Αρχική » , » Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)


Αγαπητοί Συνάδελφοι

Επειδή εκτιμώ ότι το θέμα που θα μας απασχολήσει άμεσα, είναι το ΕΚΟΕΜΣ, πήρα το θάρρος να αναπτύξω την κατάσταση όπως κατά την άποψή μου παρουσιάζεται σήμερα.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. προερχομένων από... το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ) απετέλεσε απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα λόγω της οικονομικής αδυναμίας του ΜΤΣ να εξισώσει το καταβαλλόμενο μέρισμα στους μερισματούχους του Στρατού Ξηράς με αυτό που καταβάλλεται από τα Μετοχικά Ταμεία των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και με αυτό που εισπράττουν συνολικά οι μερισματούχοι του που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία (πρώην Χωροφυλακή) οι οποίοι ενισχύονται από ειδικό επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΧ).

Ιδρύθηκε την 31/12/96 με το Ν.2448 (άρθρα 8 και 9) και άρχισε να λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.951.1/53/452801/Ε1252/10-03-97 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ από 01/04/97,έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΜΤΣ.

Ο ΕΚΟΕΜΣ είναι ανεξάρτητη στρατιωτική υπηρεσία, η οποία τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην όμως, ως προς την λειτουργία του, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Α/ΓΕΣ με τριετή θητεία.

Αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς. Για το λόγο αυτό το ΕΚΟΕΜΣ καταβάλλει βοήθημα κάθε τρίμηνο (4 Ιαν, 4 Απρ, 4 Ιουλ, 3 Οκτ).

Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΣ αποτελείται από χρηματικά διαθέσιμα του αποθεματικού που βρίσκονται κατατιθέμενα στην Τράπεζα Ελλάδος, τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα από καταθέσεις μονάδων και τρίτους στην ΕΤΕ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και χρεόγραφα (43.180 μετοχές ΔΕΗ).

ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο ΕΚΟΕΜΣ χορηγεί αποκλειστικά μόνο στους δικαιούχους του οικονομική ενίσχυση και υπολογίζεται με βάση τα κατά βαθμό και χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, αναλογούντα μερίδια και ισούται με το γινόμενο των μεριδίων επί της κάθε χρόνο καθοριζόμενης τιμής κάθε μεριδίου.

Σύμφωνα επίσης, με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ η διαφορά των εσόδων μετά τη αφαίρεση των πάσης φύσεως λειτουργικών και διοικητικών εξόδων, κάθε χρόνο, αποτελεί τα καθαρά έσοδα, των οποίων το 90% διανέμεται τον επόμενο χρόνο σαν οικονομική ενίσχυση και το υπόλοιπο 10% αποτελεί το αποθεματικό του κλάδου.

Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος σε μέρισμα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΜΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ.

Το δικαίωμα λήψης της από τον ΕΚΟΕΜΣ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ.

ΠΟΡΟΙ

Μηνιαία εισφορά των μετόχων του Μ.Τ.Σ. των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς, ανερχόμενη σε ποσοστό 1% επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται και η μηνιαία υπέρ Μ.Τ.Σ. κράτηση.

Μηνιαία εισφορά των μερισματούχων του ΜΤΣ των προερχομένων από το Στρατό Ξηράς, ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί του καταβαλλόμενου σ΄ αυτούς μηνιαίου μερίσματος υπό του Μ.Τ.Σ.

Ποσοστά από τα κέρδη των εκμεταλλεύσεων ιδίων πόρων και τις μισθώσεις της περιουσίας του ΣΞ.

Δωρεές, κληρονομιές κληροδοτήματα και κάθε άλλη χαριστική πράξη, παροχή προς το ΜΤΣ που γίνονται για ενίσχυση του ειδικού αυτού λογαριασμού.

Οικονομική ενίσχυση από τον ΕΛ-ΜΤΣ (πρώην ΤΑΣ) με την εκμετάλλευση των πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων του.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΑΚΙΣ με έγγραφό της την 11/1/2011 ρώτησε το ΜΤΣ:

«Τι γίνεται με το χρέος του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ; Θα θέλαμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο της απόφασης της μη απόδοσης των κρατήσεων που γίνονται για το ΕΚΟΕΜΣ από το 2006 έως σήμερα. Το ΕΚΟΕΜΣ και το ΜΤΣ είναι συγκοινωνούντα δοχεία; Υπάρχει πρόβλημα στην βιωσιμότητα του ΕΚΟΕΜΣ;»

H απάντηση του ΜΤΣ: «Το χρέος του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ ανέρχεται σήμερα σε 36.023.282 ευρώ και δημιουργήθηκε λόγω της οικονομικής στενότητας του ΜΤΣ. Δεν υπάρχει σχετική απόφαση γι' αυτό, αλλά προέκυψε από την αντικειμενική αδυναμία καταβολής αυτού, λόγω της σοβαρής έλλειψης ρευστότητας και βεβαίως το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως αναφέρετε.»

Η ΑΝΕΑΕΔ με έγγραφο της την 11/4/2011 ζήτησε από το ΜΤΣ την απόφαση με βάση την οποία χρησιμοποιήθηκαν πόροι του διακριτού Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΟΕΜΣ, για την εξυπηρέτηση ενός άλλου, με διαφορετικούς δικαιούχους. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική απόφαση, όπως είχε δηλωθεί στην ΑΚΙΣ, ζητήθηκε ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ξεκίνησε η χρήση των κρατήσεων του ΕΚΟΕΜΣ, για την εξυπηρέτηση διαφορετικού σκοπού από τον λόγο υπάρξεως του.

Η απάντηση του ΜΤΣ:

«Αποφασίστηκε η σταδιακή απόδοση των οφειλομένων στον ΕΚΟΕΜΣ δικαιωμάτων του (δικαιώματα τριμήνων και επιπλέον κάθε τρίμηνο το ποσό των 2.000.000,00€). Το ΜΤΣ κατέβαλε ήδη το ποσό των 2.000.000,00€ στον ΕΚΟΕΜΣ, πλην όμως το σοβαρό πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Ταμείο την παρούσα χρονική περίοδο δεν επέτρεψε τη συνέχιση της κατάθεσης. Δεν υφίσταται κάποια απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ για χρησιμοποίηση των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ, δεδομένου ότι οι πόροι αυτοί είναι στην πραγματικότητα οι γενόμενες κρατήσεις επί του μερίσματος που χορηγεί το ΜΤΣ στους μερισματούχους του τους προερχόμενους από το ΣΞ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί, αλλά απλώς δεν έχουν αποδοθεί λόγω της υφιστάμενης οικονομικής δυσπραγίας (οικονομικής στενότητας).»

Επιπρόσθετα κατά την ενημερωτική συγκέντρωση της ΠΟΣ την 13/4/2011 ο Πρόεδρος του ΜΤΣ υποστήριξε: «Η οικονομική κατάσταση του ΕΚΟΕΜΣ είναι οριακή και απαιτεί συστηματική προσπάθεια και σωστή διαχείριση, γιατί είναι εύκολο να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον σοβαρό πρόβλημα. Παραδέχτηκε ότι ένα σοβαρό θέμα είναι η μη απόδοση από το ΜΤΣ των κρατήσεων υπέρ ΕΚΟΕΜΣ (40 εκατ. ευρώ), για τα οποία εκτιμά ότι από το 2ο εξάμηνο του 2011 θα αρχίσει να το αποπληρώνει.»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ο ΕΚΟΕΜΣ είναι ανεξάρτητη στρατιωτική υπηρεσία, διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή και ο λογαριασμός του είναι ανεξάρτητος ειδικός λογαριασμός.

2. Αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς.

3. Η σχέση του ΜΤΣ με τον ΕΚΟΕΜΣ, στο θέμα των κρατήσεων, είναι απλώς σχέση ενδιάμεσου μεταξύ των μετοχο-μερισματούχων και του ΕΚΟΕΜΣ.

4. Το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία.

5. Δεν υφίσταται κάποια απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ για χρησιμοποίηση των πόρων του ΕΚΟΕΜΣ. Πως θα μπορούσε άλλωστε να υπάρχει;

6. Το ΜΤΣ ως όφειλε, δεν απέδιδε και χρησιμοποίησε τους πόρους του διακριτού Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΟΕΜΣ, για την εξυπηρέτηση ενός άλλου, με διαφορετικούς δικαιούχους (μερίσματα σε μερισματούχους  ΣΞ-ΕΛΑΣ). Ο ΕΚΟΕΜΣ σαν δικαιούχος προσέφυγε στην δικαιοσύνη, απαιτώντας τα χρήματά του, καταγγέλλοντας το ΜΤΣ;

7. Το ΜΤΣ οφείλει στον ΕΚΟΕΜΣ πάνω από 36.000.000 ευρώ.

8. Η οικονομική κατάσταση του ΕΚΟΕΜΣ είναι οριακή και απαιτεί συστηματική προσπάθεια και σωστή διαχείριση, γιατί είναι εύκολο να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον σοβαρό πρόβλημα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αγαπητοί και αξιότιμοι Συνάδελφοι

Ο ΕΚΟΕΜΣ αποτελεί την τελευταία μας ελπίδα μετά τις μειώσεις των μερισμάτων και την κακή κατάσταση του ΜΤΣ.

Η ΕΑΑΣ και οι φορείς που μας εκπροσωπούν, απαιτείται όπως προβούν σε όλες τις ενέργειες για την εξασφάλισή του, πριν να είναι αργά.  Δεν μπορεί να υπάρξει πλέον δικαιολογία άγνοιας, υποχωρητικότητας και κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αν δεν μπορεί, να το δηλώσει για να ξέρουμε και εμείς, πως θα πορευτούμε.

Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα δράσης.

Με τιμή και εκτίμηση.
Πασχάλης Ε. Κωνσταντίνος
ΣΣΕ/82

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ