Αρχική » , , , , , , , , » Η μεγάλη των συντάξεων «Σφαγή». Περικοπές έως 300 € για Στρατιωτικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Η μεγάλη των συντάξεων «Σφαγή». Περικοπές έως 300 € για Στρατιωτικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 60% ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ.

Μειώσεις που φτάνουν και στο 58% για τις συντάξεις χηρείας και απειλούν με εξα­φάνιση τις επικουρικές αποκαλύ­πτονται σε επίσημα στοιχεία και πίνακες επανυπολογισμού κύριων και επικουρικών από τον ΕΦΚΑ, την ΗΔΙΚΑ και το ΕΤΕΑ, που εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα σήμερα ο «ΕτΚ».

Οι πραγματικές περικοπές, όπως αποτυπώνονται στους επανυπολογισμούς των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων, κυμαίνονται από 10,63 ως 248,03 ευρώ, με ποσοστά μείωσης από 2,32% ως 21,19%.

Στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας, οι μειώσεις όσο και αν μοιάζει απίστευτο φτάνουν και στο 58% για συζύγους θανόντων οι οποίοι είχαν πολύ λίγα έτη ασφά­λισης στο ΙΚΑ.

Στις κύριες συντάξεις του Δημο­σίου ο επανυπολογισμός που ήδη διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πραγματικά ποσά δικαιούχων, δείχνει μέχρι στιγμής προσωπικές διαφορές μειώσεις της τάξης των 180 ως 260 ευρώ, ή σε ποσοστά της τάξης του 22% με 28%. Στα ει­δικά μισθολόγια (στελέχη ΕΔ-ΣΑ, πανεπι­στημιακοί, γιατροί, δικαστικοί) οι προσωπικές διαφορές εκτιμάται ότι ξεπερνούν και τα 300 ευρώ.

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής αποκαλύ­πτει σήμερα 10 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τον επανυπολογισμό κύριων και 6 από τον επανυπολογισμό συντάξεων χηρείας, που γίνονται σε πραγματικό χρόνο από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, που είναι επίσημα και βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημο­σιότητας:

Συνταξιούχος ΙΚΑ που αποχώ­ρησε με 35 έτη και αποδοχές 21ης κλάσης (1.766 -1.800 ευρώ) παίρ­νει σήμερα καταβαλλόμενο ποσό 1.170 ευρώ (μετά από όλες τις μειώ­σεις και την κράτηση 6% για ασθέ­νεια). Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη (προ φόρου) βγαίνει στα 922 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά-μειωση κατά 248 ευρώ, ή σε ποσοστό -21,19%. Αυτή τη διαφορά θα τη δει στο ενημερωτικό του από 1/1/2018 και στην τσέπη του την 1/1/2019, εκτός και αν τα μέ­τρα έρθουν νωρίτερα, δηλαδή μέσα στο 2018, με την επίκληση απρό­βλεπτων εξελίξεων από την κυβέρ­νηση.

Συνταξιούχος ΙΚΑ με 36,5 έτη και αποδοχές 28ης κλάσης παίρνει σή­μερα 1.407,96 ευρώ και με τον επανυπολογισμό θα έχει 1.169,96 ευρώ, με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 238 ευρώ, ή -16,90%.

Συνταξιούχος με 33,3 έτη (10.000 ένσημα) και σύνταξη 940 ευρώ σή­μερα (προ φόρου) θα έχει νέα σύ­νταξη 829,88 ευρώ, με προσωπική διαφορά-μείωση κατά 110,12 ευρώ, ή -11,71%.

Συνταξιούχος με 40 έτη και απο­δοχές 15ης κλάσης παίρνει σήμερα 1.1017,95 ευρώ, ενώ με τον επανυπολογισμό του ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ η νέα σύνταξη (προ φόρου) βγαίνει στα 875 ευρώ. Η μείωση είναι 142,92 ευρώ, ή -14,4%.

Χήρα συνταξιούχου ΙΚΑ (ο οποί­ος είχε μόλις 8 χρόνια ασφάλισης) παίρνει σήμερα 288 ευρώ, ενώ με τον επανυπολογισμό θα έχει μείωση κατά 167 ευρώ και η σύντα­ξη από 1/1/2019 θα πέσει στα 121 ευρώ, ή -58%! Αυτό συμβαίνει επει­δή στις συντάξεις χηρείας έχουμε διπλή περικοπή: Πρώτα θα επανυπολογιστεί το αρχικό ποσό σύ­νταξης που δικαιούνταν ο θανών, που σημαίνει ότι η αρχική σύνταξη θανόντος βγαίνει μικρότερη, και στη συνέχεια, από τη νέα επανυπολογιζόμενη σύνταξη η χήρα ή ο χήρος θα πάρει όχι το 70% της σύνταξης που ήταν παλιά, αλλά το 50% της νέας και μικρότερης σύ­νταξης του θανόντος, όπως λέει ο νόμος Κατρούγκαλου. Για το λόγο αυτό η μεγαλύτερη σφαγή θα γί­νει στις συντάξεις χηρείας, όπου θα έχουμε δυο μειώσεις: Η παλιά σύνταξη του θανόντος θα είναι μι­κρότερη και η σύνταξη του επιζώντος ακόμη πιο κάτω.

Χήρα συνταξιούχου ΙΚΑ (ο οποί­ος είχε 15 έτη ασφάλισης) παίρνει σήμερα 432 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξή της βγαίνει στα 227 ευρώ, με προσωπική δια­φορά-μείωση κατά 204,98 ευρώ, ή -47,40%!

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Από 10,63 ως 248,03 ευρώ στις καταβαλλόμενες συντάξεις γήρατος ΙΚΑ με 17 ως 40 χρόνια.
Ως και 58% στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας ΙΚΑ με λίγα χρόνια.
Άνω των 220 ευρώ στις συντάξεις Δημοσίου με 25, 35 ή περισσότερα χρόνια.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 8,53 ΕΥΡΩ

Στις επικουρικές συντάξεις έρχεται μεγάλο σοκ, καθώς τα ποσά των προσωπικών διαφορών που -όπως φαίνεται- θα έχουν ψαλίδι ή και οριστική κατάργηση -ανάλογα με το τελικό σχέδιο που θα προκρίνει η τρόικα- αντιστοιχούν μέχρι και στο 91% της κανονικής επικουρικής σύνταξης. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν κατάργηση της προσω­πικής διαφοράς θα εξα­φανίσει εκατοντάδες χιλιάδες επικουρικές, αφού θα μείνει μόνο το 9% της σύνταξης που καταβάλλεται σήμερα! Τα επίσημα στοιχεία με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής -και μάλι­στα της πιο πρόσφατης πληρωμής (Απριλίου και Μαρτίου 2017)- δείχνουν ότι:

Επικουρική από το πρώην Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ), που μειώθηκε ήδη στα 166,22 ευρώ, με το νόμο Κατρούγκαλου, πέρσι τον Σεπτέμβριο, έχει προσωπική διαφορά 152,75 ευρώ. Με την κατάργηση της διαφοράς μένει επικουρική 13,47 ευρώ!

Επικουρική (από το ΤΕΑΥΕΚ) που επανυπολογίστηκε στα 105,26 ευρώ με το νόμο Κατρούγκαλου κρατάει προσωπική διαφορά 96,73 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς μένει επικουρική μόλις... 8,53 ευρώ!

Επικουρική του ΟΤΕ που επανυπολογίστηκε στα 77,13 ευρώ, έχει προσωπική διαφορά 11,28 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς, μένουν 65,85 ευρώ.

Επικουρική από το πρώην Ταμείο Δημοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), που επανυπολογίστηκε στα 155,20 ευρώ, κρατάει προσωπική διαφορά 95,85 ευρώ. Με κατάργηση της διαφοράς, η επικουρική είναι στα 59,35 ευρώ.

ΜΕ ΤΟ ...ΚΙΑΛΙ ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΑ στοιχεία επανυπολογισμού προκύπτουν και επιστροφές, δηλαδή αυξήσεις συντάξεων, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα έτη και τις αποδοχές. Για να ευνοηθούν από τον επανυπολογισμό οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να είχαν λίγα έτη με σχετικά υψηλές αποδοχές.

Στο πίνακα με τα επίσημα στοιχεία, που εξασφάλισε ο «Ε.Τ.», φαίνεται ότι συνταξιούχος με 27 έτη και αποδοχές 17ης κλάσης ΙΚΑ (1.450 ευρώ) παίρνει σήμερα 678,68 ευρώ και με τον επανυπολογισμό ευνοείται, καθώς η σύνταξή του ανεβαίνει κατά 33,91 ευρώ και πάει στα 712,59 ευρώ, με αύξηση 5%.


Όσοι είναι στην ίδια κατηγορία και προέρχονται από το ΙΚΑ θα τύχουν είτε ουδέτερης μεταβολής είτε μιας μικρής αύξησης από τον επανυπολογισμό. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα των μειώσεων που έρχονται για σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους όλων ανεξαιρέτως των ταμείων, πλην ΟΓΑ, που ακολουθεί μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στις μειώσεις συντάξεων.

Τρία σενάρια στο τραπέζι

Η ΜΕΓΑΛΗ «σφαγή», που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση, περιλαμβάνει τρία εναλλακτικά σχέδια που είναι στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα:

1. Να κοπεί το 60% της προσωπικής διαφοράς από τις κύριες συντάξεις και το άλλο 40% να μείνει ως μικρότερη διαφορά. Με το σενάριο αυτό, που έχει συζητηθεί στο υπουργείο Οικονομικών για τον επανυπολογισμό που διενεργεί το Γενικό Λογιστήριο, αν μια σύνταξη από τα 1.000 ευρώ πέσει στα 800 ευρώ, θα έχει διαφορά - μείωση κατά 200 ευρώ. Από αυτά τα 200 ευρώ εξετάζεται να καταργηθεί το 60%, δηλαδή να φύγουν τα 120 ευρώ και να μείνουν τα 80, οπότε η σύνταξη θα είναι 880 ευρώ (800+80 ευρώ με τη νέα προσωπική διαφορά).

2. Να μπει όριο μείωσης των κύριων συντάξεων (πλαφόν). Εδώ οι απόψεις τρόικας και υπουργείου Εργασίας διίστανται. Δεν έχει συμφωνηθεί πλαφόν μείωσης 22%, όπως διαρρέεται από την κυβέρνηση. «Συζητάμε κάπου εκεί γύρω», είπε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής αρμόδιο στέλεχος, χωρίς να επιβεβαιώσει αν θα μπει πλαφόν μειώσεων 22% στις κύριες ή αν θα είναι μεγαλύτερο. Η τρόικα θέλει οι μειώσεις να είναι χωρίς πλαφόν, δηλαδή αν μια σύνταξη από τα 1.600 ευρώ πέσει στα 1.200 ευρώ (μείωση 25%, ή κατά 400 ευρώ), να αφαιρεθεί ολόκληρη και όχι ένα τμήμα της.

3. Το τρίτο εναλλακτικό σχέδιο βάζει στο κάδρο των μειώσεων και τις επικουρικές και συνδυάζεται με τα δυο παραπάνω. Η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι ο επανυπολογισμός και η μείωση, ή η κατάργηση των προσωπικών διαφορών, πιάνει και τις επικουρικές. Το υπουργείο θεωρεί ότι μπορεί να βρει το ποσό της συνολικής περικοπής (1,8 δισ. ευρώ σταθερά κατ’ έτος από το 2019 και μετά), από τις κύριες και από τη γενική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που δείχνει να υποχωρεί, αλλά δεν είναι μόνιμη, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί οι απλήρωτες συντάξεις και τα αναδρομικά τους. Το σχέδιο που εμπλέκει τις επικουρικές και, όπως φαίνεται, θα είναι μέσα στο μεγάλο κόφτη του 2019, σημαίνει ουσιαστικά εξαφάνιση των συντάξεων.

«Μαχαίρι» και στα 450 ευρώ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ με τα στοιχεία επανυπολογισμού δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά προστατεύονται οι μεσαίες και κυρίως οι χαμηλές συντάξεις, παρά τα όσα υποστήριξε η υπουργός Εργασίας (μιλώντας στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο») την περασμένη Τρίτη.

«Ουσιαστικά στις χαμηλές συντάξεις δεν θα υπάρξουν προσωπικές διαφορές, καθώς αυτές εμφανίζονται κυρίως στις υψηλές συντάξεις. Για παράδειγμα, η μέση σύνταξη του ΙΚΑ δεν πρόκειται να θιγεί», είπε η κ. Αχτσιόγλου.

Ωστόσο, τα παραδείγματα από επίσημα στοιχεία επανυπολογισμού δείχνουν το αντίθετο:

• Σύνταξη χηρείας από τα 288,31 ευρώ πέφτει στα 121 ευρώ. Προσωπική διαφορά - μείωση 167 ευρώ, ή -58%.

• Σύνταξη χηρείας 423,42 ευρώ πέφτει με τον επανυπολογισμό στα 367,9 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 55,5 ευρώ, ή -13,12%.

• Σύνταξη γήρατος με 15 έτη και αποδοχές 10ης κλάσης (867 ευρώ) από τα 457,78 ευρώ σήμερα (που είναι το παλιό κατώτατο όριο των 487 ευρώ μείον την εισφορά ασθένειας 6%), πέφτει με τον επανυπολογισμό στα 419,39 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 38,39 ευρώ, ή -8,39%.

• Σύνταξη γήρατος με 17 έτη και τις ίδιες αποδοχές μειώνεται με τον επανυπολογισμό στα 447 από τα 457 ευρώ που είναι σήμερα.

Ο επανυπολογισμός στο Δημόσιο

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, οι μεγάλες διαφορές προκύπτουν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, είτε με 25 είτε με 35 και περισσότερα έτη.

• Συνταξιούχος Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη παίρνει σήμερα 1.208 ευρώ πριν από το φόρο. Με τον επανυπολογισμό, η σύνταξη βγαίνει στα 890 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 318 ευρώ ή -26,3%.

• Συνταξιούχος με 25ετία από τα 888 ευρώ σήμερα πέφτει το 2019 στα 654 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση 235 ευρώ ή -26,4%.

• Συνταξιούχος Τ.Ε. κατηγορίας με 35 έτη παίρνει 1.180 ευρώ καταβαλλόμενο ποσό, ενώ με τον επανυπολογισμό έχει προσωπική διαφορά 327 ευρώ και αν φύγει ολόκληρη θα παίρνει 853 ευρώ από 1/1/2019.

• Συνταξιούχος με 25 έτη στη Δ.Ε. κατηγορία παίρνει 778 ευρώ σήμερα και με τον επανυπολογισμό πέφτει στα 609 ευρώ, με προσωπική διαφορά - μείωση κατά 170 ευρώ ή -21,8%.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-29/04/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

20 σχόλια:

 1. Πηγαίνετε για μπάνια συνταξιούχοι.Κάποιος άλλος θα τρέξει για εσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
   ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΥ.

   Διαγραφή
 2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ...ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΝΕΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η μεγάλη των αποστράτων συνταξιούχων ΣΦΑΓΗ.

   Διαγραφή
 3. Το 2007 το ΑΕΠ ήταν 237 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες για συντάξεις ήταν 27.5 δις ευρώ και αντιπροσώπευαν το 11.5% του ΑΕΠ .
  Το 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε λόγω μνημονίου στα 177 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες για συντάξεις ήταν 25 δις και αντιπροσώπευαν το 17% του ΑΕΠ .
  Καταλάβατε τώρα το μέγεθος της απάτης ?
  Αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται υπερβολικά μεγάλο πλεόνασμα για το 2016 (κοντά στο 4% έναντι στόχου 0,5% για πέρσι, 1,75% για φέτος και 3,5% για του χρόνου)!
  Δηλαδή ισχυρίζεται η κυβέρνηση (και επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ) ότι η Ελλάδα έπιασε από πέρσι, δηλαδή από το 2016, τον τελικό στόχο πλεονάσματος για το 2018!
  Κι ενώ την ίδια στιγμή της ζητούν να πάρει ασφυκτικά επί πλέον μέτρα λιτότητας, για το 2019 και για το 2020, για να πιάσει τότε το στόχο που… ήδη έχει πιάσει και έχει ξεπεράσει από πέρσι…
  Κάποιοι μας δουλεύουν, έτσι;
  ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ-ΠΟΣ-ΠΟΑΣΥ ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ? ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ 15 ΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριοι μην διαμαρτύρεστε διότι η αριστερή κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, έχει ακόμη 2 χρόνια, μέχρι το 2019, να το ολοκληρώσει, έχετε δει μέχρι σήμερα το μισό πρόγραμμα της, δεν μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη γνώμη, υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις μέχρι το τέλος που θα μείνετε άφωνοι, λίγη υπομονή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. TO ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 35 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ.ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ(ΑΝΑΛOΓΙΚΟ).
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΟ....ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ε.ε.ΗΤΑΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 1500 ΕΥΡΩ-ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΔΗΛΑΔΗ μιλαμε για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 35 ΕΤΩΝ ??
  ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ.
  ΑΥΤΑ ΠΡΕΕΠΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ.-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ) ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ).ΟΧΙ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 40000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΙΔΙΩΤΗ-ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΑ ΤΩΝ 10000 ΕΥΡΩ? ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επεσαν οι μάσκες, οι συριζαίοι και οι ψεκασμένοι έπεσαν στα τέσσερα. Τι ανοιχτά τις Κυριακές, τι φάρμακα στα super markets, τι υπερταμεία και αποκρατικοποιήσεις, τα πάντα όλα υπογράφουν για λίγο καιρό στις καρέκλες. Οχι μόνο 3,6 δις μέτρα αλλά και νεοφιλελεύθερη πολιτική και πανηγυρίζουν κιόλας για την συμφωνία που έφεραν.....................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και ο ελληνας κοιμαται τον υπνο του δικαιου στη πολυθρονα του! Οι βρωμοσυριζαιοι του πινουν το αιμα και αντι να τα σπασει ολα ροχαλιζει! Και θελουμε να καυχομαστε οτι ειμαστε απογονοι του καραισκακη και του κολοκοτρωνη! Ντροπη μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ. ΠΟΙΟΣ ΝΕΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 35 ΧΡΟΝΙΑ 850 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ 200 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ 1500-2000 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 150.000 ΕΦΑΠΑΞ.
  ΜΕ ΤΙ ΗΘΙΚΟ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΕΧΘΡΟ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΘΑ ΒΑΣΤΑΕΙ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΓΚΑΣΜΑ. ΟΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΧΘΡΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΑΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ AYTO ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 'Εκλεισε η συμφωνία μνημόνιο Νο4, μέχρι 18 % μείωση των κύριων συντάξεων πιθανόν αυτών που υπερβαίνουν τα 940 ευρώ, η μεσοσταθμική μείωση θα είναι 9 %, δηλαδή εάν ένας συνταξιούχος έχει κύρια σύνταξη 1.100 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 150 ευρώ τότε η μείωση θα κυμανθεί μεσοσταθμικά στα 99 ευρώ από το 2019.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κάνουν για τους συνταξιούχους από το 2019 θα ήταν στα αντίμετρα να συμπεριλάβουν τη μείωση της εισφοράς υγείας από το 6 % στο 4 % που ήταν το καλοκαίρι του 2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ 50% ΛΟΓΩ ΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ 50% ΕΝΩ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΔΕΝ ΔΩΣΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ 2016.ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ..ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ.......................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΑΡΗ.ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ
   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙ
   ΕΣ ΤΟΥΣ.ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΖΩΑ ΠΟΥ
   ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

   Διαγραφή
  2. 08:46 Oι Σαμαροβενιζέλοι δεν έκοψαν το 2012, αυτά που επικαλείσαι ότι μας επέστρεψαν ως 50%; Έλεος με την κομματίλα σας... Ούτε "ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ", ούτε "ΑΨΕΚΑΣΤΟΙ"... ΟΧΙ σε κανένα πολιτικό σκουπίδι!!

   Διαγραφή
 12. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας:
  α. Από 1ης Ιανουαρίου 2019 περικόπτεται έως 18% οι κύριες συντάξεις. Το μέτρο θα θίξει 900.000 συνταξιούχους που παίρνουν κύρια σύνταξη πάνω από τα 700 ευρώ !!! Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν απώλειες από λίγα ευρώ ως ακόμη και πάνω από 300 ευρώ το μήνα για τις υψηλές συντάξεις. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, οι συνταξιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πολλά έτη ασφάλισης και εν γένει όσοι λαμβάνουν πάνω από 1300 ευρώ (ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, πρώην ευγενή Ταμεία, έστολοι). Η μέση μείωση της κύριας σύνταξης θα είναι 9 % και μείωση θα έχουμε και στις επικουρικές.
  β. Από 1ης Ιανουαρίου 2020 (ή το 2019 αν δεν πιαστούν οι στόχοι) η μείωση του αφορολόγητου από 8.636 ευρώ στα 5.681 ευρώ θα φέρει επιβάρυνση από 650 ευρώ ακόμη και για τους φτωχότερους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του αφορολόγητου θα φέρει απώλειες ακόμη και για όσους παίρνουν σύνταξη πάνω από 474 ευρώ καθώς πλέον δεν θα καλύπτονται από το αφορολόγητο. Για παράδειγμα ένας συνταξιούχος που παίρνει 720 ευρώ το μήνα και μέχρι τώρα δεν πληρώνει φόρο θα πληρώνει φόρο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μέτρα του 2018, εκτός των άλλων, συμφωνήθηκε :
  Κατάργηση έκπτωσης φόρου 10% ιατρικών δαπανών.
  Κατάργηση έκπτωσης 1,5% φόρου μισθωτών – συνταξιούχων (μηνιαία παρακράτηση).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη: Για εισοδήματα έως 700 ευρώ τον μήνα η συμμετοχή θα είναι μηδενική, ανεξαρτήτως ασθένειας. Για εισοδήματα από 700 έως 1.200 ευρώ η συμμετοχή μειώνεται κατά 50%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ, Προσευχόμαστε σ όλους τους θεούς του κόσμου, τέλη του 2018 να βρισκόμαστε στην θέση που ήμασταν τέλη του 2014 και αν! ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ με τρομερή επιπλέον επιβάρυνση και εξάντληση του κόσμου και αυτοί χαμογελούν "ευχαριστημένοι"! Συν το ξεβράκωμα, το συνεχές ρεζιλίκι και την ειρωνεία απο χώρες μεγέθους Μάλτας ή Σλοβενίας! Το αριστερό σκιάχτρο της Ευρώπης έχουμε καταντήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ναρθουν οι ΑΨΕΚΑΣΤΟΙ που μας φέρανε τους ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΥΣ; Πριτς δεν σφάξανανε...

   Διαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ