Αρχική » , , , » Στην πρώτη γραμμή και πάλι έφεδροι και εθνοφύλακες

Στην πρώτη γραμμή και πάλι έφεδροι και εθνοφύλακες


Εντυπωσιακή αύξηση συμμετοχής από το 9% στο 25% στις ασκήσεις και τις εκπαιδευτικές βολές μετά την ενεργοποίηση των δυο θεσμών από το υπ. Άμυνας για τη στελέχωση στρατιωτικών μονάδων της παραμεθορίου. 

Οι έφεδροι και οι εθνοφύλα­κες ξανά στα... χαρακώματα, με ανανεωμένο εξοπλισμό και όλοι με αυτόματα τυφέκια G-3. Η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αφιερώσει το 2017 στη συμβολή των δύο αυ­τών θεσμών στην άμυνα της χώρας είχε ως απο­τέλεσμα μέσα σε μερικές μόνο εβδομάδες να αυξη­θεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ασκήσει και τις εκπαιδευτικές βολές από 9% σε 25%, με τάσεις περαιτέρω αύξησης.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ποσοστό, που κάνει την ηγεσία του ΓΕΣ, και ειδικά τον νέο αρχηγό, αντιστράτηγο Αλ­κιβιάδη Στεφανή, ο οποίος πιστεύει στους θεσμούς του εφέδρου και του εθνο­φύλακα (σήμερα θα παρα­κολουθήσει άσκηση στα Χανιά), να ανασύρει σχέ­δια του Επιτελείου για την ουσιαστική αξιοποίηση των ανθρώπων που νοιά­ζονται για την πατρίδα και μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην άμυ­να και την ασφάλεια της χώρας αν απαιτηθεί.

Ειδική διεύθυνση

Το ΓΕΣ, μάλιστα, προχωρά στη συγκρότηση ειδικής διεύθυνσης με σκοπό να αντιμετωπιστούν χρό­νια προβλήματα και να ξεπεραστούν δυσκολίες, έτσι ώστε σε έκτακτες κα­ταστάσεις να μπορούν να κινητοποιηθούν χιλιάδες ακόμη Έλληνες που θα συνδράμουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στην προστασία των γραμμών άμυνας στα νησιά και στον Έβρο.

Η υπογεννητικότητα και η δραματική μείωση προσλήψεων νέου στελεχιακού δυναμικού έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα επάνδ-ρωσης των μονάδων και κάνουν τους επιτελείς του Πεντα­γώνου να εστιάζουν στην αξιοποίηση της εφεδρείας και των εθνοφυλάκων (είμαστε άλλωστε από τις ελάχιστες χώρες που δεν αξιοποιούν την εφεδρεία).

Όποιες ενστάσεις και επιφυλάξεις ξεπεράστηκαν μετά τις ασκήσεις που έγιναν στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου. Εκεί αποδείχθηκε ότι ο Στρατός μπορεί να υπολο­γίζει στους εφέδρους και τους εθνοφύλακες, αφού συνεργάστηκαν άψογα. Φτάνει οι ασκήσεις και η εκπαίδευσή τους να είναι συχνές. Πέραν του να δείξει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας ότι υπολογίζει τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες, η αποζημίωση που τους δίδεται για κάθε εκπαίδευση, αν και μικρή, αποτελεί ένα κίνητρο σε συνδυασμό με τον παρεχόμενο εξοπλισμό και βεβαίως τον οπλι­σμό. Για κάθε Κυριακή που γίνεται εκπαίδευση στα νησιά και στον Έβρο δίδεται ένα ποσό της τάξης των 15 ευρώ στους εφέδρους και τους εθνοφύλακες, ενώ αρκετοί εξ αυτών αναλαμ­βάνουν και υπηρεσίες φύλαξης στρατοπέδων για να μη χάνουν την επαφή με τη μονάδα η οποία θα τους καλέσει στην ενεργό δρά­ση αν απαιτηθεί.

Για κάθε ένοπλη υπη­ρεσία (κυρίως σκοπιές και περίπολα) χορηγείται το ποσό των 40-50 ευρώ την ήμερα και μπορεί ένας έφεδρος ή εθνοφύλακας να κάνει έως και τέσσερις ή πέντε υπηρεσίες τον μή­να. Άρα μπορεί να εισπράξει το ποσό των 200 ευρώ τον μήνα. Αυτό, βέβαια, σε περιοχές με μεγάλους σχηματισμούς και αναγκαιότητες σε προσωπικό. Σημειώνεται ότι οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες έχουν πλήρη εξάρτυση και φέ­ρουν όπλα G-3 και συγκε­κριμένο αριθμό σφαιρών, τα οποία διατηρούν στην οικία τους. Είναι υποχρε­ωμένοι να τα κρατούν σε ασφαλές μέρος και να βρί­σκονται σε λειτουργική κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, αντικαταστάθηκαν όλα τα παλαιότερα τυ­φέκια Μ1 με τα πιο σύγ­χρονα και αυτόματα G-3 που διαθέτει και ο Ελληνικός Στρατός.

Προσφορά

«Το παν είναι να διατηρήσουμε ζωντανό το εν­διαφέρον εφέδρων και εθνοφυλάκων, που έχουν αποδείξει την ανιδιοτελή προσφορά τους στην πα­τρίδα και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Στρατού και της κοινωνίας» ανέφερε ανώτα­τη στρατιωτική πηγή. Εί­ναι δε σημαντικό να ανα­φερθεί ότι, σε περίπτωση πολέμου, οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες θα ανα­πτυχθούν με κάποια στοι­χεία του Στρατού σε περιοχές και σημεία στα οποία δεν αναμένεται ο βασικός όγκος των εχθρικών δυνάμεων, αλλά είναι απαραίτητο και κρίσιμο εθνικά να υπάρξει επάν­δρωση. Στη νέα μορφή πολέμου, ο χώρος του πεδίου μάχης ταυτίζεται με ολόκληρη την εδαφι­κή περιοχή της χώρας, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη και ενεργή κινη­τοποίηση όλου του πλη­θυσμού στο πλαίσιο της παλλαϊκής άμυνας.

Έχει υποδειχθεί επίσης από τα δεδομένα των πολέμων των τελευταίων χρόνων σε διάφορα σημεία του πλανήτη ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν εί­ναι ικανά να κάμψουν την αντίσταση του πληθυσμού μιας περιοχής όταν η αντί­σταση είναι οργανωμένη, καθολική και αποφασι­στική.

Το ιστορικό από την ίδρυση το 1843 έως σήμερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ του εθνοφύλακα υπάρχει από συστάσεως του ανε­ξάρτητου ελληνικού κράτους με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης οργανώσεως του πληθυσμού για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων, αλλά πέρασε από «σαράντα κύματα».

Καθιερώθηκε αρχικά με νομο­θετική ρύθμιση το έτος 1843, αλλά το 1879 καταργήθηκε με την ψή­φιση του νόμου περί στρατολογίας. Το 1944 συγκροτήθηκε Διοίκηση Εθνοφυλακής και το επίπεδό της ήταν μεραρχίας αποτελούμενης από 40 μονάδες. Το 1949 αναβιώνει ο θεσμός του εθνοφύλακα και οργανώνονται τα λεγόμενα Τάγματα Εθνοφυλακής Άμυνας (TEA). Έναν χρόνο μετά, δημιουργήθηκε ειδική διεύθυνση στο ΓΕΣ. Το 1988, με απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου διαλύθηκε η Διεύθυνση Εθνοφυλακής στην περίοδο ειρήνης και ο χειρισμός των σχετικών θεμάτων ανατέθηκε στη Διεύθυν­ση Πεζικού.

Η Εθνοφυλακή σύμφωνα με τον νόμο 1295/1982, συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης ως ορ­γανική ένοπλη δύναμη του Στρατού Ξηράς. Το προσωπικό και το υλικό για την επάνδρωση και τον εξοπλισμό της είναι καθορισμένα, ενώ οι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες ονομάζονται «στρατιωτικοί σε ενέργεια» και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς μόνο κατά τον χρόνο που εκτελούν διατεταγ­μένη υπηρεσία. Τώρα, λοιπόν, το ΓΕΣ συγκροτεί και πάλι Διεύθυν­ση Εθνοφυλακής, ούτως ώστε να εκσυγχρονισθεί ο θεσμός και να αναβαθμιστεί γενικά η λειτουργία της εκπαίδευσης στα Τάγματα Εθνοφυλακής.

Από τον Ανδρέα Κούτρα-akoutras@dimokratianews.gr
(ΚΥΡ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-02/04/2017)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ