Αρχική » , , » Τα σκοτεινά σημεία στο νέο σύστημα μεταθέσεων

Τα σκοτεινά σημεία στο νέο σύστημα μεταθέσεων


Μεγάλες καθυστερήσεις και σοβαρό πλήγμα στην πειθαρχία και στη μονολιθικότητα του συστήματος, που ενθαρρύνουν τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και στο στράτευμα, διαπιστώνουν οι αξιωματικοί

Άγνωστες συνέπειες σε σχέση με την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία των μονάδων στο μέλλον, αλλά και πολλαπλές και ποικίλες αντιδράσεις, προκαλεί η εφαρμογή για πρώτη φορά των διατάξεων του νόμου 3883/2010 για την... Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και συγκεκριμένως του Παραρτήματος Γ', στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8, με τις οποίες καθορίζονται τα των τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων των στελεχών (αξιωματικών, υπαξιωματικών, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κ.λπ.) των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η γενική εντύπωση που απεκόμισε η στήλη, από ένα ρεπορτάζ μεταξύ ανώτατων αξιωματικών εν αποστρατεία, με τεσσαρακονταετή σχεδόν εμπειρία στο στράτευμα, είναι ότι τα συγκεκριμένα άρθρα δεν προσφέρουν κάτι καινούργιο, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό εγίνοντο πάντα με μόρια, τα οποία είχαν καθορισθεί από τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων και είχαν περιγραφεί σε πάγιες διαταγές.

Η περιγραφή των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν για τις μεταθέσεις και περιγράφονται στο άρθρο 5 του νέου νόμου συμπεριλαμβανόταν στις πάγιες διαταγές του ΓΕΣ, για παράδειγμα, με μόνη διαφορά τη «ρηξικέλευθη» υπερτονισμένη σημασία των κοινωνικών κριτηρίων, την οποία εισάγει ο νέος νόμος και η οποία δεν υπήρχε στις πάγιες διαταγές, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα κριτήρια των μεταθέσεων που περιέχονταν στις πάγιες διαταγές λειτούργησαν ικανοποιητικά και οι παρεμβάσεις των πολιτικών περιορίσθηκαν σημαντικά, οσάκις στην ηγεσία των Ε.Δ. υπήρξαν αξιωματικοί με προσωπικότητα και σθένος, για να αντιστέκονται στις πιέσεις των πρώτων.

Η γενική άποψη που επικρατεί μεταξύ έμπειρων στρατιωτικών είναι ότι η περιγραφή των κριτηρίων σε υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά και απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση κατά κατηγορία και μοριοποίηση, ώστε να προκύπτει αδιάβλητη βαθμολογία για κάθε στέλεχος, μέσα από ένα Προεδρικό Διάταγμα. Επί τούτου, οι ίδιοι επισημαίνουν αυτό που ήδη ανεφέρθη παραπάνω, ότι δηλαδή η μοριοποίηση και βαθμολόγηση για τις μεταθέσεις υπήρχε, πλην όμως σε πάμπολλες περιπτώσεις οι κομματικές παρεμβάσεις των πολιτικών ανέτρεπαν την αξιοκρατία και την αξιοπιστία του συστήματος.

Το άρθρο 8

Το κρίσιμο σημείο του νέου νόμου, σε ό,τι αφορά τις μεταθέσεις, είναι το άρθρο 8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού γίνεται αναφορά στη συγκρότηση κατά Κλάδο Συμβουλίου Κρίσεων και εξειδικεύσεως κατά Κλάδο κριτηρίων τοποθετήσεων - μεταθέσεων (όχι όμως μέσω Προεδρικού Διατάγματος). Τα Γενικά Επιτελεία είχαν πάντοτε Συμβούλια Μεταθέσεων (στον Στρατό, για παράδειγμα, για αξιωματικούς του Πεζικού υπήρχαν ο διευθυντής Πεζικού, το 1ο Επιτελικό Γραφείο για τις γενικές θέσεις, ο διευθυντής του Β' Κλάδου, ο Β' υπαρχηγός και ο αρχηγός, με τελικώς εγκρίνοντα τον υπουργό, ενώ αντίστοιχη δομή υπήρχε και για τις τοποθετήσεις των υπαξιωματικών.

Λόγω της διαδικασίας σχεδιάσεως και εκδόσεως των σχετικών διαταγών, το θέμα τον μεταθέσεων απασχολούσε τα επιτελεία για χρόνο μέχρι και τριών μηνών. Με το εισαγόμενο σύστημα, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν σημαντικές επιπλοκές και προβλήματα, τα οποία θα απασχολήσουν τα επιτελεία για πολύ μεγαλύτερο χρόνο, με αποτέλεσμα επιπτώσεις τόσο στην επάνδρωση των μονάδων όσο και στην οικογενειακή κατάσταση των στελεχών (σχολεία των παιδιών τους κ.λπ.). Έτσι, η συγκρότηση μονίμων Συμβουλίων Μεταθέσεων - Τοποθετήσεων κρίνεται κατά πολλούς ως μονόδρομος.

Σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 2, τα κύρια στοιχεία της είναι τα εξής:

Η κοινοποίηση των αποφάσεων τοποθετήσεων - μεταθέσεων κ.λπ. στους ενδιαφερόμενους «αμελλητί».
Η δυνατότητα ενδικοφανούς προσφυγής του ενδιαφερομένου για την τοποθέτηση - μετάθεσή του, εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της διαταγής, προς το όργανο που εξέδωσε τη διαταγή (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ).
Απάντηση, θετική ή αρνητική, στον ενδιαφερόμενο, εντός δεκαπενθημέρου από το όργανο που εξέδωσε τη διαταγή.
Μη εκτέλεση της διαταγής κατά το διάστημα εξετάσεως της προσφυγής.
Υπογραφή από τον υπουργό των μεταθέσεων - τοποθετήσεων κ.λπ., μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ή την απάντηση του διοικητικού οργάνου επί των προσφυγών.

Σωρεία προσφυγών

Εδώ, υπάρχει ο εξής αντίλογος:

Πρώτον, το διοικητικό όργανο κατά πάσα πιθανότητα θα απορρίψει την προσφυγή, διότι από τη στιγμή που εφάρμοσε τα θεσπιζόμενα κριτήρια, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει την απόφαση του, εκτός της περιπτώσεως πολιτικής παρεμβάσεως.
Δεύτερον, δεδομένου ότι το νέο σύστημα θεωρείται αδιάβλητο (νόμος, κριτήρια, μοριοποίηση), ποιος ο λόγος για προσφυγές;
Τρίτον, υποστηρίζουν οι επικριτές του νέου νόμου, είναι βέβαιον ότι με τη σημερινή νοοτροπία (δημοσιοϋπαλληλικό πνεύμα κ.λπ.) που επέτυχαν να δημιουργήσουν οι πολιτικοί σε αρκετούς αξιωματικούς, θα προκύψει μεγάλος αριθμός προσφυγών, με αποτέλεσμα η διαδικασία και η υλοποίηση των μεταθέσεων να απαιτήσει διπλάσιο χρόνο σε σχέση με σήμερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των τριών Κλάδων.

Οι επικριτές του νέου νόμου υποστηρίζουν ότι οι διατάξεις:

Επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στην πειθαρχία και μονολιθικότητα του συστήματος, ενθαρρύνοντας τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των οπαδών της καλοπέρασης και του βολέματος.
Ο καθείς μπορεί να κατανοήσει, επισημαίνουν, τι σημαίνει όταν ο νέος ανθυπολοχαγός της ΣΣΕ, ο υπαξιωματικός της ΣΜΥ, ο ΕΠΟΠ κ.λπ., αρχίσουν να προσφεύγουν κατά των αποφάσεων της ηγεσίας (ποια πειθαρχία και ποιος σεβασμός στην ιεραρχία...), θεωρώντας ότι σημασία δεν έχουν τόσο ή μόνο τα επιχειρησιακά κριτήρια αλλά τα προσωπικά (κοινωνικά) και επιδιώκοντας, μέσω αυτών, την εξασφάλιση θέσεων σε περιοχές του τόπου συμφερόντων του. Ομοίως, ο καθείς μπορεί να φαντασθεί πού μπορεί να οδηγήσει η εφαρμογή με ενστάσεις των αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για επιλογή ανώτερων αξιωματικών (συνταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών) ως διοικητών μονάδων κ.λπ.
Θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ετοιμότητα των μονάδων, λόγω των καθυστερήσεων και των αρνητικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην τοποθέτηση των στελεχών.

Τέλος, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο υπουργός δεν προέβλεψε ότι η άμεση εφαρμογή των διατάξεων για μεταθέσεις και τοποθετήσεις του παραπάνω νόμου (χωρίς κάποια μεταβατική περίοδο) θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στα Γενικά Επιτελεία, τα οποία τρέχουν και δεν φτάνουν...

(ΚτΕ 21/04/2011 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)
(Σ.Λ.)

1 σχόλια:

 1. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ,ΟΙ ΑΝΕ
  ΓΚΕΦΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟ
  ΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ.

  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ,ΟΠΩΣ ΟΡΘΑ
  ΣΥΜΠΕΡΙΕΦΈΡΘΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ,ΚΛΗ
  ΘΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ,ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΡΑΦΟ ΝΟΜΟ ΥΠΑΚΟΗΣ
  ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ
  ΚΑΙ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ Η ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ