Αρχική » , , , , , , » Το υπ. Παιδείας κόβει το σχολείο στα παιδιά των Στρατιωτικών (!!!)

Το υπ. Παιδείας κόβει το σχολείο στα παιδιά των Στρατιωτικών (!!!)


Ανάστατα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τη φοίτηση των τέκνων τους, αφού οι προθεσμίες εγγραφής λήγουν πολύ πριν από την ολοκλήρωση των μεταθέσεών τους σε νέες μονάδες.

Η βάσανος των μεταθέσεων για τα στελέχη των Ενό­πλων Δυνά­μεων άρχισε και μαζί τα προβλήματα που αφο­ρούν τόσο τα έξοδα μιας μετακόμισης όσο και την εγγραφή των παιδιών στα σχολεία.

Ειδικά για το δεύτε­ρο θέμα, το υπουργείο Παιδείας δεν έχει μεριμνήσει σχετικά, προκειμένου να καλύπτονται τα παιδιά των στρατιωτι­κών που λαμβάνουν μεταθέσεις πέραν της 15ης Ιουνίου, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Γε­νικών Επιτελείων αδυ­νατούν να βρουν ένα πιο ευέλικτο σύστημα, έτσι ώστε μέχρι και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί η δια­δικασία.

Τη φετινή χρονιά, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι εγγραφές των μαθητών για πρώτη φορά στο νηπι­αγωγείο και για την πρώ­τη τάξη του δημοτικού θα γίνουν αποκλειστικά από 1η έως 20 Μαΐου, ενώ οι εγγραφές των μαθητών στις άλλες βαθμίδες των σχολικών μονάδων της χώρας πραγματοποιού­νται συνήθως από την 1η έως και τη Ι5η Ιουνίου.

Ασφυκτικό πλαίσιο

Το χρονικό αυτό πλαίσιο είναι εξαιρετικά ασφυκτι­κό, ειδικά για την πρώτη κατηγορία των μαθητών, αφού μόνο ορισμένες κατηγορίες στρατιωτικών, κυρίως οι αξιωματικοί, εί­ναι αυτοί που γνωρίζουν μέχρι τις 20 Μαΐου αν θα πάρουν μετάθεση και πού. Εξαίρεση αποτελούν οι ανώτατοι αξιωματικοί, που μετά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις ξέρουν πού θα τοποθετηθούν.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, τα στε­λέχη των Ενόπλων Δυ­νάμεων να καταφεύγουν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ή να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα να προλάβουν τις ημερομηνίες ή να κάνουν χρήση κάποιας ανοχής που δείχνουν τα σχο­λεία στις περιοχές της παραμεθορίου, όπου υπάρχει έντονο το στρατιωτικό στοιχείο. Σημειώνεται πως οι ένστολοι έχουν να τακτοποιήσουν επίσης τα της μετακίνησης τους, όπως και τις διαδικασίες της συνυπηρέτησης, αν ο σύζυγος ή η σύζυγος ερ­γάζεται στο Δημόσιο.

Σε μια προσπάθεια να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα των στρατιωτικών η εγγραφή των μαθητών να γίνεται με μια περίοδο χάριτος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) έστειλε στο υπουργείο Παιδείας σχετική επιστολή. «Όπως γνωρίζετε, οι μεταθέσεις των στρατιωτικών για την κά­λυψη υπηρεσιακών ανα­γκών κοινοποιούνται στα στελέχη που είναι υπό μετάθεση λίγο διάστημα πριν αυτές πραγματοποι­ηθούν, κατά την περίοδο του καλοκαιριού» επισημαίνει η ΠΟΕΣ και ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης των ημερομηνιών εγγραφής των παιδιών των υπό μετά­θεση υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχών, για να διευκο­λυνθούν και να αντιμε­τωπιστούν τα προβλήμα­τα προσαρμογής στον νέο τόπο υπηρεσίας.

Το νέο σύστημα με­ταθέσεων που εφαρμό­ζουν τα Επιτελεία είναι μεν πιο αξιοκρατικό, λό­γω των μορίων, είναι όμως και πιο χρονοβόρο, αφού θα πρέπει να υπολογι­στούν τα μόρια, να δημο­σιοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν ενστάσεις.

Οι ενστάσεις προκαλούν επιπλέον καθυστε­ρήσεις και μπορεί η ανακοίνωση των μεταθέσε­ων να γίνει ακόμη και στο τέλος Αυγούστου. Εκεί αρχίζει ο μεγάλος πονοκέφαλος. Ήδη σε περί­οδο οικονομικής κρίσης τα έξοδα επιβαρύνουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κόστος

Η αναζήτηση στέγης, αν δεν βρουν κατάλυμα οε κάποια από τα στρατιω­τικά οικήματα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά ακόμη μεγαλύτερο είναι το κόστος όταν η σύζυγος ή ο σύζυγος που εργάζε­ται στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να ακολου­θήσει τον στρατιωτικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγκάζεται η οικογένεια να διατηρεί δύο σπίτια.

Τα τελευταία χρόνια, η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, αλλά και τα Γενικά Επιτελεία έχουν κά­νει κάποιες σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα στέγασης των στρατιωτικών που πρέπει να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες πέραν του τόπου μόνιμης διαμονής τους, αλλά αυτό υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό ακό­μη. Οι συνεχείς μεταθέσεις (αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προ­σπάθεια να περιοριστούν στις απαραίτητες) είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που οι νέοι διστάζουν να μπουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δυσαρέσκεια από τους ΕΠ.ΟΠ.

Το υπάρχον σύστημα μεταθέσεων πάντως προκαλεί τη δυ­σαρέσκεια των Επαγγελματιών Οπλιτών ή των Εθελοντών Μακράς θητείας, καθώς, όπως καταγγέλλουν, είναι εγκλω­βισμένοι στην παραμεθόριο για πολλά χρόνια, κι αυτό γιατί πέραν των τριών πρώτων χρόνων της θητείας τους παύουν να παίρνουν μόρια και για την υπηρεσία στην παραμεθόριο και βλέπουν τους μόνιμους υπαξιωματικούς ως «ευνοημέ­νους» στο θέμα των μεταθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως στις προϋποθέσεις πρόσληψης των ΕΠ.ΟΠ. υπήρχε κα η μακρά υποχρέωση παραμονής τους στην παραμεθόριο.

Από τον Ανδρέα Κούτρα-a.koutras@dimokratianews.gr
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-25/03/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ