Αρχική » , , , , , , » Ποιοι συνταξιούχοι (απόστρατοι) εξαιρούνται από την περικοπή για εργασία

Ποιοι συνταξιούχοι (απόστρατοι) εξαιρούνται από την περικοπή για εργασία


Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387, σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από συνταξιούχο μετά την 13-5-2016 προβλέπεται η περικοπή κατά 60% επί της ακαθάριστης σύνταξης και των επικουρικών (όχι των μερισμάτων).

Ήδη από το 2016 σε όλες τις σελίδες υπολογισμού πληρωτέας σύνταξης στο enstoloi.net (ανά σώμα) προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού της περικοπής κατά 60% εισάγοντας στο πεδίο «Εργασία» την επιλογή [ΙΚΑ – ΟΑΕΕ].

Μόλις πρόσφατα και σχεδόν 2 χρόνια από την ψήφιση του νόμου κυκλοφόρησε εγκύκλιος για το θέμα (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ), η οποία προβλέπει μερικές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου της περικοπής, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται υπό μορφή πινάκων στη σελίδα Πληροφορίες –> Απασχόληση (και εικονίδιο στα δεξιά).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2016

1. Συντάξεις χηρείας ή ανικανότητας

Το άρθρο 20 του Ν.4387/16 όπου προβλέπεται η νέα αυξημένη περικοπή σύνταξης (60%) αναφέρεται σε συντάξεις γήρατος, οπότε δεν επηρεάζονται οι συντάξεις ανικανότητας και οι συντάξεις επιζώντος συζύγου (χηρείας).

2. Εισόδημα από πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με παλαιότερη οδηγία της 16-2-2018 (ΑΔΑ: 75Υ1465Θ1Ω-Μ91), η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση και δεν επιφέρει περικοπή στη σύνταξη.

3. Εργασία στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η περικοπή σύνταξης «… εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995.»

Από την ανωτέρω διατύπωση έμμεσα αλλά σαφώς προκύπτει ότι δεν επιβάλλεται περικοπή για εργασία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

4. Εργασία που δεν απαιτεί ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Η περικοπή σύνταξης στο νόμο προβλέπεται εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για την αναληφθείσα εργασία. Οπότε για δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περικοπής, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

5. Εργασία σε δημόσιους φορείς

Για απασχόληση στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναστέλλεται η καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης (περικοπή 100%).

Η αναστολή σύνταξης αφορά τις υπηρεσίες και ΝΠΔΔ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛΣΤΑΤ).

Όμως εάν η εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή ή προβλέπεται η δυνατότητα παραίτησης από τη λήψη αμοιβής, τότε εφόσον δεν υπάρχουν εισοδήματα δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και δεν εφαρμόζεται περικοπή στη σύνταξη.

Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η λήψη εξόδων κίνησης ή παράστασης, για τα οποία δεν υπάρχουν εισφορές ασφάλισης.

Με επόμενη εγκύκλιο θα καθοριστούν λεπτομερώς αυτές οι κατηγορίες αμοιβών (που δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές).

6. Αγροτικό εισόδημα

6.α. Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από 30-6-2016)

Για αγροτικό εισόδημα δεν εφαρμόζεται περικοπή σύνταξης στους παλιούς συνταξιούχους (προτού ισχύσει ο Ν.4387/16) που έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ / ΕΦΚΑ.

Οι παλιοί συνταξιούχοι είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον πρώην ΟΓΑ (τώρα ΕΦΚΑ) όταν έχουν αγροτικό εισόδημα πάνω από το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και μόνο τότε λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης εφαρμόζεται περικοπή της σύνταξης.

6.β. Νέοι συνταξιούχοι (μετά την 1-7-2016)

Για τους νέους συνταξιούχους (μετά την ισχύ του Ν.4387/16) η εγκύκλιος καθορίζει ότι επιβάλλεται περικοπή σύνταξης εάν το ετήσιο αγροτικό εισόδημα ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του ΟΓΑ, που είναι 410,26 € x 12 μήνες = 4.923,12 €.

Όταν το αγροτικό εισόδημα δεν ξεπερνά το ανωτέρω όριο δεν θεωρείται ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας.

7. Περικοπή αναλόγως ημερών και ωρών εργασίας

Όταν η απασχόληση δεν είναι μηνιαία αλλά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, τότε επιβάλλεται περικοπή ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και θεωρείται ότι ένας μήνας έχει 25 εργάσιμες ημέρες. Ομοίως εάν η απασχόληση αφορά μειωμένο ωράριο, τότε περικόπτεται η σύνταξη αναλογικά με τις ώρες εργασίας σε συνδυασμό και με τις ημέρες εργασίας.

7.α. Εργασία μερικών ημερών με πλήρες ωράριο

Για μικτή σύνταξη πχ. 1.000 € η περικοπή για κάθε ημέρα απασχόλησης είναι 1.000 / 25 = 40 € x 60% = περικοπή 24 € / ημέρα.

Λόγω μείωσης του φόρου και εισφοράς περίθαλψης, η μείωση στην πληρωτέα σύνταξη είναι μικρότερη (~ 18 € / 8ωρο εργασίας).

7.β. Εργασία μερικών ημερών με μειωμένο ωράριο

Για σύνταξη 1.000 € και 4ωρο η περικοπή για κάθε ημέρα απασχόλησης είναι 1.000 / 25 = 40 € x 60% x (4/8) = περικοπή 12 € / ημέρα.

Λόγω αντίστοιχης μείωσης των κρατήσεων, η μείωση στην πληρωτέα σύνταξη είναι μικρότερη (καθαρά 9 € / 4ωρο εργασίας).

Μπορείτε να βρείτε το ακριβές ποσό περικοπής υπολογίζοντας την αναλογία των ανωτέρω ποσών με τη δική σας σύνταξη.

Για μικτή σύνταξη + επικουρικά = 1.575 €, η περικοπή για ένα 4ωρο εργασίας είναι 12 x 1,575 = 18,88 € (καθαρά 9 x 1,575 = 14,18 €).

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-5-2016

Για όσους ήταν συνταξιούχοι, είχαν δηλώσει την έναρξη εργασίας στο ΓΛΚ και ήδη εργάζονταν κατά την ημ/νία ψήφισης του Ν.4387, ισχύουν οι παλαιές διατάξεις περικοπής σύνταξης και μερισμάτων εφόσον δεν διακόψουν την εργασία τους, οι οποίες προβλέπονταν από το Ν.3865 και περιγράφονται εδώ –> https://enstoloi.net/voithimata/apascholisi-2015/

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μόνο όσοι ανέλαβαν επίσημα εργασία (με ταυτόχρονη ασφάλιση) και είχαν ενημερώσει σχετικά το ΓΛΚ μέχρι 13-5-2016 υποβάλλοντας τη σχετική σύμβαση εργασίας, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή.

Εάν προκύψει έστω και μία ημέρα χωρίς εργασία (πχ. λήξη παλιάς σύμβασης 16-7-2018 και υπογραφή νέας 18-7-2018 ανεξαρτήτως εργοδότη), τότε λόγω της ύπαρξης μίας ημέρας χωρίς ασφάλιση εφαρμόζεται ο Ν.4387 και περικόπτεται η σύνταξη κατά 60%.

(enstoloi.net – Αχιλλέας Καρασαββίδης)

4 σχόλια:

 1. OΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΣ ΣΥΝΕΝΟΗΘΟΥΝ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΝ ΤΑ ΔΙΑΛΛΑΕΙΤΑΙ-ΤΑ ΕΒΑΛΑΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΤΥΠΑΤΕ ΥΠΟΓΕΙΩΣ ΚΑΙ ΑΧΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ-ΑΥΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλα μιλάμε ποιο ηλίθια απόφαση αναλόγως και των μυαλών που την αποφάσισαν και την έδωσαν με απερισκεψία για έκδοση δεν έχω ξαναδεί παγκόσμια.....Ποιος πείτε μου ποιος αν δουλεύει στην Αρνεντινή, στην Αυστραλία ή στη Νιγηρία ή στο Μεξικό θα δηλώσει οτι εργάζεται και αν το δηλώσει τα τσακάλια εδώ θα του κόψουν το 60% ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ειδικά αν δουλεύεις στα καράβια με έδρα τα ΝΗΣΙΆ Κειμαν ή ΜΑΡΣΑΛ ΧΑΧΑ.. Α το άλλο με το αγροτικό εισόδημα ή το άλλο με τα πνευματικά διακαιώματα με αφήνει άφωνο και καταλαβαίνουν όλοι πλέον γιατι δεν θα βγούμε ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τόσα μυαλά εκει στις δημόσιες υπηρεσίες αντί να κάθονται και να παράγουν έργο για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ελλήνων, κάθονται και ασχολούνται με άρθρα και νούμερα πόσο τοις % κ.λπ. πόσες μέρες και γενικά ότι ναναι στις νομοθεσίες. Το περίφημο δημόσιο και η ατέρμονη νομολογία σε όλο της το μεγαλείο. Ο συγκεκριμένος νόμος ούτως ή άλλως δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ή χωρίς μνημόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ