Αρχική » , , , , , , , » Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του Επιτελείου

Ξεκίνησαν οι πρώτες αναδιαρθρώσεις στο ΓΕΣ με μετακινήσεις Διευθύνσεων του Επιτελείου


Αφορά τα έξι Όπλα του Στρατού Ξηράς: Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβι­βάσεις και Αεροπο­ρία Στρατού.
Αλλαγές στο Πεντάγωνο.

Ολοκληρώθηκε την περα­σμένη Παρασκευή η πρώ­τη φάση της αναδιοργανώσεως του Επιτελείου του ΓΕΣ, η οποία προς το πα­ρόν δεν αφορά κλείσιμο στρατοπέδων, ενοποιήσεις μονά­δων ή αναστολή της λειτουργίας άλ­λων, αλλά τη σε γενικές γραμμές ορ­γάνωση του ίδιου του ΓΕΣ και των επιμέρους Διευθύνσεών του.

Μια αναδιοργάνωση που τώρα επικεντρώνεται στην απομάκρυν­ση των Διευθύνσεων των Όπλων του Στρατού Ξηράς από το κτίριο του ΓΕΣ στο στρατόπεδο «Παπάγου», όπου βρίσκονταν έως τώρα, και στη μετακίνησή τους σε χώρους και στρατόπεδα εκτός Αθηνών, όπου εδρεύουν οι σχολές του κάθε Όπλου, καθώς και χώροι εκπαιδεύσεως. Στόχος, να γίνει μια -ας την ονομάσουμε- εφαρμογή του τετράπτυχου «πρόταση - υλοποίηση - συ­μπεράσματα - διορθώσεις».

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη μετεγκαταστα­θεί από το κτίριο του ΓΕΣ οι εξής Δι­ευθύνσεις:

Η Διεύθυνση Διαβιβάσεων στο στρατόπεδο της Σχολής Διαβιβάσε­ων, στο Χαϊδάρι Αττικής.

Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων στο στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, στον Ασπρόπυργο Ατ­τικής.

Η Διεύθυνση Πυροβολικού στο στρατόπεδο της Σχολής Πυροβολι­κού στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής.

Οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις, επειδή είναι ουσιαστικώς εντός Αττικής, έχουν ήδη μετακινηθεί, αφού για τα στελέχη τους αυτή η μετεγκα­τάσταση δεν θεωρείται «μετάθεση». Αντιθέτως, η Διεύθυνση Πεζικού και η Διεύθυνση Μηχανικού δεν έχουν μετεγκατασταθεί στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα και στη Σχο­λή Μηχανικού στο Λουτράκι Κορινθίας, αντιστοίχως, καθώς οι με­τακινήσεις των στελεχών σε αυτά θεωρούνται «μεταθέσεις» και επο­μένως θα γίνουν το καλοκαίρι, όταν θα έχουν τελειώσει τα σχολεία των παιδιών των στελεχών, για να μη γίνεται μετακόμιση εν μέσω σχολι­κής περιόδου.

Η Διεύθυνση Ιππικού-Τεθωρακισμένων δεν έχει ακόμα μετακινηθεί στο στρατόπεδο της Σχολής Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, κάτι που θα γίνει προσεχώς.

Τέλος, η Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού δεν πρόκειται να μετακινη­θεί προς το παρόν, αλλά θα παραμείνει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, καθώς, ως μας ελέχθη από υψηλό­βαθμο στέλεχος του ΣΞ, την παρού­σα χρονική στιγμή η ΔΑΣ/ΓΕΣ είναι ουσιαστικώς η μοναδική Διεύθυνση του Στρατού που διαχειρίζεται ση­μαντικά και «ανοικτά» εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την Αεροπορία Στρατού, όπως εί­ναι αυτό των 10-15 μεταχειρισμέ­νων μεταφορικών ελικοπτέρων CH-47D Chinook, η εξέλιξη του προγράμματος των νέων 20 μετα­φορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90, από τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα 11 πρώτα και η παραλαβή τους έχει σταματήσει με εντολή του υπουρ­γού, αλλά και η απόκτηση από τα αποθέματα της Αεροπορίας του αμε­ρικανικού Στρατού σημαντικότατου αριθμού ελικοπτέρων αναγνώρισης Kiowa. Επομένως, μια τέτοια στιγ­μή δεν μπορεί ο κόσμος της Διευθύνσεως να τρέχει για τη μετεγκα­τάσταση, όταν μάλιστα η αντίστοιχη Σχολή Αεροπορίας Στρατού βρίσκε­ται πλέον στο αεροδρόμιο της Αλε­ξάνδρειας Ημαθίας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ. Η αναδιοργάνω­ση, εκτός από τις μετακινήσεις των Διευθύνσεων, περιλαμβάνει και άλλους τρεις νεωτερισμούς:

Πρώ­τον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Μεταθέσεων για όλα τα Όπλα και τα Σώματα του ΓΕΣ αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας τα­κτικής, με την κάθε Διεύθυνση να βγάζει τις μεταθέσεις για το δικό της προσωπικό, με τα κριτήρια που είχε θέσει η καθεμία.

Δεύτερον, τη δη­μιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Διοικητικής Μερίμνης (ΔΜ) για ολόκληρο το ΓΕΣ, αντί της ξεχωρι­στής για κάθε Όπλο-Σώμα ΔΜ, που υπήρχε ως τώρα στο ΓΕΣ.

Τρίτον, τη δημιουργία μιας ενιαίας Διευθύνσεως Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως αντί των επίσης ξεχωριστών για κάθε διεύθυνση επιχειρησιακών εκ­παιδεύσεων που υπήρχαν ως σή­μερα. Οι τρεις νέες, ενιαίες, Διευ­θύνσεις του ΓΕΣ παραμένουν στο στρατόπεδο «Παπάγου».

Η αναδιοργάνωση πραγματοποιεί­ται μετά την ανάληψη των καθηκό­ντων του νέου αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή και αφορά τα έξι Όπλα του ΣΞ (Πεζικό, Πυροβολικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα, Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αε­ροπορία Στρατού), για να ακολου­θήσει η αντίστοιχη αναδιοργάνωση των Σωμάτων του ΣΞ. Γίνεται, δε, επί τη βάσει μιας μελέτης του 2008, η οποία τα προέβλεπε μεν όλα αυτά, αλλά είχε παραμείνει ανενεργή έως τώρα.

Ταχεία λήψη αποφάσεων και μείωση της γραφειοκρατίας

Τα «Π» έθεσαν ερώτημα για τον λόγο της αναδιοργάνω­σης στον εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΣ, Συνταγματάρχη (ΔΒ) Νίκο Φανιό (φωτ.), ο οποί­ος μας είπε τα εξής: «Η αναδι­οργάνωση αποσκοπεί:

1) Στη βελτίωση της ταχύτητας λή­ψης αποφάσεων.

2) Στην απο­κέντρωση.

3) Στην ανάλη­ψη πρωτοβουλιών από τους υφισταμένους.

4) Στον περι­ορισμό της γραφειοκρατίας, αφού λόγω αποστάσεως στον αρχηγό θα φτάνουν τώρα λι­γότερα έγγραφα προς υπο­γραφή.

Όλα αυτά μπορεί για κάποιον μη ειδικό να ακούγονται εξωπραγματικά, αλλά για την οικογένεια του Στρα­τού είναι πολύ σημαντικά. Να σου δώσω δύο παραδείγμα­τα: Έως τώρα υπήρχαν 23 δι­αφορετικοί φορείς εντός του ΓΕΣ οι οποίοι ασχολούνταν με μεταθέσεις στελεχών δια­φόρων βαθμών και διαφορετικής προελεύσεως. Τώρα θα υπάρχει μία μόνο Διεύθυνση, που θα βγάζει τις μεταθέσεις για όλους, με ίδια, ενιαία κρι­τήρια και όχι με τα κριτήρια -νόμιμα πάντα, αλλά διαφο­ρετικά- που ίσχυαν για κάθε φορέα έως τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι στον τομέα της επιχειρησιακής εκπαίδευ­σης. Πέρσι, είχαμε τη μεγά­λη διακλαδική άσκηση "Παρμενίων", που αποτελεί και την κορωνίδα των εκπαιδευ­τικών δραστηριοτήτων μας. Μία εβδομάδα μετά το πέρας της, η Διεύθυνση Διαβιβάσε­ων είχε προγραμματίσει τη δι­ενέργεια της μεγαλύτερης άσκησης των Διαβιβάσεων, "Ερμής”. Τώρα αυτό καταργείται. Η ενιαία Διεύθυνση Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης θα προγραμματίζει ασκήσεις με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Όπλων-Σωμάτων, για να έχουμε και οικο­νομία μεγέθους και λιγότερη καταπόνηση του προσωπικού και ελάττωση των αναγκών για συντήρηση και ανταλλακτικά».

Ο ίδιος, απαντώντας στο ερώτημά μας για το αν η απομάκρυνση των Διευθύνσεων γίνεται για να αδειάσει χώρος και να έλθει στο κτίριο του ΓΕΣ η ΑΣΔΥΣ, όπως ανέ­φεραν σχετικά δημοσιεύματα, μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κα­μία τέτοια περίπτωση. Η ΑΣΔΥΣ παραμένει εκεί που είναι. Η αναδιοργάνωση δεν γίνε­ται για χωροταξικούς λόγους, αλλά γιατί απαιτείται μια δομική αλλαγή, για τους προφα­νείς λόγους που σας προανέφερα».

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-04/03/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


15 σχόλια:

 1. Η ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ
  Η ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΧΟΝΤΑΣ
  ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΝΕΑ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ,ΑΣ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ Η ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ(ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΗΜΕΝΙΟ Η ΧΑΛΚΙΝΟ Η ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ !!!!!ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ)ΞΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΥΛΑΝΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΕΙ ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΑΡΒΥΛΑ ΤΟΥΣ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΑΛΟΝΑΚΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ....ΓΙΑ ΚΟΠΙΑΣΤΕ ΣΤΗΝ PINEZA CITY!!!!ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επιτέλους να προχωρήσουν οι αλλαγές και να εφαρμοσθεί ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για όλους, αρκετά χρόνια πέρασαν με τις διευθύνσεις να κάνουν ότι θέλουν και να είναι ανεξάρτητες αυτόνομες μέσα στο ΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΤΟ ΛΕΝΕ ΤΩΡΑ ΕΝΙΑΙΟ
   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ;ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΗΡΕΤΗ
   ΣΕΣ;IΔEA ΔEN EXEIΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ
   ΓΗΣΗ.

   Διαγραφή
 4. το καλοκαίρι να φύγουν και οι υπόλοιπες διευθύνσεις από το ΓΕΣ, αρκετά χρόνια την έβγαλαν καθαρή και πουλούσαν τρέλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΕ, ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΘΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγχαρητήρια στον Αρχηγό που τόλμησε και έσπασε αυγά, η πιο σοβαρή μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Αρχηγός σωστά κάνει και εφαρμόζει τις αλλαγές αυτές, διότι ακόμη και φέτος κατά τις έκτακτες κρίσεις διαπιστώσαμε ότι προήχθησαν άτομα σε ανώτατους βαθμούς που δεν διαθέτουν βασικά στοιχεία, όπως δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες (μόνο αλαμπουρνέζικα !!!), δεν έχουν σπουδάσει στη σχολή πολέμου, δεν έχουν σπουδάσει στη ΣΕΘΑ, δεν έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε θέσεις του εξωτερικού και είναι αξιοπερίεργο πως προήχθησαν σε αυτούς τους βαθμούς, τι κρυφά χαρίσματα διαθέτουν άραγες ; που τα γνωρίζουν μόνο οι διευθυντές τους που τους πρότειναν για προαγωγή !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είναι δυνατόν σήμερα να προάγεται κάποιος στο βαθμό του Ταξιάρχου και να μην έχει τελειώσει την Σχολή Πολέμου και τη ΣΕΘΑ ; να μην γνωρίζει τουλάχιστον αγγλικά (δηλαδή να έχει πτυχίο) !!! και όμως φέτος υπάρχουν και αυτοί που έγιναν από τις διευθύνσεις τους (επελέγησαν) και ορισμένοι ρωτάνε ακόμη γιατί να γίνουν οι αλλαγές αυτές ; κοιτάξτε στα Σώματα και θα το διαπιστώσετε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
   ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΣΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΝ ΚΑΙ Η ΠΑ ΤΟ
   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
   ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΣ.ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
   ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙ
   ΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΜΥ.ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΡ
   ΚΕΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΑ 3-4 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
   ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ.Η ΑΔΙΣΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ
   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ
   ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΤΡΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
   ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΒΕΛΤΙ
   ΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ
   ΕΓΧΕΙΡΕΙΔΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ
   ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ
   ΔΕΥΤΩΝ ΤΗΣ(ΟΧΙ ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙ
   ΔΕΥΤΕΣ)ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΕΙ
   ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.
   ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗ ΣΕΘΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΞΚΟΙ ΤΟΥ ΣΞ
   ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
   ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ ΑΞΚΟΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ
   ΕΔ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑ
   ΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ
   ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ;ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ
   ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΕ
   ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ
   ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ
   ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
   ΑΔΙΣΠΟ ΠΡΩΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
   ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ
   ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΝ
   ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ.

   Διαγραφή
 9. Το καρκίνωμα του ΓΕΣ ήταν οι πολλές διευθύνσεις που έκαναν ότι ήθελαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΙΑΓΝΩΣΗ" ΤΩΡΑ ΠΕΣ ΜΑΣ
   ΠΟΤΕ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "ΦΑΡ
   ΜΑΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ".

   Διαγραφή
  2. οι αλήθειες πρέπει να λέγονται, όσο και αν ενοχλούν ορισμένους

   Διαγραφή
  3. Πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών όπλων και σωμάτων και σύστημα μοριοδότησης, αυτό μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζονταν από αρκετές διευθύνσεις του ΓΕΣ, υπήρχαν αρκετά παρατράγουδα και γίνονταν προαγωγές χωρίς ουσιαστικά προσόντα ορισμένων ατόμων που δημιουργούσαν πρόβλημα στη γενική εικόνα των ΕΔ. Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε για αρκετά χρόνια και προφανώς οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ενιαίοι κανόνες αξιολόγησης και ήταν πιο εύκολες οι παρεμβάσεις στις διευθύνσεις για εξυπηρετεί συγκεκριμένων ατόμων. Σήμερα δεν είναι δυνατόν να προάγεται κάποιος σε ανώτατο βαθμό χωρίς ουσιαστικά προσόντα, όπως ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ και πτυχίο σε ξένες γλώσσες, φυσικά οι επιπλέον σπουδές σε ΑΕΙ, μεταπτυχιακά, τοποθετήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να δίνουν επιπλέον μόρια.

   Διαγραφή
 10. Κλείνουν οι ‘’παράγκες’’ του ΓΕΣ, απίστευτο και όμως αληθινό ………………

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ