Αρχική » , , , , , » Υπογράφηκε από τον Φ.Κουβέλη απόφαση για διαγωνισμό προμήθειας περιπολικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Υπογράφηκε από τον Φ.Κουβέλη απόφαση για διαγωνισμό προμήθειας περιπολικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


του Λεωνίδα Σ. Μπλαβέρη

Για αναβάθμιση του στόλου και κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών

Απόφαση, με την οποία προκηρύχτηκε διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια 23 συνολικών φουσκωτών και ταχύπλοων περιπολικών σκαφών για την αναβάθμιση του στόλου και την άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), υπογράφτηκε σήμερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη.Η απόφαση αυτή αφορά την απόκτηση 10 περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου, μήκους 11-12μ., προϋπολογισθείσας αξίας 2.200.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), και άλλων 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών, μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαιρέσεως (“option”) μέχρι 5 επιπλέον όμοιων, συνολικής προϋπολογισθείσας 46.800.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Τα σκάφη αυτά, συμφώνως με το υπουργείο, «…θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, και θα βελτιώσουν σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα), στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης καθώς και στην επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο (όπως αλιευτική δραστηριότητα, παράνομη είσοδος προσώπων, τρομοκρατία, ναρκωτικά, λαθρεμπορία, έλεγχος ταχυπλόων σκαφών, υποβρύχιες δραστηριότητες, διενέργεια νηοψιών)».

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 1η Απριλίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ οι προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361, τηλ. 213137-4594/1081), ενώ οι διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (www.hcg.gr ) και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών των δύο επί μέρους προγραμμάτων, συμφώνως πάντα με το υπουργείο και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, είναι τα εξής:

Τα 10 περιπολικά σκάφη πνευστού τύπου μήκους 11-12μ.

Το ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα.

Το ολικό πλάτος θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 μέτρα.

Ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον 12 άτομα.

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1.600 κιλά.

Η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 300 ναυτικά μίλια.

Η ισχύς προώσεως θα εξασφαλίζεται από 2 κύριες έσω-έξω ή εξωλέμβιες πετρελαιομηχανές αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου.

Στο μέσον κάθε σκάφους θα υφίσταται καμπίνα με τουλάχιστον 2 κλίνες για 2 άτομα με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 6 καθιστών ατόμων και ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.

Ο χώρος διακυβερνήσεως(γέφυρα) θα είναι κλειστός, υπερυψωμένος, θα φέρει τζάμι securit ή ισοδύναμο και η θέση και κατασκευή του θα εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον 6 έτη ή 5.000 ώρες λειτουργίας (ότι συμβεί πρώτο), κατά την διάρκεια της οποίας θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία, την διατήρηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του κάθε σκάφους και του εξοπλισμού του, χωρίς επιπλέον κόστος.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως, τα δύο πρώτα σκάφη θα παραδοθούν εντός 10 μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον 2 σκαφών ανά δίμηνο.

Η συγκεκριμένη προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα 13 ταχύπλοα περιπολικά σκάφη μήκους 16-19,5μ.

Κάθε σκάφος θα είναι μονής γάστρας (monohull).

Το ολικό μήκος του θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 μέτρα και όχι πάνω από 19,5μ.

Η γέφυρα διακυβερνήσεως θα είναι κλειστή, υπερυψωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα, εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ραδιοναυτιλιακά - ραδιοτηλεπικοινωνιακά μέσα, ενώ οι υαλοπίνακες θα φέρουν αντιβαλλιστική προστασία.

Το σκάφος θα διαθέτει κατάλληλους χώρους για ενδιαίτηση και διαμονή για 6 άτομα πλήρωμα, ενώ θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ασφαλή υποδοχή και μεταφορά τουλάχιστον 9 ατόμων.

Η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 400 ναυτικά μίλια και η αυτονομία έκαστου σκάφους σε εφόδια, πόσιμο νερό, τρόφιμα κλπ θα είναι τουλάχιστον 2 ημέρες για 15 άτομα.

Η διαμόρφωση καταστρώματος θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την όσο το δυνατό πιο επιχειρησιακά αποτελεσματική ανάσυρση ναυαγών από τη θάλασσα καθώς και την χρησιμοποίηση συσκευών ανασύρσεως.

Επιπλέον κάθε σκάφος θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές στην πλώρη και περιμετρικά για την τοποθέτηση βάσεων στήριξης οπλισμού.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος και τον εξοπλισμό του, για όλες τις προγραμματισμένες συντηρήσεις, για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά – υλικά και εργασίες, καθώς και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων και των έκτακτων ζημιών ισχύος τουλάχιστον 4 ετών.

Τυχόν μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολογήσεως.

Η παράδοση των σκαφών θα γίνει εντός 46 μηνών από την επομένη της υπογραφής της συμβάσεως, ενώ το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, το δεύτερο εντός 14 μηνών και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον 1 σκάφος ανά δίμηνο.

Η προμήθεια των 10 εκ των 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η προμήθεια των υπόλοιπων 3 περιπολικών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και περιλαμβάνεται στην Ειδική Δράση “Εξοπλισμός Frontex” του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το μέρος της σύμβασης των 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών που αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

(ΠΗΓΗ: newpost.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ