Αρχική » , » Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και οι εξαιρέσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και οι εξαιρέσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Ποιοι βγαίνουν στα 62 και ποιοι στα 67
Τα όρια ηλικίας που ισχύουν από τις 18 Αυγούστου
Αναλυτική εγκύκλιος με πίνακες και παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ εγκύκλιο για τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, όπου όπως αναφέρεται ξεκάθαρα, από... 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι και 18.8.2015, δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α.Π. Φ.11321/οικ. 47523/1570/23.10.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β').
Ενώ, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) και εφεξής, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως διαφαίνεται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσης:

Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και
Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται (και επομένως δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης) τα θεμελιωμένα έως και 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, (παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και την υποπαράγραφο ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12):

Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης.

Στην περίπτωση συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε. από 1.1.2013 και εφεξής το όριο ηλικίας είναι το 62ο (με 12.000 Η.Ε.).

Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α., οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στον Πίνακα 1 της εν λόγω απόφασης και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα αυτού.Παραδείγματα:

Ασφαλισμένος/-η που το έτος 2012 είχε συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρώνει το 59ο έτος της ηλικίας του το έτος 2016: δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 59 ετών και 9 μηνών (και εφόσον, βέβαια, έχει τις απαιτούμενες 11.100 ημέρες ασφάλισης).
Ασφαλισμένος/-η που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 10.500 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ημερών ασφάλισης (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε).

Γυναίκες ασφαλισμένες:

Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης. Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

Παραδείγματα:

Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2011 και συμπληρώνει το 58ο έτος της ηλικίας της το έτος 2017: δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 5 μηνών (Πίνακας 2) (και εφόσον έχει τις απαιτούμενες 10.400 ημέρες ασφάλισης).Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 και συμπληρώνει το 56,5 έτος της ηλικίας της το έτος 2018: δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 9 μηνών (και εφόσον έχει τις απαιτούμενες 10.800 ημέρες ασφάλισης). Στην περίπτωση αυτή, επειδή το κατοχυρωμένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως την έναρξη της ισχύος του ν. 4336/2015 δεν ήταν ακέραιο έτος (δηλαδή ήταν το 56,5 ετών), για τον υπολογισμό του νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μετά την ισχύ του ν.4336/2015, χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παρ. 2 της ανωτέρω σχετικής Υ.Α. μαθηματικοί τύποι.
Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2013, δικαιούται πλήρη σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ημερών ασφάλισης (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε). Στις περιπτώσεις της μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Άνδρες ασφαλισμένοι:

Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά τη συμπλήρωση των 10.000 ημερών ασφάλισης (Πίνακας 3).Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

Παραδείγματα:

Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 και συμπληρώνει το 63,5 έτος της ηλικίας του το έτος 2018: δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 65 ετών και 3 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, επειδή το κατοχυρωμένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως την έναρξη της ισχύος του ν. 4336/2015 δεν ήταν ακέραιο έτος (δηλαδή ήταν 63,5 ετών), για τον υπολογισμό του νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μετά την ισχύ του ν.4336/2015, χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παρ. 2 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ μαθηματικοί τύποι.
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2011 και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του το έτος 2017: δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 62 ετών και 8 μηνών.
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης από 1.1.2013, συνταξιοδοτείται στο 67ο έτος της ηλικίας με πλήρες ποσό σύνταξης ή στο 62ο με μειωμένο ποσό σύνταξης (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε).

Στις περιπτώσεις της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

(KONTRA NEWS - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 01/12/2015 – Σ.Λ.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ:__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ)

10 σχόλια:

 1. Στις 14 Αυγ 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94 και στο Αρθρο 1 παράγραφος 7 εγραφε :
  « 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

  Ομως στις 17 Οκτωβρίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-2015
  Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου. 4336/2015 (Α΄94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν.
  Ο Πρωθυπουργός κ Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας κ Καμμένος ας σεβαστούν / προστατέψουν με την παρέμβαση τους τα πολλά στελέχη που επιθυμούν την παραμονή τους και έκαναν το λάθος να έχουν οικογένεια με παιδιά .Ειμαστε πολλα στελεχη σε μονάδες εκστρατείας που επιθυμούμε την παραμονη μας εως την ηλικία 58 ετών.
  Ο αναθεωρημένος Νόμος 3883/2010 (διατηρητέος υπό προαγωγή) και η νομοθετική ρύθμιση για ΟΙΚΟΘΕΛΩΣ παραμονή των στελεχών εως την ηλικία των 58 χρόνων. τα επιλύει όλα.
  Τον αναθεωρημενο νομο 3883/2010 ‘’Διατηρητεος υπο προαγωγη’’ τον εχει ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ απο 16 Σεπτ 2014 ο πρώην ΑΓΕΕΘΑ και Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπης της Ευρωπαικής Ενωσης Στρατηγος κ Μιχ Κωσταρακος με συμφωνη γνωμη Αρχηγειων συμφωνα με (β) σχετικη εγινε προταση απο 8 Μαρτ 2013,υπεγραφη 24 Σεπτ 2014 εχουμε Νοε 2015. Θά γίνει αποδεκτός δεδομένου οτι οι περισσότεροι το επιθυμούν.

  1.Διατηρητέος υπό προαγωγή .

  http://www.onalert.gr/userfiles/IERARXIA_PROAGOGES

  Με την εφαρμογή της αλλαγής του Νόμου 3883/2010 με τον αναθεωρημένο Νόμο 3883/2010 σταματούν οι μισθολογικές προαγωγές με κέρδος 88 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα ελλειματικά ασφαλιστικά ταμεία.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟ ? ΔΕΙΤΕ Στις 14 Αυγ 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94 και εγραφε : ? 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Ομως στις 17 Οκτωμβρίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-2015> και απαλείφθηκε η διάταξη που αναφερόταν στο 58ο έτος της ηλικίας ( ? ). ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣH ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ-ΕΝΩ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ TO YΠΕΘΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΣΤΑ 52-55-ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΑΛΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για να δείτε πως τηρείται η Συνταγματικότητα των νόμων = γιατί υπάρχει αυτή η "ηλιακή ανισότητα".
  Δεν θα έπρεπε όλοι με τα ίδια χρόνια να απολαμβάνουν παρόμοια σύνταξη;;
  Όλα τα άλλα, λεφτά δεν υπάρχουν κλπ είναι του Κ@@@ κύριοι λαμόγια.
  Που πήγαν τα λεφτά και ποιοί είναι οι υπεύθυνοι θα απαντήσετε ποτέ ανεξαρτήτων κομμάτων και συμφερόντων;;;;;
  Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει εμείς ξέρουμε και είμαστε πολλοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καθήστε να δείτε τι έχει να γίνει και στις επόμενες κρίσεις που έρχονται, πόσοι θα φύγουν με 31,32,33 και 35 χρόνια υπηρεσίας, δυστυχώς υπάρχει μεγάλος αριθμός στελεχών που ακολουθούν και οι οποίοι θα προαχθούν με αποτέλεσμα αναγκαστικά να οδηγούνται οι υπάρχοντες σχες που κρίνονται με τον προηγούμενο νόμο του 1996 σε αναγκαστική αποστρατεία. Αυτό τουλάχιστον ακούγεται και στα επιτελεία, δεν μπορούν π.χ. να έχουν 600 ή 700 σχες, δεν υπάρχουν θέσεις να τοποθετηθούν, οι τάξεις που έρχονται είναι πλήρης, άλλωστε σταδιακά αυτοί υπάγονται στο νέο νόμο του 2010 και πάνε 35 χρόνια υποχρεωτικά. Άρα οι τάξεις 86,87,88 και 89 θα πρέπει να αποχωρήσουν σταδιακά και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θα προαχθούν. Τα επιτελεία αντέδρασαν στη παραμονή των στελεχών μέχρι την ηλικία των 58 ετών διότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κρίσεις τα επόμενα έτη, αφού οι υπάρχοντες τξχοι και στρατηγοί θα έπρεπε να παραμείνουν στις καρέκλες τους μέχρι την ηλικία αυτή, φυσικά και για τον μεγάλο αριθμό σχων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. DRUGFARBEN, ο τσίπρας και ο παραμυθατζης καμμενος για αλλη μια φορά είπαν κι εταξαν ψεμματα , τι το απλοικότερο και ...φυσιολογικό! ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι συνταξιούχοι έβαλαν μυαλό τον περασμένο Σεπτέμβριο που οι ψεύτες οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ τους έκοψαν τις κύριες συντάξεις 2 % και τις επικουρικές 6 %, λόγω αύξησης των εισφορών υπέρ υγείας, οι παπτζήδες, παραμυθάδες, πολιτικοί απατεώνες, τους δούλεψαν κάργα, από το νέο έτος τα λαμόγια θα τους κόψουν πάλι και τις επικουρικές λόγω μηδενικών ελλειμάτων στα επικουρικά ταμεία από το 2016. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ που καμία σχέση δεν έχει με αριστερή κυβέρνηση, παρά μόνο την ταμπέλα, έκοψε τον περασμένο Σεπτέμβριο και τις χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ !!! απίστευτο και όμως αληθινό, ο φτωχός συνταξιούχος του ΟΓΑ των 360 ευρώ τον έκοψε 9 ευρώ !!! τον μήνα !!! αυτό δεν το έκανε ούτε η χούντα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα λαμόγια, πολιτικοί απατεώνες, συνέχεια δουλεύουν τον κόσμο για να τους κόψουν πάλι τις επικουρικές συντάξεις, απλός διαδίδουν συνέχεια ψευδείς ειδήσεις για το ασφαλιστικό ώστε στο τέλος να αποδεχθούν οι συνταξιούχοι την μείωση μόνο στις επικουρικές ως λύτρωση διότι γλίτωσαν τις κύριες. Επίσης οι παπατζήδες κοινός κλέφτες θα αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων που καταβάλλονται μόνο και μόνο να αποφύγουν τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων το έτος 2012. Ακούει κανείς τίποτε γι' αυτό το θέμα ; όχι κάνουν το κορόιδιο οι προοδευτικοί αριστεροί παπατζήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μειώσεις σε χιλιάδες διακιούχους επικουρικών συντάξεων άνω των 150 ευρώ, εφάπαξ και μερισμάτων του δημοσίου περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για το συνταξιοδοτικό, ώστε να μην μειωθούν οι κύριες συντάξεις, τα εφάπαξ θα μειωθούν κατά 10 % που χορηγούνται από το δημόσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. O νέος ασφαλιστικός νόμος θα υπολογίζει όλες τις συντάξεις από την αρχή με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά δε την εφαρμογή του θα καταργηθούν όλες οι μνημονιακές μειώσεις. Η αναπλήρωση στους περισσότερους σήμερα είναι 70 έως 75 % όσον αφορά την ακαθάριστη σύνταξη, όμως αυτή τη στιγμή η πραγματική αναπλήρωση της πληρωτέας σύνταξης βρίσκεται γύρω στο 60 έως 65 % μετά την εφαρμογή των μνημονιακών μειώσεων. Μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού το ΓΛΚ θα εκδίδει συντάξεις της τάξης π.χ. των 1.500 ευρώ στις οποίες θα εφαρμόζεται μόνο ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά περίθαλψης, καθαρά δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ, ενώ σήμερα είναι ακαθάριστες αποδοχές 2.000 ευρώ με πλασματική αναπλήρωση 75 % και μετά τις μνημονιακές μειώσεις οι καθαρές αποδοχές περίπου 1.200 ευρώ. Με την αλλαγή αυτή η κυβέρνηση αποφεύγει την αντισυνταγματικότητα των μνημονιακών μειώσεων που έχουν κριθεί από τα δικαστήρια και ειδικότερα των μειώσεων που έγιναν το έτος 2012 (κρίθηκαν αντισυνταγματικές). Έτσι θα προσπαθήσει να αποφύγει την εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων. Το ίδιο κόλπο ή κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα στελέχη των ΕΔ, με το ενιαίο μισθολόγιο από αρχές του νέου έτους, θα καταργήσει 2 ή 3 επιδόματα, θα αυξήσει τα επιδόματα που θα παραμείνουν περίπου κατά 50 % και θα αυξήσει και τους βασικούς μισθούς, το συνολικό καθαρά ποσό θα είναι περίπου το ίδιο, αλλά καταφέρνει να αποδεσμευτεί από την εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις στους μισθούς των ΕΔ και των ΣΑ που έγιναν τον Αύγουστο του 2012, διότι δεν θα βγαίνει άκρη μετά. Αυτά πιστεύω εγώ ότι προσπαθεί η κυβέρνηση των παπατζήδων και παραμυθάδων να κάνει γι’ αυτό και δεν μιλά καθόλου για τις αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων το έτος 2012. Δεν ξέρω πιά είναι η γνώμη σας ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ