Αρχική » , , , , , , , » Επαναπροκήρυξη Κάλυψης 3 θέσεων «Υπασπιστή Διοίκησης» σε 1η Στρατιά-Γ'ΣΣ-Δ'ΣΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

Επαναπροκήρυξη Κάλυψης 3 θέσεων «Υπασπιστή Διοίκησης» σε 1η Στρατιά-Γ'ΣΣ-Δ'ΣΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»

επαναπροκηρύσσουμε:

Άρθρο μόνο

1. Την κάλυψη τριών (3) θέσεων «Υπασπιστή Διοίκησης» στα Υπασπιστήρια των Διοικητών 1ης Στρατιάς, Γ΄ και Δ΄ Σώματος Στρατού, από στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους, καθορίζεται όπως παρακάτω:

α. Υπασπιστή Διοίκησης 1ης Στρατιάς: Μία (1) θέση.

β. Υπασπιστή Διοίκησης Γ΄ Σώματος Στρατού: Μία (1) θέση.

γ. Υπασπιστή Διοίκησης Δ΄ Σώματος Στρατού: Μία (1) θέση.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης κάλυψης της παραπάνω θέσης, έχουν οι Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη συνολικής υπηρεσίας, από την ημερομηνία κατάταξης τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) έτη υπηρέτηση σε επιχειρησιακές Μονάδες 1ης Στρατιάς, του Δ΄ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ, εκτός των Ανθυπασπιστών τάξεων ΣΜΥ 2001 και 2002, οι οποίοι θα προαχθούν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα. Για την αξιολόγηση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:α. Η επιτυχής αποφοίτηση του ενδιαφερομένου από τα υποχρεωτικά σχολεία της ειδικότητας και του βαθμού του.

β. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου την τελευταία πενταετία, πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς (9) και άνω», πλην της «Γενικής Ικανότητας στον κατεχόμενο βαθμό», που πρέπει να είναι «Εξαίρετα (10)».

γ. Μη ύπαρξη οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής την τελευταία δεκαετία.

δ. Η κατοχή πτυχίου Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον «Καλής Γνώσης (Β2)».

ε. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

στ. Μη ύπαρξη καταδίκης για οποιαδήποτε παράβαση ή αδίκημα.

ζ. Πρόταση από τους Διοικητές των Σχηματισμών που υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, στην οποία να αποτυπώνεται το ήθος, ο επαγγελματισμός και η γενική συμπεριφορά του στελέχους.

5. Η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η κατοχή ανώτερου πτυχίου αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση), η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας, οι υψηλές επιδόσεις στα υποχρεωτικά σχολεία (17 και άνω) και η υπηρέτηση στο εξωτερικό θα ληφθούν υπόψη ως ενισχυτικά κριτήρια.

6. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως κι 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

7. Οι επιθυμούντες να υποβάλουν, μέχρι την 06 Ιουλ 18, την αίτηση τους στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, την βεβαίωση ύψους- βάρους από στρατιωτικό νοσοκομείο, την πρόταση από τον Διοικητή Σχηματισμού, αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

8. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν άμεσα και όχι αργότερα από την 13 Ιουλ 18, απευθείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Όπλων και Σωμάτων του ΓΕΣ, με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 της παρούσας.

9. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, να υποβάλουν μέχρι την 27 Ιουλ 18 στο ΓΕΣ/Β1/3 συγκεντρωτικά όλα τα αιτήματα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 της παρούσας, επισυνάπτοντας για κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:

α. Αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 του παρόντος.

β. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

γ. Δελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

δ. Καρτέλα των ενδιαφερομένων που να αναγράφονται τα μόρια τους.

10. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/Β1, η οποία και θα υποβάλει πίνακα κατάλληλων και ακατάλληλων υποψηφίων στο ΓΕΣ/Β1/3, για περαιτέρω ενέργειες.

11. Η τοποθέτηση των επιλεγμένων «Υπασπιστών Διοίκησης» θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΣ/Β2, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι υποβαλλόμενες Δηλώσεις Φρουρών Προτίμησής τους.

12. Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εν λόγω προκήρυξη και για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της επιλογής, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα.

β. Τα υποχρεωτικά Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην παράγραφο 4α της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των υποχρεωτικών Σχολείων που απαιτείται να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος, αναλόγως της ειδικότητας και του βαθμού του.

γ. Τα στελέχη δύναται να υποβάλλουν αίτηση και σε μόνο μια από τις θέσεις που προκηρύσσονται.

δ. Τα στελέχη που υπέβαλλαν αίτηση με τη προηγούμενη προκήρυξη (ΕΔΥΕΘΑ/46), δύναται να συμμετάσχουν εκ νέου στην επιλογική διαδικασία, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια της παρ. 4 της παρούσης προκήρυξης...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική προκήρυξη:


3 σχόλια:

  1. ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΙ ΔΚΤΕΣ. ΔΚΤΗΣ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ,ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ,ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΧΙΕΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΔΚΤΗΣ ΘΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΟΝ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ; ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΡΥΠ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εγώ λέω το άλλο: ''προκήρυξη''??Όχι ''Διαταγή''??Θα'ναι στο στρατό αυτοί που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις,ή άνεργοι για σύμβαση σε κάποιο δήμο??!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Κάποιος κάποτε είπε ¨θέλουν να ξέρουν τα πάντα για τον Στρατό που ονειρεύονται αλλά δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτα για τον Στρατό που έχουν¨ απλά θεούλης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ