Αρχική » , , , , , , » Προς την βουλή το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ. Τι αποφασίστηκε για την αναβάθμιση των ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Προς την βουλή το Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ. Τι αποφασίστηκε για την αναβάθμιση των ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Μέχρι τον αποστρατευτικό βαθμό Υπολοχαγού θα φθάνουν οι ΕΜΘ – Τι ανακοίνωσαν ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ - Γίνεται «μάχη» ώστε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να περάσουν ρυθμίσεις ευνοϊκές για τους ΕΜΘ. Για όλους τους ΕΜΘ κι όχι για ορισμένους όπως ακούγεται

Νομοσχέδιο που προσπαθεί να λύσει χρόνια προβλήματα του προσωπικού των ΕΔ, είναι αυτό που κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση, είπαν ο ΥΕΘΑ και ο ΑΝΥΕΘΑ στην συνέντευξη Τύπου που έδωσαν.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκαν 1075 σχόλια-παρατηρήσεις.

Σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο προβλέπει, όπως είπαν οι Αποστολάκης και Ρήγας, μέτρα που έχουν στόχο να ανακουφίσει το προσωπικό από προβλήματα που χρόνιζαν.

Για τους ΕΜΘ τελικά αποφασίστηκε:

α. Η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αντί του Ανθυπολοχαγού, που είχε καθιερωθεί με το ν. 4494/2017 (Α΄ 165), για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω διάταξη (Άρθρο 4 - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989) σκοπείται η απονομή του κατώτερου βαθμού Αξιωματικών στους ΕΜΘ, με δυνατότητα απονομής αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού, για λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν. 705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143).

β. Θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) να παραμένουν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιεραρχία και εξέλιξη των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών των ΕΔ [ν.δ.445/1974 (Α΄ 160)], ως όρια ηλικίας, με τη συμπλήρωση των οποίων αυτοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, ορίζονται το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) και πεντηκοστό (50ο) έτος, αντίστοιχα.

Τα εν λόγω όρια ηλικίας λαμβάνουν υπόψη ένα σταθερό χρονικό σημείο κατάταξης στις ΕΔ, το οποίο όμως δεν ισχύει για την κατηγορία των Ε.Μ.Θ., οι οποίοι κατατάσσονταν από το δέκατο όγδοο (18ο) έως και το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα όρια ηλικίας, χωρίς ωστόσο να θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τα έμπειρα αυτά στελέχη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ. Περαιτέρω, η διασφάλιση της δυνατότητας των Ε.Μ.Θ. να κατοχυρώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης υπαγορεύεται από τις συνταγματικές επιταγές που επιβάλλουν σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ εδράζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση (Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση ΕΜΘ εκτός οργανικών θέσεων), στους Ε.Μ.Θ. που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα καθοριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 όρια ηλικίας, παρέχεται το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης σύνταξης που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Με τις επιμέρους διατάξεις του άρθρου, καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς παραμονής τους, η διαδικασία με την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις τάξεις των ΕΔ, οι σχετικές προθεσμίες καθώς και τα αρμόδια όργανα που, είτε επιλαμβάνονται, είτε συμπράττουν γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, είτε αποφαίνονται επί αυτής. Σχετικά με την αναφορά στην παρ. 6 άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 165) σημειώνεται ότι ως προς τις κρατήσεις και το ασφαλιστικό καθεστώς των ανωτέρω κατηγοριών εφαρμόζεται η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Εκτός των ΕΜΘ, υπάρχουν ρυθμίσεις για:

τις μεταθέσεις των τρίτεκνων

το θέμα των ανασφάλιστων δικαιούχων και της νοσηλείας τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Για τα γραφεία νομικής προστασίας των στελεχών (ΓΝΟΠΣ). Ο κ. Ρήγας είπε ότι το μέτρο δεν προκαλεί απολύτως κανένα πρόβλημα στην ιεραρχία και στη δομή των ΕΔ. “Στόχος των γραφείων αυτών είναι η απομείωση οποιασδήποτε κακοδιοίκησης”.

Αναλυτικά οι επίμαχες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου:

Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του ν. 1848/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία

Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων

Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.

2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους Ε.Μ.Θ. που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Ε.Ο.Θ. υποβάλλουν αίτηση στη Μονάδα τους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως Εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

6. Η Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία, τα κοινωνικά κριτήρια της περίπτ. 2 της παρ. 1α και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου (εκθέσεις ικανότητας, καταστατικές ή πειθαρχικές ποινές φυλάκισης και άνω).

8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.

9. Ο αιτών Ε.Μ.Θ. παραμένει στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Ε.Ο.Θ. από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.

10. Κατά το διάστημα που διατελούν Ε.Ο.Θ., οι Ε.Μ.Θ. ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

11. Οι Ε.Μ.Θ., οι οποίοι τίθενται Ε.Ο.Θ., σύμφωνα με τα παραπάνω:

α. Υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

β. Κρίνονται κάθε έτος, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους.

γ. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

δ. Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις:

αα. Με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους.

ββ. Για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας.

γγ. Σε περίπτωση που κριθούν «μη διατηρητέοι» κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

δδ. Με αίτησή τους οποτεδήποτε υποβληθεί.

12. Στις υποπεριπτ. της περίπτ. δ΄ της παρ. 11 εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όσα ορίζονται στο π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).».

Στο άρθρο 14 γίνεται λόγος για τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών:

Άρθρο 14 – Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών

1. Στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων συστήνονται Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Αρχηγό και στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό του επιτελείου και του Κοινού Νομικού Σώματος.

2. Τα ΓΝΟΠΣ ενημερώνουν απευθείας τα στελέχη των ΕΔ, κατόπιν υποβολής προφορικού ερωτήματος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά άμεσα και προσωπικά. Τα ΓΝΟΠΣ μπορούν να απευθύνονται απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΕΔ προκειμένου να ενημερώνονται για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υπόθεση, τηρώντας την ανωνυμία του ερωτώντος στελέχους, και οι υπηρεσίες τα συνδράμουν στην άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αμελλητί, παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία πληροφορία.

3. Ερωτήματα που αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή σε ιδιωτικές διαφορές, καθώς και αυτά που είναι αόριστα και καταχρηστικά δεν εξετάζονται από τα ΓΝΟΠΣ και τίθενται στο αρχείο.

4. Κείμενες διατάξεις περί διοικητικών προσφυγών των στελεχών των ΕΔ δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

5. Όταν τα ΓΝΟΠΣ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν γνώση υπόθεσης, η εξέταση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώπιον της διοίκησης, απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν γνώση των εγγράφων και κάθε απαραίτητου στοιχείου. Εφόσον διαπιστώσουν πρόδηλα νομικά σφάλματα ή παραλείψεις, ενημερώνουν το αρμόδιο κλιμάκιο διοίκησης, προτείνοντας την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή αποτροπή της τυχόν βλάβης ή ζημίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

6. Τα ΓΝΟΠΣ τηρούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των ερωτημάτων και των καταγγελιών των οποίων γίνονται αποδέκτες και ανά εξάμηνο συντάσσουν σχετική έκθεση προς τον Α/ΓΕΕΘΑ μέσω του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, με συγκεντρωτική και κατηγοριοποιημένη περιγραφή των υποθέσεων του επιτελείου τους, στατιστικά στοιχεία και πρόταση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται με μέριμνα ΓΕΕΘΑ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

7. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν τα ΓΝΟΠΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισμού Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας και της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

8. Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διερευνούν υποθέσεις κακοδιοίκησης στις ΕΔ ή παραβάσεις ατομικών δικαιωμάτων, ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε Αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ.

(ΠΗΓΗ: mod.mil.gr - ereportaz.gr)

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

16 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. σώπα βρε που μπήκες στο στράτευμα χωρίς καν εξετάσεις και χωρίς να βγάλεις καμία σχολή ...ΈΛΕΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΧΑΓΟΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ..Ε ΚΑΙ?? ανεβάζει το επίπεδο σας>?? 10% αξίζουν για στελέχη οι άλλοι ούτεγια τον στρτατό του σουρινάμ δεν κάνουν...έλεος πιά αχάριστοι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εσύ που μπήκες με εξετάσεις βλέπουμε το επίπεδο σου. Ούτε στου πατέρα σου την επιχείρηση δουλεύω ούτε απο την τσέπη σου με πληρώνεις.Για να πάρεις εσύ ο σπουδαγμένος βαθμούς για να καμαρώνεις στο χωριό σου πατάς πάνω σε αυτούς που αποκαλείς αχάριστους και ανίκανους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έτσι είναι ο Στρατός απείθαρχε, Ιεραρχία και σεβασμός, εκτέλεση των διαταγών χωρίς αντιλογία (μετά κάνεις αναφορά παραπόνων)Άλλα που να τα μάθεις αυτά? !! Σε καιρό πολέμου ξέρεις που θα ήσουν.....ΕΠΟΠ και ΕΜΘ η καταστροφή του Στρατού μας, ήξερα οι πολιτικάντηδες τι έκαναν όταν σας έβαζαν μέσα ανεκπαίδευτους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιγά ρε μεγάλε στρατηλάτη....χαλάρωσε και λίγο..Έπιασες και εσύ τον ιερέα από τα μεζεα και μιλάς.Κανε δουλειά σου εσύ και άσε να νομοθετούν αυτοί που απο το νόμο έχουν οριστεί.Που νομίζεις οτι δουλευεις;Στην επιχείρηση του πατέρα σου ;Αυτοί που σε πληρώνουν εσένα,πληρώνουν και όλους τους άλλους. Μιλας για πειθαρχια, και εκτελεση διαταγων...Εσυ πηρες άδεια απο την υπηρεσία σου για να γραφεις στο ιντερνετ αυτα που γραφεις;

   Διαγραφή
 5. Δεν καταλαβαίνω γιατι χαρίζονται βαθμοι στους ΕΜΘ οταν σε στελέχη παραγωγικων σχολων κόβονται.Πολλα στελεχοι ΕΜΘ ειναι ικανα και αξια, γνωριζαν ομως οτι απο την ημέρα εισαγωγης στο Στρατευμα η εξέλιξη τους ηταν αυτη μεχρι το βαθμο του Ανθστη. Αν επιθυμουσαν παραπανω εξέλιξη γιατι δεν φοιτουσαν σε μια παραγωγικη σχολη. Ειναι αδικο λοιπον για τα στελέχη κυριως ΑΣΣΥ που οι τελευταιοι νομοι τους εκοψαν βαθμούς και τους ανέβασαν εκπαιδευτικες υποχρεωσεις να χαρίζονται βαθμοί ανεφ λογου σε στελέχη που δεν εχουν το ιδιο επίπεδο εκπαιδευσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτο βασικα ανοιγει την δικαστικη οδο σε στελεχη των ΑΣΣΥ να διεκδικησουν καλυτερο βαθμολογικο οπως τα παλαια στελεχη ,και απο την αλλην οι ΕΜΘ που θα γινουν ανθυπολοχαγοι και κατα αντιστοιχια σε ΠΝ και ΠΑ ,να ειναι ετοιμοι να παρουν και το πακετα υποχρεωσεων που τους αναλογουν...και νοων νοειτω ....μετα δεν εχει δικαιολογια ,οτι ειμαι ΕΜΘ ....σπαθι στην μασχαλη και αγημα οπου απαιτηθει ,βαρδιες αξιωματικου υπηρεσιας με ολες τις ευθυνες ,και μεταθεσεις αξιωματικου οπου απαιτηθει....και μην ακουσω παραπονα !!! βαθμο με ολο το πακετο και να δουμε εαν θα τους αρεσει το βερικοκο !!!!

   Διαγραφή
  2. Τι λες τώρα ρε παιδί μου.Δηλαδή εκεί που υπηρετείς εσύ, μόνο απο Ανθλγό και πάνω πηγαίνουν σε αγήματα,εκτελούν υπηρεσία ΑΥΔΜ,παίρνουν μεταθέσεις,και τρώνε βερίκοκα!!!!Όλοι απο Ανθλγό και κάτω,η δεν υπάρχουνη δεν κάνουν απολύτως τίποτα!Τι λές τώρα!!!ΞΥΠΝΑ ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΟΡΘΙΟΣ.

   Διαγραφή
 6. Αυτο που γινεται λεγεται αντιλογος και οχι απειθαρχεια.Οσο για τους πολιτικους ποιος τους γλυφει το βλεπουμε καθε χρονο στης κρισης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φαγωθητε στουρναρια για τους βαθμούς και τις σχολές σας αντί να σέβεται ο ένας τον άλλον,αλλά έτσι είναι ο ελληναρας όταν δεν μπορεί να μιλήσει στο σπίτι γιατί τρώει παντόφλα του μένει ο βαθμός του μετά να σκουπίζει. Χαιβανιααα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όταν έγιναν οι εθελοντριες δεν είδα να μιλατε...
  Οπότε όπως ακριβώς προαναφερατε εκτελουμε και βγαίνουμε
  παραπονουμενοι...
  Εντολή είναι η αλλαγή της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ...
  Μάθετε να εκτελείτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. χωρίς παραγωγικές σχολές για τη καλύτερη εκπαίδευση των ΕΜΘ πέφτει και το επίπεδο του Στρατού. Πιστεύω ότι είναι μια πονηρότατη απόφαση για να παίρνουν οι ΕΜΘ πολλά καθήκοντα και ευθύνες σαν ΑΞΚΟΊ. Φυσικά πρέπι να περάσουν και τα ανάλογα σχολεία των Οπλων - Σωμάτων τους.Καλή τύχη

   Διαγραφή
 9. Απο την Παραγωγικη στην καταναλωση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Απορώ πραγματικά.Το νομοσχέδιο έχει τόσα πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά εδώ (και όχι μόνο) η μόνη έννοια είναι γιατί οι ΕΜΘ να γίνουν Αξκοί.Οι μέν παραγωγικοί λεν τα δικά τους οι δε μη παραγωγικοί τα δικά τους.Δεν καταλάβατε κάτι όλοι σας. Οτι θα γράφει το ΦΕΚ θα είναι νόμος του κράτους.Σας αρέσει δεν σας αρέσει.Οποιος νομίζει ότι μετά την έκδοση του ΦΕΚ θίγεται ,να προχωρήσει με νόμιμες διαδικασίες κατά του ψηφισθέντα νόμου.Ολα τα υπόλοιπα είναι κούφια λόγια.Εκτελείται άπαντες και όσοι έχετε @#$%^ ,αναφορά παραπόνων.Σε κάθε άλλη περίπτωση η σιωπή σας είναι μονόδρομος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεν μπορω να καταλάβω την έχθρα που υπαρχει μεταξύ αξκων και μη.νομιζεις φιλε μου εσυ που τα εχεις με τους εμθ οτι ο βαθμός κανει τον άνθρωπο;η το οτι εαν γίνω εγω ανθλγος θα σου φάω χρήματα η βαθμούς απο εσενα.δεν νομίζω.εγω οταν μπήκα στον στρατό,η σύμβαση που υπέγραψα ήταν για 25 χρονια και ανθστης.και πίστεψε με δεν με πείραζε καθολου.μακαρι να ίσχυε ακομα η σύμβαση μου και να φύγω στα 25 χρονια ανθστης(να μην σου φάω και τους βαθμούς σου),να παρω την σύνταξη μου 25/35 και να σου πετάξω το καπελάκι μου.γιατι με τέτοια μυαλά σαν τα δικά σου που δυστυχώς ειναι παρα πολλα στο στράτευμα,δεν πρόκειται να παμε μπροστά.και κατσε εσυ αξιωματικάρα να χτυπάς ποσες υπηρεσίες γιατι θα είχαμε φύγει ολοι οι εμθ.και ανθλγοι να γίνουμε για το δικό σας συμφέρον ειναι παλι.αλλα θελει μυαλο για να το καταλαβεις αυτο.κριμα,γιατι νεαρά μυαλά αντι να κάνουν κατι καλο πιανεστε απο μικροπράγματα.αυτοι εισαστε.λες και το μονο πρόβλημα του στρατου ειναι ο βαθμός του εμθ.ολα τα αλλα προβλήματα έχουν λυθεί.εσεις όμως που φτάνετε στρατηγοί και ταξίαρχος που εχει τόσους πολλούς η ελλαδιτσα δεν μιλας.ολοι εχετε πολεμησει και το αξίζετε Ε;καρέκλες δεν υπάρχουν για να κάθεστε πλέον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ολοι οι μεγάλοι πολεμιστές είναι εδώ μέσα και κραδαίνουν το ξίφος τους ,οι γλυκούληδες. Δεν ακούστηκε κάποιος απο εσάς η κάποιος όμοιος σας ,να θέτει το θέμα επίσημα η αν είναι τόσο ......άτος μικρός ηγήτορας, να λέει με θάρρος την άποψη του στην Μονάδα του και να είναι έτοιμος για κουβέντα και αντίλογο.Νιάου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ