αποδεικνύει ότι το νερό έχει μπει για τα καλά στο αυλάκι του συγκεκρι­μένου προγράμματος και, δεύ­τερον, γιατί στρατιωτικές πηγές εκτιμούν βασίμως ότι το πρώτο αεροσκάφος Ρ-3Β από αυτά που είναι τώρα προς αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αε­ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στο Σχηματάρι θα είναι πιθανό­τατα έτοιμο και θα αποδοθεί στον χρήστη του, το Πολεμικό Ναυτι­κό, έναν μήνα πιο νωρίς από το αναμενόμενο.

Με το δεδομένο αυτό κατά νου, κινήθηκαν οι διαδικασίες με αντί­στροφη φορά και επελέγησαν και πέρασαν από εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και από όλες τις τυπικές διαδικασίες οι δύο πρώτοι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτοί θα παραμείνουν στις ΗΠΑ για επτά μήνες, στο πλαίσιο πά­ντα υλοποιήσεως των υποχρε­ώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα αναβαθμίσεως του αεροσκάφους, για να περάσουν τη λεγόμενη «επαναπιστοποίηση ιπταμένων» στον συγκεκριμένο τύπο. Ακολούθως, θα συνεχίσουν προκειμένου να πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, αλλά και ως δοκιμαστές αεροσκάφους. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε απαιτείται και αυτό το διάστημα των επτά μηνών συνεχούς εκπαιδεύσεως.

Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, περί τον Σεπτέμβριο του 2017, οι δύο πιλότοι θα ξε­κινήσουν την εκπαίδευση των συναδέλφων τους του Πολεμι­κού Ναυτικού στον τύπο, καθώς και μερικών άλλων της Πολεμι­κής Αεροπορίας. Οι τελευταί­οι θα στελεχώσουν για λίγο τη Μοίρα, μέχρις ότου οι νέοι πιλότοι σταθερών πτερύγων του ΠΝ, προερχόμενοι από τη Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού -που θα μετονομαστεί σε Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού- συμπληρώ­σουν τις στάνταρ προϋποθέσεις, από πλευράς ωρών πτήσεως, για να βγουν διαθέσιμοι στο Ρ-3Β ως συγκυβερνήτες. Κυβερνήτες θα εί­ναι έμπειροι αξιωματικοί της ΠΑ, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν πετάξει με τον συγκεκριμέ­νο τύπο αεροσκάφους, όταν αυτό επιχειρούσε με τα χρώματα της ιστορικής 353 Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας (353 ΜΝΑΣ) από την 112 Πτέρυγα Μάχης της Αε­ροπορικής Βάσης της Ελευσίνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Η επίσημη έναρξη του προγράμματος «εκσυγ­χρονισμού μέσης ζωής και αναβαθμίσεως επιχειρησιακών συ­στημάτων» (MLU) των Ρ-3Β του ΠΝ πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 στην ΕΑΒ, παρου­σία του ΑΝΥEΘΑ Δημήτρη Βίτσα, και αφορούσε πέντε αεροσκάφη που ήταν καθηλωμένα στο έδα­φος από το 2009. Το συνολικό κόστος του εκσυγχρονισμού, που θα πραγματοποιηθεί από την αμερικανική κατασκευάστρια εται­ρεία του αεροσκάφους, Lockheed Martin, στην ΕΑΒ, μέσω δια­κρατικής συμφωνίας («G-to-G»), ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 13 Ιουλίου 2016, το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη Ρ-3Β Orion του ΠΝ μεταστάθμευσε επιτυχώς από την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα. Λίγες μέ­ρες αργότερα ακολούθησε και το δεύτερο, πετώντας αμφότερα με Αμερικανούς πι­λότους της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η σύμβαση προ­βλέπει την επανενεργοποίηση ενός αεροσκά­φους Ρ-3Β και την προμήθεια του τακτικού επι­χειρησιακού λο­γισμικού και του εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγ­χρονισμό τεσσάρων ακόμη αερο­σκαφών Ρ-3Β.

Τα αεροσκάφη αυτά είχαν απο­κτηθεί δωρεάν από τις ΗΠΑ την περίοδο 1991-1992 για αντικατά­σταση των πεπαλαιωμένων HU- 16Β Albatross της 353 ΜΝΑΣ. Τα «πακέτα» (kits) του προγράμ­ματος MLU θα προσδώσουν μια επέκταση του χρόνου ζωής κατά 15.000 ώρες πτήσεως ανά αερο­σκάφος. Επιπλέον, η σύμβαση προβλέπει εργοστασιακή συντή­ρηση, ολοκληρωμένο τακτικό σύ­στημα αποστολών και διοικήσεως (ελληνικής κατασκευής, αλλά πιστοποιημένο από την αμερικα­νική εταιρεία), νέα ηλεκτρονικά συστήματα και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Το ΠΝ στερήθηκε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες των αερο­σκαφών ναυτικής συνεργασίας, καθώς απαξίωσε ένα-ένα τα αερο­σκάφη αυτά, ενόψει της προσδοκώμενης -τότε- απόκτησης νέων αεροσκαφών ναυτικής συνεργα­σίας, βάσει του σχετικού εξοπλιστικού προγράμματος - το οποίο βεβαίως ουδέποτε προχώρησε για οικονομικούς λόγους, λόγω Μνη­μονίου (και όχι μόνο).

«Η έναρξη των εργασιών ανακατασκευής και εκ­συγχρονισμού των αεροσκα­φών Ρ-3Β του ΠΝ καλύπτει μια ζωτικής σημα­σίας επιχειρη­σιακή απαίτηση και αυτό γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ελληνι­κή προστιθέμενη αξία», είχε σημει­ώσει στην τελε­τή ο τότε αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρ­χος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ.

Το αεροσκάφος Ρ-3Β Orion είναι ναυτικής συνεργασίας και θαλάσ­σιας αναγνωρίσεως και χρησι­μοποιείται σε επιχειρήσεις κατά της πειρατείας, για ανθρωπιστι­κή βοήθεια, έρευνα και διάσωση, συλλογή πληροφοριών, ανθυ­ποβρυχιακές επιχειρήσεις, ακόμα και για παροχή βοήθειας στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορί­ας και υποστηρίξεως σε περιπτώ­σεις φυσικών καταστροφών. Το κάθε Ρ-3Β μπορεί να πετά επί 10-12 ώρες συνεχώς, ελέγχοντας τε­ράστιες περιοχές του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τόσο σε εθνικές όσο και σε συμ­μαχικές αποστολές.

Ενίσχυση των Μοιρών

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του ΠΝ (αλλά και της ΠΑ), τα ανα­βαθμισμένα Ρ-3Β θα εντα­χθούν στη δύναμη της νεοσυγκροτηθείσας Διοικήσεως Αεροπορίας Ναυ­τικού (ΔΑΝ), π οποία θα αποτελεί τη φυσική μετεξέ­λιξη της σημερινής Διοικήσεως Ελικοπτέρων Ναυτι­κού (ΔΕΝ). Η νέα ΔΑΝ θα διαθέτει δύο Μοίρες. Μία Μοίρα Ελικοπτέρων, που θα περιλαμβάνει όλους τους σημερινούς τύπους ελικοπτέρων του ΠΝ (ΑΒ-212 ASW, S-70B-6 Aegean Hawk) και θα εδρεύει στο Κοτρώνι Μαραθώνος, κα­θώς και μία Μοίρα Σταθε­ρών Πτερύγων (αεροσκα­φών) με τα Ρ-3Β, που θα εδρεύει στις παλαιές εγκαταστάσεις της 353 ΜΝΑΣ της ΠΑ στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα. Εκεί υπάρχουν ήδη οι κατάλληλοι διάδρο­μοι από-προσγειώσεως, τροχόδρομοι, υπόστεγα συντηρήσεως, αποθήκες πυρομαχικών κλπ.

Τον πρώτο καιρό θα βοη­θήσει η ΠΑ με πιλότους και τεχνικούς το προσωπικό του ΠΝ που θα εκπαιδευ­τούν ως πιλότοι, πληρώμα­τα αέρος και τεχνικοί των αεροσκαφών. Σε κάθε πε­ρίπτωση, το όλο εγχείρη­μα αποτελεί ένα βήμα τε­ράστιου επιχειρησιακού και τεχνικού μεγέθους για το ΠΝ.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-11/02/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ