Αρχική » , , , , , , » Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις στο Δημόσιο και στα ειδικά μισθολόγια (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις στο Δημόσιο και στα ειδικά μισθολόγια (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


Ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε στις 31/03/2017 το ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων»

Τη διάκριση των δημοσίων υπαλλήλων σε δυο κατηγορίες -παλαιούς πριν από το 1993 και ασφαλισμένους μετά το 1993- σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των μετακλητών, τους αμειβόμενους με τα ειδικά μισθολόγια, τους κληρικούς, καθώς και τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού.

Επίσης, η εγκύκλιος αφορά όσους από 1/1/2017 υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων) που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπoλογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Παλαιοί ασφαλισμένοι Από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους - μέλους της Ε.Ε. πριν από την 1-1-1993) ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται:

ο βασικός μισθός

το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης

το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού και έχουν ενιαχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.

Νέοι ασφαλισμένοι

Από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων» υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους - μέλους της Ε.Ε. μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), θεωρούνται:

ο βασικός μισθός

το οικογενειακό επίδομα

το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης

το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

το επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών.

Οι εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη και μέρισμα του ΜΤΠΥ παρακρατούνται επί των προαναφερόμενων συντάξιμων αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή για τους «νέους ασφαλισμένους» παρακρατούνται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται στην προηγούμενη ενότητα, ενώ για τη βάση υπολογισμού των εισφορών των «παλαιών ασφαλισμένων» εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις. Για την αναλυτικότερη περιγραφή των ποσοστών εισφοράς και της βάσης υπολογισμού των εισφορών για την επικουρική σύνταξη, την εφάπαξ παροχή και το μέρισμα του ΜΤΠΥ θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

Τα ειδικά μισθολόγια

Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80 ευρώ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) το οποίο λόγω του ότι αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1-1-2017 και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.

Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη εργαζομένων στο Δημόσιο

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικά καθεστώς του Δημοσίου:

α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,

β. τους ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και

δ. τα αιρετά όργανα (βουλευτές και δήμαρχοι).

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, στις περιπτώσεις που μέχρι τις 31-12-2016 δεν προβλεπόταν η καταβολή αυτών, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: 2017 ποσοστό 3,33%, 2018 ποσοστό 6,67%, 2019 ποσοστό 10%, 2020 και επόμενα ποσοστό 13.33%.


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων» (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ):7 σχόλια:

 1. Ολοι οι συνταξιούχοι ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ας το διαβάσουν :
  Σας λένε ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε και μάλιστα ανακοινώνονται ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων κάνοντας το υστέρημα των εργαζομένων για μελλοντικές απολαβές μέρος των δαπνών του κράτους .Απο που και ως που το υστέρημα , κρατήσεις των εργαζομένων έγιναν με Τσίπρα -Καμμένο μέρος των δαπανών του κράτους ?
  Το 2007 το ΑΕΠ ήταν 237 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες για συντάξεις ήταν 27.5 δις ευρώ και αντιπροσώπευαν το 11.5% του ΑΕΠ .
  Το 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε λόγω μνημονίου στα 177 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες για συντάξεις ήταν 25 δις και αντιπροσώπευαν το 17% του ΑΕΠ .
  Καταλάβατε τώρα το μέγεθος της απάτης ? Τπ 2014 οι δαπάνες μειώθηκαν αλλά.....αυήθηκαν λόγω ότι μειώθηκε το ΑΕΠ. Τα παπατζηλίκια αυτών που μας κυβερνούν όλους ας πάρουν ΤΕΛΟΣ.
  Κατεβείται όλοι σε μία ήσυχη διαμαρτυρία πρίν το ΠΑΣΧΑ.
  Διαβάστε τι κάνουν γιά να υποτάξουν την κοινωνία :
  Ο πολυκερματισμός των δυνάμεων του αντιμνημονιακού χώρου, πολυκερματισμός που έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό με την προσθήκη άλλων δύο προεξαγγελθέντων κομματικών σχηματισμών,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΓΙ ΑΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ . Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΕΨΑΚΙΑΣ ,ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΚΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ . ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΝΟ 2.000 ΑΤΟΜΑ.ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ; ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ,ΔΕ ΒΑΡΙΕΣΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ. ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ 50.000 ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Ν ΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΕΣ Ν ΑΔΕΙΣ ΠΩΣ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ. ΠΟΥΘΕΝΑ .ΟΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ; ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ, ΕΜΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΤΞΟΙΧΟΙ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΤΩΡΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ .

   Διαγραφή
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΣΤΑ 5.600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΣΤΑ 5.900 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΑ 5.600 ΕΥΡΩ ΑΓΑΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΨΟΥΣ 8.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΣΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟ 668 ΕΥΡΩ. ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 20.000 ΕΥΡΩ, ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.450 ΕΥΡΩ. ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟ 3.102 ΕΥΡΩ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟ 652 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι παλαιοί συνταξιούχοι από το 2019 χάσουν σταδιακά σε 1 ή 2 χρόνια την προσωπική διαφορά, μετά τον επαναυπολογισμό των συντάξεων με τον νέο νόμο Κατρούγκαλου. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα επιφέρει μεσοσταθμικά μειώσεις στις παλαιές συντάξεις κατά 10 %και θα ξεκινούν πιθανόν από 600 – 700 ευρώ μικτά τον μήνα. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι όσοι λαμβάνουν συντάξεις 1.000 ευρώ μικτά και άνω, δηλαδή απόστρατοι, υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου, συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ με λίγα χρόνια ασφάλισης, δικαστικοί και γιατροί του ΕΣΥ. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει να κόβεται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις σε 2 έτη από το 2019, 75 % το πρώτο και 25 % το δεύτερο έτος. Η συντάξεις των 600 – 700 ευρώ θα κοπούν περίπου 10 % και οι συντάξεις των 1.000 – 1.300 ευρώ από 15 % έως 30 %.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Από τους 4 ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο 1, οι υπόλοιποι 3 δεν μπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές, από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν το 30 % χρωστάει έως 10.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, το 60 % από 10.000 έως 50.000 ευρώ και το 10 % πάνω από 50.000 ευρώ, στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, πρώην ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, κτλ. Ποιο ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να αντέξει με αυτές τις συνθήκες ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ; ΤΙ ΕΠΑΘΑΝ ; ΑΥΤΟΙ ΚΕΛΑΙΔΟΥΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙ' ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 5.600 ΕΥΡΩ ..................

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ