Αρχική » , » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ


Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ανατίθεται η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου νομίμου ωραρίου εργασίας {40 ώρες την εβδομάδα (8 ώρες την ημέρα)}. Το στρατιωτικό προσωπικό, με βάση το πρόγραμμα ωρών και εκπαιδεύσεως και τις εκάστοτε διαταγές, συμμετέχει... σε διάφορες ασκήσεις (νυκτερινές, βολές, κινήσεις, κλπ), πέραν του προβλεπομένου νομίμου ωραρίου εργασίας.

Οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τη μοναδική κατηγορία εργαζομένων (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) που δεν αμείβονται για την υπερωριακή και νυκτερινή τους απασχόληση, χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις. Άλλωστε, κανένα, από τα χορηγούμενα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3205/2003, επιδόματα δεν χαρακτηρίζεται, ούτε αιτιολογείται ως αποζημίωση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιών, που ορίζονται να εκτελέσουν και των εκπαιδεύσεων, στις οποίες ορίζονται να συμμετάσχουν οι στρατιωτικοί, σε μονάδες βασικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, μπορεί να διεκδικηθεί ετησίως, με βάση τα καταβαλλόμενα στην Ελληνική Αστυνομία, έως το ποσό των 3.000 ευρώ περίπου για το βαθμό του Στρατιώτη και έως το ποσό των 7.000 ευρώ για το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. Τα ανωτέρω ποσά, με βάση την υπερωριακή αποζημίωση που χορηγείται στο Δημόσιο γενικά, ανέρχονται σε 7.000 ευρώ και 13.000 ευρώ περίπου, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, στηριζόμενοι στις διατάξεις της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, η άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των ανωτέρω αποζημιώσεων είναι λίαν πιθανό να έχει θετική έκβαση. Το στρατιωτικό προσωπικό θα πρέπει να διεκδικήσει με ατομικές αναφορές από την υπηρεσία του την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριακών και νυκτερινών απασχολήσεων και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να συμμετέχει σε ομαδική αγωγή για την διεκδίκηση, των παραπάνω αποζημιώσεων (υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η πενταετής παραγραφή, που ήδη δέχονται τα διοικητικά δικαστήρια). Επίσης πρέπει το στρατιωτικό προσωπικό να συγκεντρώνει τα έγγραφα, όπως φωτοτυπικά αντίγραφα των διαταγών ορισμού εκτέλεσης υπηρεσίας ή των διαταγών συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις – ασκήσεις, εφόσον δεν είναι απόρρητες, ή βεβαίωση του αρμοδίου Γραφείου της Μονάδας ή της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος από την οποία να προκύπτουν οι υπηρεσίες που εκτέλεσε ο ενδιαφερόμενος και οι ασκήσεις στις οποίες συμμετείχε και βεβαίωση, από το αρμόδιο Γραφείο από την οποία να προκύπτουν οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος κατά το χρονικό διάστημα που αφορά την αγωγή. Τα υπόψη δικαιολογητικά μπορούν να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν και μετά την άσκηση της αγωγής.

(Άρθρο αναγνώστη μας)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ