Αρχική » , , , , , » Απασχόληση Συνταξιούχων-Αποστράτων 2016 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Απασχόληση Συνταξιούχων-Αποστράτων 2016 (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Απασχόληση συνταξιούχων (πριν την ισχύ του ν.4387/2016)

Η απασχόληση των συνταξιούχων ρυθμίζεται καταρχήν από το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3863/2010, το άρθρο 10 του ν.3865/2010 και το άρθρο 4 του ν. 4151/2013. Αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, ισχύουν τα εξής:

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία:

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών (47 ετών για τους Στρατιωτικούς):

Για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους, μέχρις ότου συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

β) Συνταξιούχοι άνω των 55 ετών (47 ετών για τους Στρατιωτικούς):

Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω ηλικιακού ορίου, οι συνταξιούχοι (άνω των 55 ετών) ως προς την κύρια σύνταξή τους : λαμβάνουν μόνο το μεικτό ποσό της σύνταξης αυτής, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Το υπόλοιπο της κύριας σύνταξης τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Παρατηρήσεις:

Ο ανωτέρω περιορισμός των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές καθώς και για κάθε ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο.

Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατώτατων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ποσό για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία, και εφόσον αυτή υπερβαίνει το 30πλασιο των ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη, τότε περικόπτεται αναλόγως.

Η καταβολή των εισφορών των συνταξιούχων στα ταμεία ασφάλισης, λόγω της απασχόλησής τους, γίνεται κανονικά, με τους απασχολούμενους να καταβάλουν πλήρως τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως επίσης και οι εργοδότες αυτών.

2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται:

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται συνταξιούχοι οι οποίοι ασκούν παράλληλα με τη σύνταξή τους δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση είτε του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) είτε του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ). Για αυτούς ισχύουν τα εξής:

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών (47 ετων για τους Στρατιωτικούς):

Αναστέλλεται η κύρια και η επικουρική σύνταξη και ο απασχολούμενος συνταξιούχος οφείλει να καταβάλει κανονικά τις εισφορές στα ταμεία ασφάλισης.

β) Συνταξιούχοι 55 ετών και άνω (47 ετων για τους Στρατιωτικούς):

Περικόπτεται από την σύνταξής τους (ή τις συντάξεις τους) το ποσό που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η επικουρική σύνταξη δεν συνυπολογίζεται για τον ανωτέρω περιορισμό και καταβάλλεται κανονικά. Για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές καθώς και για κάθε ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο τα ανωτέρω ημερομίσθια προσαυξάνονται κατά έξι.

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές, οι απασχολούμενοι αυτής της κατηγορίας, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένος κατά 50%.

Από την προσαύξηση αυτή απαλλάσσονται οι συνταξιούχοι που λόγω της απασχόλησής τους υπάγονταν σε περισσότερους του ενός φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα.

3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται:

Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής υφίστανται διακοπή της συνταξιοδότησής τους, εφόσον από την εργασίας τους αποκερδαίνουν περισσότερα από έναν υγιή εργαζόμενο.

4. Ο χρόνος ασφάλισης των συνταξιούχων απασχολούμενων:

Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης κατά το διάστημα της αναστολής, ή περικοπής της σύνταξης, ή της καταβολής προσαυξημένων ή μη ασφαλιστικών εισφορών, για την προσαύξηση της σύνταξης από τον φορέα που συνταξιοδοτείται, ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων.

Σε περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή επί των ασφαλιστικών κατηγοριών, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.

5. Διαδικασία:

Οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να υποβάλουν σχετική δήλωση φορέα ή στους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη. Στους φορείς επικουρικής ασφάλισης υποβάλλεται σχετική δήλωση από τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και από τους συνταξιούχους γήρατος, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Εφόσον παραληφθεί αυτή η υποχρέωση, καταλογίζεται σε βάρος του συνταξιούχου το ποσό των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείται και επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο επί του ποσού αυτού, ίσο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Το καταλογιζόμενο αυτό ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) μηνιαίες συντάξεις ακόμη και αν το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης είναι μικρότερο.

6. Εξαιρέσεις:

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται:

α) ο επιζών των συζύγων,

β) οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ,

γ) οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο, ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

δ) τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις περί διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,

ε) τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 (ιπτάμενοι χειριστές καθώς και ιπτάμενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους,

στ) οι συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31.12.2014.

7. Ισχύς:

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για όσους συνταξιούχους ανέλαβαν εργασία από τις 15.7.2010 και εφεξής. Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτααπασχολούνται έως τις 14.7.2010 και για τους οποίους δεν ισχύει το καθεστώς του νόμου 2676/1999 (ως είχε έως τις 14.7.2010) καταλαμβάνονται από τις ανωτέρω διατάξεις από την 1η.1.2013. Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999 όπως αυτό ίσχυε έως τις 14.7.2010, εφαρμόζεται το παρόν καθεστώς από 1η.1.2013.

8. Αναλογική εφαρμογή στους συνταξιούχους του Δημοσίου:

Οι διατάξεις που αφορούν την απασχόληση συνταξιούχων που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία (υπό 1 ως άνω), όπως ισχύουν έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι εργάζονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται κατά δύο έτη. Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Δημοσίου η δήλωση έναρξης της απασχόλησης υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Απασχόληση συνταξιούχων (μετά την ισχύ του ν.4387/2016)

1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία & Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται:

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων Δημοσίου και γενικής Κυβέρνησης

Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.4387/2016.

Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

3. Τροποποίηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ορίσθηκε στα 26,18 για το 2016. Έτσι πλέον τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη θα ανέλθουν στο ύψος των 1570,8 ευρώ, ενω τα 30 στο ποσό των 785,4 ευρώ (από 1007,10).

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - apofoitoissas.gr)

20 σχόλια:

 1. ‘’Ο κ. Υπουργός έδωσε εντολή για την άμεση διακοπή των σχετικών απαιτήσεων που αφορά την ετήσια πληρωμή εισιτηρίου για την είσοδο των αποστράτων στις στρατιωτικές λέσχες’’, υπάρχει σχετική διαταγή εδώ και περίπου 16 χρόνια όπου ορισμένοι σχηματισμοί την θέτουν σε εφαρμογή και υποχρεώνουν τους απόστρατους να πληρώσουν ετήσια συνδρομή σαν να είναι εν ενεργεία για να έχουν το δικαίωμα εισόδου στις στρατιωτικές λέσχες αυτοί και τα μέλη τους. Περισσότερα στην ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ για την συνάντηση με τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο’’ που πραγματοποιήθηκε την 01 Ιουνίου 2016, site : www.eaas.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετα απο αυτη την εντολη τερμα ψηφιζω ανελ δαγκωτο με τη αποφαση του ΣΤΕ στο επομενο δεκαημερο;;;

   Διαγραφή
  2. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΡΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ,

   Διαγραφή
 2. ME TETOIEΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ?ΓΕΜΙΣΕ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΥΘΜΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ / ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι οικονομικοι μας μπορουν να μας βρουν καμμια ''τρυπουλα'' για δηλωση εισοδηματος απο 0-5000 η να βγαινουμε παθητικοι ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχολιο ειναι ειρωνικο κατα αυτο το τροπο γινοταν ,με το που ανοιξαν ομως τα κρατικα ταμεια τα βρηκαν αδεια

   Διαγραφή
 4. Εχουν βαλθει να τα διαλυσουν ολα ,τα πρατηρια αδεια οι λεσχες αδειες, τα οικηματα αναψυχης αδεια, τι θα φθασει στο μηδεν;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΩΣΤΟΣ, ΤΕΤΟΙΑ ΜΥΑΛΑ ΕΧΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΣΤΑ ΚΑΑΥ, ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΑΝΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΜΙΑ ΖΩΗ, ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΩΡΕΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η΄ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ.

   Διαγραφή
  2. Σωστός, υπάρχουν ορισμένοι παράξενοι τύποι που δεν έχουν μυαλό, δημιουργούν προβλήματα χωρίς ουσιαστικό λόγο, αντι να ασχολούνται πως θα αυξήσουν τα κέρδη στις στρατιωτικές λέσχες και στα κααυ ωστε να βρουν τρόπο ενίσχυσης των μετοχικών ταμείων αυτοί κοιμούνται όρθιοι, τόσοι απόστρατοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και θα πήγαιναν στις λέσχες να έπερναν φαγητό σε πακέτο και όχι μόνο. Ορισμένοι νομίζουν ότι δεν θα αποστρατευθούν ποτέ, θα παραμείνουν μια ζωή με την στολή, τόσο μυαλό έχουν.

   Διαγραφή
  3. Τα πρατηρια να παρουν παραδειγματα απο τα πολιτικα Σουπερ μαρκετ κλεινουν ποτε;;Γινεται απογραφη μια εβδομαδα εφυγε ο κοσμος αντε να τον ξαναμαζεψεις,τοσα χρονια επρεπε να τοποθετηθουν ταμια με barcode. Ειδατε κανενα σουπερ μαρκετ με πανω απο ενα ψυγειο με αναψυκτικα και δικα μας εχουν πανω απο πεντε! Ειμαστε χορηγοι της ΔΕΗ;;
   Καλο ειναι να στηριζουμε την τοπικη παραγωγη αλλα δεν μπορει να εχει το λαδι 7 ευρω στο ραφι και να πουλαει στους Ιταλους και στους Ισπανους 2.5 ευρω το λιτρο.

   Διαγραφή
  4. Σύμφωνα με τη Φ 950,2/202/271899/Σ 1395/4-12-2012/ΓΕΣ/ΔΕΝΗΜ.&ΔΗΓΜ ΣΧ. Όλες οι λέσχες των ΕΔ θεωρούνται διακλαδικές και επιτρέπεται η είσοδος ΧΩΡΙΣ καταβολή χρηματικού ποσού για τους εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς των ΕΔ (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και τα μέλη αυτών.

   Διαγραφή
 5. Στη Ξάνθη το πήρανε χαμπάρι τι εντολή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή κάνουν το κορόιδο, ξέρουν αυτοί κάτι ιδιόρρυθμοι τύποι που δεν επέτρεπαν απόστρατους να εισέλθουν στη στρατιωτική λέσχη, σαν και λες είναι δικό τους μαγαζί, ζητούν πρώτα μετρητά και ετήσια συνδρομή ως πορτιέρηδες νυκτερινών κέντρων. Μετά όταν αποστρατεύθηκαν εξαφανίστηκαν, σαν να άνοιξε η γη και τους κατάπιε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περίμενε να βγει διαταγη πρωτα.Ο Καμμένος ειχε υποσχεθει πολλα και δεν εκανε τιποτα,οπότε μην τον εχεις και πολυ εμπιστοσυνη σε αυτα που λεει.Αλλωστε ο "παπαγαλος¨στρατοσυνδικαλιστής που εχει διπλα του,αυτος ειχε κανει θεμα,να πληρωνουν οι αποστρατοι εισφορά στις λεσχες,μην το ξεχναμε αυτο

   Διαγραφή
 6. Σοβαρό θέμα ανακάλυψαν ορισμένοι εν ενεργεία, πως θα διώξουν τους απόστρατους από τις στρατιωτικές λέσχες και από τα ΚΑΑΥ, βάζοντας εισιτήρια και τρίχες κατσαρές, σαν δεν τρέπονται λίγο με αυτά που φτιάχνουν, τόσο ανάποδοι είναι και στημένοι επιτέλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΒΡΑΔΥ ΕΑΝ ΠΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ, ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΤΥΠΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Απαράδεκτοι είναι ορισμένοι με αυτά που έχουν φτιάξει στις στρατιωτικές λέσχες, τις έχουν απαξιώσει τελείως μέχρι να τις κλείσουν και αυτές, τους ενοχλούν οι απόστρατοι, θα τους πιάσουν τις καρέκλες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ, ΠΑΝΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΚΤΛ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΑΛΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Από 01 Ιουλίου 2016 ισχύει το νέο ασφαλιστικό ν/σ και για τους στρατιωτικούς, με τα σημερινά δεδομένα, Ταξίαρχος ε.α. με 35 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας σύνταξη καθαρή 1.041 ευρώ (μικτά 1.298,34 ευρώ), Υποστράτηγος ε.α. με 35 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας σύνταξη καθαρή 1.141 ευρώ (μικτά 1.361,04 ευρώ), Υποστράτηγος ε.α. με (35 χρόνια + 5 εκστρατείας) και οικονομικό βαθμό Α/ΓΕΠΣ, μικτές αποδοχές με το νέο ασφαλιστικό ν/σ 1.429,06 ευρώ (με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού μικτές 2.394,12 €), καθαρά με το νέο ασφαλιστικό ν/σ περίπου 1.180 ευρώ, σκέτη τρέλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι τρέχουσες κύριες συντάξεις «παγώνουν» μέχρι την αξία τους να γίνει ισοδύναμη με τις νέες συντάξεις που υπολογίζονται σύμφωνα με τους νέους ενιαίους κανόνες, η σύγκλιση εάν γίνει σε 15 χρόνια καλά θα είναι και μετά το 2019.

   Διαγραφή
 11. Εχω να κανω μια προταση στην Ε.Α.Α.Σ. Η συζυγος των αποστρατων αξιωματικων να εχει τη δυνατοτητα να εργαζεται στα στρατιωτικα πρατηρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ