Αρχική » , » ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Η τυχόν μη απάντηση επί αναφορών και αιτημάτων του στρατιωτικού προσωπικού που υποβάλλονται νόμιμα στην Υπηρεσία, εντός της τασσομένης προθεσμίας, είτε για τη διενέργεια πράξεων είτε για την χορήγηση στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, αποτελεί σοβαρή και παράνομη παράληψη, του αρμοδίου να απαντήσει, ανεξαρτήτως ιδιότητας(Στρατιωτικός ή Πολιτικός Υπάλληλος).

Με βάση τις... ισχύουσες πλέον διατάξεις, όταν υποβάλλεται αίτημα από τον διοικούμενο, η Υπηρεσία και ο αρμόδιος να απαντήσει το αίτημα που εν πρώτοις είναι ο προϊστάμενός του, οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί εντός της υπό των διαταγών οριζόμενης προθεσμίας. Εάν τέτοια προθεσμία δεν τάσσεται, τότε ο νόμος ορίζει ανώτερες προθεσμίες.

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν.1599/1986, του Ν.1943/1991 και του Ν.2690/1999, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν σήμερα, προβλέπεται ότι κάθε αίτημα με το οποίο ζητούνται στοιχεία έγγραφα και δικαιολογητικά, πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός δέκα (10) ημερών. Κάθε άλλο αίτημα με το οποίο ζητείται η έκδοση διοικητικής πράξεως, πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός πενήντα (50) ημερών. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά ισχύουν όταν δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία.

Όταν το όργανο που παρέλαβε την αίτηση ή την αναφορά δεν απαντήσει εντός των παραπάνω προθεσμιών, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος όχι μόνο διώκεται ποινικά αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, με σοβαρότατες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, αλλά είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει ευθυνόμενος και με την προσωπική του περιουσία, τον διοικούμενο.

Ο διοικούμενος, στον οποίο η Υπηρεσία παρέλειψε να απαντήσει, έχει το δικαίωμα αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για ν’ απαντηθεί η αίτηση ή αναφορά του, να καταφύγει στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999, και στις επιτροπές ή τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης του Ν. 1943/1991, και να διεκδικήσει άμεσα την καταβολή κατ’ αρχήν πλήρους αποζημιώσεως για την θετική και αποθετική ζημία που υπέστη, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεως εν είδη κυρώσεως ύψους έως 600 ευρώ, η οποία καταβάλλεται αυτομάτως με πράξη των ελεγκτών, οι οποίοι στην συνέχεια αποκτούν το δικαίωμα, αν όχι την υποχρέωση, αφού καταλογίσουν το σχετικό ποσό εις βάρος του υπαλλήλου, να αποστείλουν τον σχετικό φάκελο στον στρατιωτικό εισαγγελέα και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για τα περαιτέρω.

Εφίσταται η προσοχή σε όλους τους εμπλεκομένους, διότι πλέον κάθε σχετική διαδικασία μπορεί να επιφέρει συνέπειες και μάλιστα και ατομικές σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς φυσικά να απαλλάσσεται από την συνευθύνη και η Υπηρεσία.

Οι Διοικητές και λοιποί προϊστάμενοι που λαμβάνουν σχετικά αιτήματα των στρατιωτικών, πρέπει αμελλητί να απαντούν επ’ αυτών, εάν κρίνουν δε ότι δεν έχουν την σχετική εξουσία ή διακριτική ευχέρεια για την εξέταση του αιτήματος, τότε αφού διαβιβάσουν εγκαίρως το σχετικό αίτημα, να το κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο για την αποφυγή από μέρους τους, των παραπάνω σοβαρών ευθυνών.

Οι στρατιωτικοί  σε περίπτωση που υποβάλλουν αναφορά, στην οποία οφείλεται απάντηση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οφείλουν να αναμένουν την παρέλευση της προθεσμίας, εάν δε η Υπηρεσία δεν απαντήσει, αποκτούν το δικαίωμα να αξιώσουν ανεξάρτητα από το νόμω βάσιμο του αιτήματός τους, αποζημίωση μόνο και μόνο για την καθυστέρηση ύψους έως 600 €.

Τούτο γίνεται καταθέτοντας σχετική αίτηση στο γραφείο του ελεγκτή δημόσιας διοίκησης ή κατά περίπτωση στον Συνήγορο του πολίτη, καθώς και στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν υπάρχει στα υπόψη από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, καμία εξαίρεση. Αντιθέτως, με τις νεότερες ενσωματωθείσες στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνέπειες γίνονται ακόμη πιο προσωπικές και αυστηρές, ώστε να εξαλειφθεί το συχνό φαινόμενο της απρόσωπης παράνομης διοικητικής δράσης των οργάνων του δημοσίου.

Κατόπιν των παραπάνω, οι στρατιωτικοί που υποβάλλουν αναφορές στην Υπηρεσία τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ισχύουσες ημερομηνίες που πρέπει να λάβουν απάντηση και να μην δέχονται την παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

(Άρθρο αναγνώστη μας)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ