Αρχική » , , , , » Αλλαγή ειδικότητας-Μετάταξη 162 Αξιωματικών ΠΑ για Αρχική Στελέχωση Ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής (ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Αλλαγή ειδικότητας-Μετάταξη 162 Αξιωματικών ΠΑ για Αρχική Στελέχωση Ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής (ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την αλλαγή ειδικότητας και κατά περίπτωση την μετάταξη Αξιωματικών των Σωμάτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, για την αρχική στελέχωση της Ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής (ΤΠΛ) του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, ως εξής:

α. Πέντε (5) θέσεων Αντισμήναρχου

β. Δεκαέξι (16) θέσεων Επισμηναγού

γ. Είκοσι μίας (21) θέσεων Σμηναγού

δ. Εκατόν είκοσι (120) θέσεων Υποσμηναγού – Ανθυποσμηναγού.

2. Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν, σύμφωνα με τα (α), (β) και (ε) σχετικά, οι Αξιωματικοί της ΠΑ, που ανήκουν στα Σώματα Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι φέρουν μέχρι και τον βαθμό του:

α. Αντισμήναρχου και διαθέτουν εξειδίκευση Πληροφορικής που τους έχει αναγνωριστεί με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). Την εξειδίκευση αυτή πρέπει να διαθέτουν οι Αξιωματικοί κατά την έκδοση της παρούσας ή να τη διέθεταν κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την έκδοση αυτής.

β. Σμηναγού και έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΠΑ ή των ΕΔ κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ή είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικές προσωπικές αναφορές με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 22 Ιουνίου 2018. Οι οικείες Μονάδες – Υπηρεσίες να φροντίσουν για την άμεση υποβολή των αναφορών απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ (ΔΒ1). Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της σχετικής αίτησης, αυτή θα απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.

4. Η βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων Αξιωματικών που επιθυμούν να στελεχώσουν αρχικά την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του (β) σχετικού, ως εξής:

α. Κτήση διδακτορικού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια εννέα (9)].

β. Κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια επτά (7)].

γ. Κτήση πτυχίου σχολών ή τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια τέσσερα (4)].

δ. Κτήση πτυχίου ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή ισότιμου τίτλου σπουδών αλλοδαπής [μόρια τρία (3)].

ε. Πιστοποίηση δημόσιου ή ιδιωτικού κρατικά αναγνωρισμένου ΙΕΚ ειδικότητας ομάδων Πληροφορικής [μόρια δύο (2)].

στ. Αποφοίτηση από Σχολές Πληροφορικής της ΠΑ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει το τρίμηνο [μόρια ένα (1)].

ζ. Προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και Κέντρα Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) στο ΓΕΑ, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) την τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους [για κάθε έτος προϋπηρεσίας μόρια δύο (2)].

η. Προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα Πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ πέραν της τελευταίας πενταετίας, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους, και μέχρι δέκα (10) έτη [για κάθε έτος προϋπηρεσίας μόρια ένα (1)].

θ. Προϋπηρεσία άνω του ενός (1) έτους σε μια από τις παρακάτω θέσεις [μόρια επτά (7)]:

(1) Διευθυντής Διεύθυνσης πληροφορικής στο ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ, Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ).

(2) Διοικητής Κέντρου Μηχανογράφησης στο ΓΕΑ, το ΑΤΑ, τη ΔΑΥ, τη ΔΑΕ και το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

ι. Οι υπηρετούντες κατά το τρέχον έτος σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ [μόρια τρία (3)].

5. Για τη μοριοδότηση των προσόντων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Ο κάτοχος περισσοτέρων του ενός τίτλων σπουδών των περιπτώσεων α' έως και ε' λαμβάνει μόνο τα μόρια του ανώτερου τίτλου.

β. Ο απόφοιτος περισσοτέρων του ενός Σχολείων της περίπτ. στ' λαμβάνει μόνο ένα (1) μόριο.

γ. Ως έτος προϋπηρεσίας σε Διευθύνσεις, Γραφεία, Τμήματα πληροφορικής και ΚΜΗ στο ΓΕΑ, στο ΑΤΑ, στις Διοικήσεις, στις Μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες της ΠΑ, των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, του ΓΕΕΘΑ ή του ΥΠΕΘΑ νοείται διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

δ. Για τον υπολογισμό των μορίων, ως θέσεις Πληροφορικής νοούνται και οι αντίστοιχες των άλλων κλάδων των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ καθώς επίσης και οι θέσεις Πληροφορικής εξωτερικού, εθνικές ή διεθνείς, που καλύπτονται από προσωπικό της ΠΑ...

Διαβάστε τη σχετική Προκήρυξη:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ