Αρχική » , , , , , , , , » Οι πίνακες αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι. Πως θα κάνετε αίτηση σε ΕΦΚΑ και ΓΛΚ για να τα κατοχυρώσετε

Οι πίνακες αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι. Πως θα κάνετε αίτηση σε ΕΦΚΑ και ΓΛΚ για να τα κατοχυρώσετε

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Εδώ και ένα μήνα ο ΕΦΚΑ ενημερώνει τα Ταμεία ότι ζήτησε και περιμένει απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας για να δώσει «συνολική λύση» στο θέμα της διακοπής της Εισφοράς Αλληλεγγύης, που κρίθηκε αντισυνταγματική. 

Αιτήσεις και ενστάσεις στα Τα­μεία (ΕΦΚΑ και Γενικό Λογιστήριο) είναι τα δυο όπλα που πρέπει να επιστρατεύσουν οι συνταξιούχοι για να κατοχυρώσουν αναδρομικά που ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ από δύο παράνομες μειώσεις που έχουν στις κύριες συντάξεις. 

Η πρώτη μείωση που επιβάλλεται παρανόμως είναι στο άθροισμα συντάξεων (κύριας, επικουρικής, μερί­σματος) πάνω από 1.000 ευρώ με το νόμο 4093/2012. Με το νόμο αυτόν οι μειώσεις επιβάλλονται σήμερα με τα ίδια ποσοστά (5%-20%) αλλά στο παλιό άθροισμα συντάξεων, ενώ από 1ης/6/2016 και μετά οι συνταξιούχοι παίρνουν λιγότερα και έχουν μικρότερο άθροισμα γιατί μειώθηκαν και οι επι­κουρικές τους αλλά και τα συνταξιοδοτικά μερίσματα (που δίνει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους συνταξιούχους του Δημοσίου). 

Για να ήταν σωστή η περικοπή θα έπρεπε να υπολογιστούν οι συντελεστές των μειώσεων στο πραγματικό ποσό αθροίσματος συντάξεων όπως διαμορφώθηκε μετά τις περικοπές σε επικουρικές και μερίσματα από 1ης/6/2016, ενώ αυτό που γίνεται είναι ότι οι μειώσεις μένουν ίδιες με βάση τα ποσά που έπαιρναν οι συνταξιούχοι πριν από τις νέες περικοπές που επέβαλε η κυβέρνηση! Το αποτέλεσμα είναι ότι σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους επιβάλλεται μείωση 10% ενώ θα έπρε­πε να είναι 5%, ή επιβάλλεται μείωση 15% ενώ θα έπρεπε, βάσει των πραγμα­τικών ποσών που λαμβάνουν, να έχουν μείωση 10% από το νόμο 4093. 

Το ακραίο είναι οι περιπτώσεις συ­νταξιούχων Δημοσίου που είχαν μείωση 5% επειδή το άθροισμα από κύρια σύ­νταξη, επικουρική και μέρισμα ήταν στα 1.100 ευρώ, ενώ μετά τη μείωση του μερίσματος το νέο άθροισμα διαμορ­φώθηκε στα 980 ευρώ. Παρότι ο νόμος δεν προβλέπει μείωση, γιατί το ποσό είναι κάτω από 1.000 ευρώ, εντούτοις διατηρείται η περικοπή 5% όπως ήταν στο παλιό άθροισμα συντάξεων που δεν υφίσταται από 1ης/6/2016 και μετά. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» ΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Μια από τις εισηγήσεις που έχουν γίνει, και μάλιστα με έγγραφη πρόταση υπηρε­σιών προς το υπουργείο Οικονομικών, είναι να μπει μια νέα εισφορά στη θέση της Εισφοράς Αλληλεγγύ­ης, που θα ξεκινά από το πρώτο ευρώ, δηλαδή να πιάνει και τις χαμηλές συ­ντάξεις των 500, 600 ή και 350 ευρώ, αλλά να είναι κλιμακωτή και ανάλογη με την ηλικία. 

Όσοι αποχώρησαν στα 67 θα έχουν δηλαδή ελάχι­στη εισφορά (π.χ. 3%), ανε­ξαρτήτως αν λαμβάνουν 400 ευρώ ή 1.400 ευρώ, ενώ όσοι αποχώρησαν στα 50, ή 55, να έχουν υψη­λότερη εισφορά (π.χ. 8%) γιατί επωφελήθηκαν από σύνταξη περισσότερα χρό­νια από όσους εργάστηκαν έως τα 67. 

Η εναλλακτική πρόταση, αν δεν περάσει το σχέδιο μιας νέου τύπου εισφοράς, είναι να καταργηθούν οι προσωπικές διαφορές που θα έχουν μετά τον επανυπολογισμό οι συνταξιούχοι. Προτείνεται δηλαδή στα έγγραφα που αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος την πε­ρασμένη Κυριακή, 22 Απρι­λίου, μετά τις μειώσεις έως 18% που έχουν νομοθετη­θεί για εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2018, να μην υπάρχει κανένα υπόλοιπο προσωπικής διαφο­ράς στις κύριες συντάξεις! 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093 

Η μείωση πηγαίνει κλιμακωτά με τέσ­σερα ποσοστά ανάλογα με το άθροι­σμα συντάξεων από κύριες, επικου­ρικές (και μερίσματα για το Δημόσιο) ως εξής: 

Άθροισμα συντάξεων από 1.000 έως 1.500 ευρώ, μείωση 5%. 
Άθροισμα συντάξεων από 1.500 έως 2.000 ευρώ, μείωση 10%. 
Άθροισμα συντάξεων από 2.000 έως 3.000 ευρώ, μείωση 15%. 
Άθροισμα συντάξεων από 3.000 ευρώ και άνω, μείωση 20%. 

Οι παραπάνω μειώσεις επιβάλλο­νταν και στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική ή και στο μέρισμα, μέχρι Μάιο 2016. Για τη μείωση του ν.4093 υπολογίζονταν τα ποσά κύρι­ας, επικουρικής, μερίσματος, μετά την αφαίρεση ΕΑΣ και μετά τις μειώσεις νόμων 4024 και 4051. Από Ιούνιο 2016 όμως και λόγω των περικοπών σε επικουρικές και μερίσματα, η μεί­ωση νόμου 4093 επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Στο νέο άθροι­σμα χρησιμοποιούνται τα νέα ποσά επικουρικής ή και μερίσματος, παρότι σε αυτά δεν μπαίνει η περικοπή του νόμου 4093. Δηλαδή, οι επικουρικές και τα μερίσματα μειώθηκαν μεν με το νόμο Κατρούγκαλου (4387), δεν έχουν πλέον τη μείωση του ν. 4093, αλλά συνυπολογίζονται στο άθροισμα συντάξεων για να μειώνεται η κύρια σύνταξη! Η μείωση που επιβάλλουν όμως τα Ταμεία εν πλήρη γνώσει του υπουργείου Εργασίας, είναι με βάση το παλιό άθροισμα συντάξεων και όχι το νέο και μικρότερο άθροισμα που έχουν οι συνταξιούχοι από 1ης/6/2016 και μετά! Αυτή είναι η παράνομη μείωση γιατί τα Ταμεία θα έπρεπε να αναπρο­σαρμόσουν τις μειώσεις του ν. 4093 λαμβάνοντας υπόψη το νέο άθροισμα και όχι το παλιό! 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093 

Κύρια σύνταξη (μετά τη μείωση ΕΑΣ και νόμων 4024 και 4051): 1.200 ευρώ σήμερα. 
Παλιά επικουρική (μέχρι Μάιο 2016): 350 ευρώ. 
Σύνολο παλιού αθροίσματος: 1.550 ευρώ (1.200+350=1.550 ευρώ). 
Μείωση ν. 4093 στην κύρια σύνταξη με συντελεστή 10%, ήτοι 120 ευρώ (σωστή μείωση με βάση το παλιό άθροισμα). 
Επανυπολογισμός επικουρικής στα 140 ευρώ από Ιούνιο 2016. 
Σύνολο νέου αθροίσματος από 1ης/6/2016: 1.340 ευρώ (1.200+140=1.340). 
Μείωση ν. 4093 που θα έπρεπε να επιβάλλεται στην κύρια σύνταξη με το νέο άθροισμα: 5%, ήτοι 60 ευρώ. 
Μείωση ν. 4093 που εξακολουθεί να επιβάλλεται με το παλιό άθροισμα: 120 ευρώ. 
Διαφορά (παράνομη μείωση): 60 ευρώ (120-60=60). 
Δικαιούμενα αναδρομικά με επιστροφή παράνομης μείωσης από 1ης/6/2016 έως Απρίλιο 2018, δηλαδή για 22 μήνες: 1.320 ευρώ (22X60=1.320). Αυτά πρέπει να επιστραφούν. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ 

Η δεύτερη παράνομη μείωση είναι η Εισφορά Αλ­ληλεγγύης Συνταξιούχων (εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ). Την έκρινε αντισυνταγματική το Ελεγκτικό Συνέ­δριο και από Φεβρουάριο 2017 θα πρέπει να δι­ακοπεί από τους συνταξιούχους του Δημοσίου. 

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλύπτει και τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, τραπεζών γιατί η ΕΑΣ επιβάλλεται και σε αυτούς με την ίδια κλίμακα. 

Η κράτηση ΕΑΣ (ΑΚΑΓΕ) είναι από 3% έως 14% και επιβάλλεται σε μικτά ποσά κύριας σύνταξης, άνω των 1.400 ευρώ, ή σε άθροισμα κύριων συ­ντάξεων (π.χ. γήρατος και χηρείας) άνω των 1.400 ευρώ. 

Για παράδειγμα, στα 2.000 ευρώ σύνταξης, η ΕΑΣ είναι 6% (-120 ευρώ) στα 2.301 ευρώ έως 2.600 είναι 7% και πάνω από 3.500 ευρώ είναι 14%. Η μείωση από την ΕΑΣ μπορεί να φτάνει και στα 450 ευρώ μηνιαίως! Όσοι δεν έχουν κά­νει αιτήσεις, θα πρέπει από αύριο να τις υποβά­λουν και να ζητήσουν από τα Ταμεία τους ότι: «Σε εφαρμογή της απόφασης 244/2017 του Ελεγκτι­κού Συνεδρίου, ζητώ να διακοπεί η κράτηση ΕΑΣ που επιβάλλεται στο μικτό ποσό κύριας, ή κυρίων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ που λαμβάνω, διότι είναι αντισυνταγματική και η συνέχιση της παρακράτησης από την εν λόγω εισφορά μειώνει περαιτέρω, κατά παράβαση του Συντάγματος, το μηνιαίο μου εισόδημα». 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους Δημοσίου και στον ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών, του ΟΑΕΕ και του ΝΑΤ. 

Αν η κυβέρνηση διακόψει την εισφορά, τότε όσοι δεν έκαναν αίτηση θα ωφεληθούν μόνον από την ημερομηνία που η κυβέρνηση θα αποφασίσει την κατάργησή της. 

Όσοι όμως κάνουν αίτηση κατοχυρώνουν το δικαίωμα αναδρομικών από την ημερομηνία υπο­βολής της αίτησης. 

«ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ», ΛΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πρόβλημα των παράνομων μειώσεων είναι σοβαρό και μάλιστα όχι μόνον δεν απορρίπτονται οι αιτήσεις των συνταξιού­χων, αλλά ο ΕΦΚΑ ζήτησε από το υπουρ­γείο Εργασίας να δώσει λύση! 

Με έγγραφό του που δημοσιεύει το έν­θετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε τα Ταμεία του, πριν από ένα μήνα (26 Μαρτίου 2018), ότι: «Με αφορ­μή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων (Εισφορά Αλληλεγγύης) με τις διατάξεις των άρ­θρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 μετά την υπ' αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποφαίνεται για τη συ­νταγματικότητα των διατάξεων αυτών, η υπηρεσία μας έχει απευθυνθεί εγγράφως προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ­ης, προκειμένου να λάβουμε οδηγίες για τη συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος. Εν αναμονή απάντησης, παρακαλούμε όπως ενημερώνονται απευθείας για τα ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην υπηρε­σία σας». 

Το υπουργείο προς το παρόν επεξεργά­ζεται διάφορα σχέδια για το τι σημαίνει στα έξοδα των Ταμείων μια κατάργηση της ΕΑΣ, αλλά και πώς θα μπορούσε να αναπληρωθεί αυτή η απώλεια.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatkos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-30/04/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])


17 σχόλια:

 1. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ
  ΓΙΑΤΙ Η ΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
  ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΝΩ
  ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
  ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ.ΑΥΤΑ
  ΕΚΑΝΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΟ-ΒΕΝΙ
  EΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΖΟΥΝ ΟΙ ΤΣΙΠΡΟΚΑΜΜΕΝΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΚΑΡΑΣ?

   Διαγραφή
  2. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ THΣ GSIS
   ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ
   ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΥΓΓΟΚΩΛΑΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ.
   ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΘΕΤΟΣ ΥΙΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΥΛΟΥ
   ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΟΠΑΔΕ ΧΟΝΔΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΟΘΡΟ
   ΛΥΜΑΤΩΝ.

   Διαγραφή
  3. Προφανώς είσαι ένας χρήσιμος αγράμματος, κρίνοντας και από την φρασεολογία (σαμαροβενιζέλοι, τσιπροκαμμένοι κ.λπ.), προφανώς είσαι από αυτούς που φύγαν στα 25+ έτη για να πάρουν πλήρη σύνταξη (τρομάρα τους) τινάζοντας τα ΜΤ στον αέρα και αφήνοντας τους υπόλοιπους ε.ε. (κορόιδα μας λέγατε)στον ΕΦΚΑ, προφανώς ήσουν από αυτούς που "κάναν ντου" τότε στο ΥΠΕΘΑ καμαρώνοντας για τις πράξεις τους, προφανώς ΔΕΝ έχεις σχέση με παραγωγικές σχολές, προφανώς ψηφίζεις ΟΦΑ (ψήφισες συριζανελ για να πάρεις την 17η σύνταξη και άλλα 8 δώρα ανά έτος), ενώ τώρα θα ψηφίσεις παρόμοια όποιον σου τάξει επιστροφή στο 2009 για να σε σώσει πάλι, προφανώς είσαι ........ όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, για όλα τα παραπάνω.
   ΥΓ: Τα σχόλια σου, όπως και πολλά παρόμοια, τα χρησιμοποιούν στα μεταπτυχιακά για την συμπεριφορά και ψυχολογία του όχλου στο διαδίκτυο και έχουν αξία ως παραδείγματα αποκλείνουσας συμπεριφοράς, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, πάντα.

   Διαγραφή
  4. ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ:
   1)ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΠΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ
   ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.
   2)ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕ
   ΜΑ ΑΛΛΑ ΑΕΡΟΛΟΓΕΙΣ,ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΛΑΚΕΣ
   ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ.
   3)ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ
   ΟΤΙ ΣΤΕΡΗΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ.ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
   ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.
   ΥΓΕΙΑ:ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
   ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ 5 ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
   ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ.
   ΠΑΝΤΩΣ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΛΥ
   ΦΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΥΠΡΕΠΩΝ
   ΠΟΛΙΤΩΝ.

   Διαγραφή
 2. ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΙΖΩ ΝΔ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΝΑΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΤΣΟΥΖΕΙ

   Διαγραφή
  2. Να λέτε την αλήθεια ρε, να μην φοβάστε να γράφετε αυτά που έγιναν το παρελθόν, τα συντρόφια λαμόγια (δεκαετίες 1980, 1990 & 2000) διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, πήραν τα χρήματα των ασφαλισμένων που ήταν για σύνταξη και τα έδωσαν μέσω των τραπεζών που ήταν κατατεθειμένα για ανάπτυξη, με μορφή δανείων σε επιχειρηματίες και όχι μόνο, τα περιβόητα θαλασσοδάνεια ρε που ορισμένοι σύντροφοι επιχειρηματίες μαϊμού τα έφαγαν ή τα πήγαν στο εξωτερικό σε προσωπικούς λογαριασμούς και μετά χρεωκόπησαν τις εταιρείες, επίσης έβαζαν χρόνια ολόκληρα μέσα στο σύστημα άτομα που δεν είχαν πληρώσει φράγκο για σύνταξη, τους έδιναν συντάξεις με τα χρήματα που είχαν πληρώσει οι άλλοι ασφαλιζόμενοι ή έδιναν σε άτομα σύνταξη που χρωστούσαν 10 και 15 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή είχαν πληρώσει μόνο 5 ή 10 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία και σήμερα δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη κανονική αυτοί που έχουν πληρώσει 30 και 35 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές.

   Διαγραφή
  3. αυτοί που πέρνουν ακόμη και σήμερα σύνταξη και έχουν πληρώσει ΜΟΝΟ 5 ή 7 ή 10 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές ή καθόλου με τον επαναυπολογισμό των συντάξεων και την εφαρμογεί του νέου νόμου θα τους καταργείσετε τις συντάξεις ;

   Διαγραφή
  4. Να τα λέμε όλα, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι, όσο πιο γρήγορα εφαρμοστούν οι περικοπές στις συντάξεις και μειωθεί το αφορολόγητο τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η ανάπτυξη και η ανάκαμψη της οικονομίας, ξεχνάνε όμως τα συντρόφια ότι η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας θα έρθει με αύξηση της κατανάλωσης και μείωση των άμεσων και έμμεσων φόρων, επίσης η χώρα συντρόφια χρεωκόπησε, πως είναι δυνατόν τα τελευταία 3 χρόνια σε μία χρεωκοπημένη χώρα να δημιουργούνται 160 νέοι κρατικοί φορείς ; να προσλαμβάνονται στο δημόσιο χιλιάδες μετακλητοί υπάλληλοι & εκατοντάδες σύμβουλοι στα υπουργεία, γιατί δεν μειώθηκε το δημόσιο να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες ; γιατί στο ετήσιο κόστος των συντάξεων υπολογίζετε και τα επιδόματα ; για να βγάζετε λάθος συμπεράσματα σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας ;

   Διαγραφή
 3. Δηλαδή συνεχίζετε να ασχολείστε με τα ψίχουλα και ΔΕΝ σας ενδιαφέρει η μείωση 40% του ακαθάριστου ποσού πάνω από τα 1000 ευρώ για τους κάτω των 55. Εκτός και εάν όσοι ασχολείστε, είστε άνω των 55 οπότε δεν τρέχει τίποτα για την πάρτη σας. ΜΕΙΩΣΗ (Ν4024/11) = ηλικιακός ρατσισμός = ηλικιακός φασισμός. Επίσης τα αναδρομικά ξίφη της Πολεμικής Αεροπορίας σας τα χαρίζουμε. Δώστε στον Καμμένο και λοιπούς λιμοκοντόρους να τα βάλουν στα τζάκια τους ώστε κάθε φορά που θα πίνουν τσίπουρα να τα πίνουν στην υγειά των κορόιδων. Η άλλη το ΄χει, όπως έλεγε και η συγχωρεμένη η γιαγιάκα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ !!!!!!!!
  ΚΑΙ ΣΑΝΟ ΚΑΡΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ !!!!!!!!!!!!!!! ΕΠΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ !!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΑΠΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΚΑΡΓΑ ΣΑΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΛΑΚΙΑ!!! ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥΧΟΥΜΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΑ-ΚΚΕ). ΨΗΦΟ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ, ΛΕΥΚΟ-ΑΚΥΡΟ ΓΙΑΤΙ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΡΘΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ...

   Διαγραφή
  2. ΝΑΙ ΑΛΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΡΟΦΕ, ΕΤΣΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΧΡΟΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΙΘΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΦΟΥΜΑΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΩΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ, ΑΡΑ ΣΑΝΟ ΚΑΡΓΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ..............

   Διαγραφή
  3. ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 2013 & 2014 ΚΑΙ ΠΗΓΑΝ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝ.ΕΛ. ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ, ΜΝΗΜΟΝΙΑ Νο3 & 4 ΚΑΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΓΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ, ΤΗΝ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ,,,,,,,

   Διαγραφή
  4. ΑΦΟΥ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟ 2015 "ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ" ΚΑΙ "ΚΟΥΛΟΣΥΝΤΡΟΦΙΑ"... ΨΗΦΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ, ΛΕΥΚΟ-ΑΚΥΡΟ... ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΣΑΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙΑ} ΚΛΠ.

   Διαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ