Αρχική » , , , , , » Αλλαγή στον τρόπο υποβολής της αίτησης στην Προκήρυξη 2015 για τις Στρατιωτικές Σχολές (Τι ισχύει - Πως συμπληρώνεται)

Αλλαγή στον τρόπο υποβολής της αίτησης στην Προκήρυξη 2015 για τις Στρατιωτικές Σχολές (Τι ισχύει - Πως συμπληρώνεται)

Από φέτος στην Προκήρυξη για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2015  έχουμε μια αλλαγή. Το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας, θα συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, με... αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, θα λαμβάνει χειρόγραφα τις απαραίτητες υπογραφές και θα υποβάλλεται μαζί με λοιπά δικαιολογητικά κατά τη καθοριζόμενη στην Εγκύκλιο διαδικασία.

Για την αλλαγή αυτή η εγκύκλιος αναφέρει:

«TONIZETAI ότι από την τρέχουσα Εγκύκλιο (2015 – 2016), το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας (Υπόδειγμα «7»), θα συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (www.geetha.mil.gr/), με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, θα ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, θα υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική μέριμνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και θα υποβάλλεται μαζί με λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως:

α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε.
β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω Η/Υ.
γ. Πρώτα από όλα, αποθηκεύετε στον Η/Υ σας την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου και στην συνέχεια την ανοίγετε προκειμένου να την συμπληρώσετε.
δ. Ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή διότι αν δεν έχετε συμπληρώσει προηγούμενο πεδίο δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο.
ε. Στα πεδία όπου απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων του υποψηφίου, αυτή πραγματοποιείται με ελληνικά κεφαλαία (όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του εν λόγω εντύπου) ενώ στα υπόλοιπα πεδία, επιλέγεται από τον υποψήφιο μέσα από τις επιλογές που ήδη υφίστανται σε κάθε πεδίο ξεχωριστά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πότε κρίνεται κατάλληλος ένας υποψήφιος για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές (ΔΜΣ, Απαιτούμενο ύψος, Ακουστική - Οπτική Οξύτητα):

O Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται από 19 έως και 27 Kgr/m2 και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 Kgr/m2.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ

Οι υποψήφιοι -ες πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.). Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται Ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.).

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Η επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αυτί τα 20 decibels (dΒ) στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Ηz.

Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 180 dΒ και στα δύο αυτιά.

Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 decibels (dΒ) για το καλύτερο αυτί και τα 40 dΒ για το χειρότερο αυτί στις συχνότητες

Οι υποψήφιοι των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψιθυριστής φωνής από απόσταση πέντε (5) μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακουσιμετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη των 20 dB σε όλες τις συχνότητες.

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί όπλων), της Σχολής Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) και οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξκοί των Όπλων πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί Σωμάτων), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και οι κατατασσόμενοι στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μάχιμοι (ΣΝΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή σφαιρικές διοπτρίες (2 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Μηχανικοί (ΣΝΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA.

Οι υποψήφιοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες ISHIHARA. Η οπτική οξύτητα που απαιτείται για κάθε μία από τις ειδικότητες και τέχνες στις οποίες κατανέμονται οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί μετά την αποφοίτησή τους από την ΣΜΥΝ καθορίζεται σε σχετική διαταγή που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 1338/1981, όπως αυτό ισχύει.

Οι υποψήφιοι των ΣΝΔ και ΣΜΥΝ δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή. Εφόσον έχουν υποστεί διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με LASER, ο κερατοειδής πρέπει να είναι διαυγής, ο βυθός χωρίς παθολογικές αλλοιώσεις και η οπτική οξύτητα εντός των επιτρεπόμενων κατά σχολή και ειδικότητα ορίων.

Οι υποψήφιοι των Σχολών Ιπταμένων του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνονται κατάλληλοι εφόσον έχουν υποβληθεί σε διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με εξατομικευμένη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή ((Custom PRK) κατόπιν σχετικής έγκρισης από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ και κατά την οφθαλμολογική εξέταση πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την οφθαλμολογική εξέταση στο ΚΑΙ:

(1) O κερατοειδής είναι διαυγής, ο μέσος όρος καμπυλότητας κερατοειδούς είναι άνω των 40 διοπτριών, το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς είναι άνω των 500μm(μικρών του χιλιοστού) και η τοπογραφία κερατοειδούς είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα.
(2) Ο βυθός δεν εμφανίζει παθολογικά ευρήματα
(3) Η οπτικη οξύτητα είναι τουλάχιστον 20/50 ενώ η διορθωμένη 20/20 και το διαθλαστικό σφάλμα να μην υπερβαίνει τις μία και μισό(1,5) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(4) Η διαθλαστική επέμβαση να έχει διενεργηθεί πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία κρίσης πτητικής καταλληλότητας στο ΚΑΙ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το παρακάτω Π.Δ. υπ’ αριθμ. 11 του 2014 (ΦΕΚ Α' 17/2014 από 27/1/2014), καθώς και την τροποποιησή του:Τροποποίηση Πινάκων-Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014 περί Σωματικής Ικανότητας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 73ΑΕ6-Ι2Γ):(sep4u.gr - Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας - staratalogia.blogspot.gr)

1 σχόλια:

  1. ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΣΣΥ ΣΤΥΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 80 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 160 ΠΕΡΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ ΚΑΜΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΟΠΟ-ΕΜΘ-ΟΒΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ-ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ