Αρχική » , , , , , , , » Τι να προσέξουν όσοι συνταξιούχοι (απόστρατοι) εισέπραξαν το 2017 αναδρομικά στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων (ΟΔΗΓΟΣ-ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ)

Τι να προσέξουν όσοι συνταξιούχοι (απόστρατοι) εισέπραξαν το 2017 αναδρομικά στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων (ΟΔΗΓΟΣ-ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ)


Σημαντικές επισημάνσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αφορούν συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ, διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται γι’ αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (τα εκκαθαριστικά σημειώματα).

Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, δύναται να ζητηθεί να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4501/2017 τους επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.

Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη του από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ για τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ’ έτος, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το οποίο θα αποδεικνύει τον διαχωρισμό των αποδοχών στα έτη που αφορούν, όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.ά.

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί. Για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ΔΟΥ.

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2018 και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2018.

(Ε.Τ. 05/05/2018 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ - gpalaitsakis@e-typos.com)

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Αναλυτικός φορολογικός οδηγός από την ΑΑΔΕ

Το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων φορολογικού έτους 2017 δημοσίευσε η ΑΑΔΕ:


5 σχόλια:

 1. Η ΑΑΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ -ΤΟ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΧΕΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΤΟ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΠΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ >ΣΤΑΔΙΑΚΑ< ΗΠΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΥΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ-ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΝΥΜΑ Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τα μνημόνια τελειώνουν, αλλά τα μέτρα 5,1 δις ευρω που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση του Τσίπρα έρχονται το 2019 & 2020

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλαδή μας λένε ότι οι συνταξιούχοι στους οποίους ΠΑΡΑΝΟΜΑ παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016, από το ΠΑΡΑΝΟΜΟ-ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, είναι υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι να μπουν οι ίδιοι στην διαδικασία ή να πληρώσουν Λογιστή για να μην τιμωρηθούν με πρόστιμα. Ας τα είχαν λοιπόν φορολογήσει πριν τα δώσουν ή να τα φορολογήσουν τώρα μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων τους για τα οποία κάθε τρεις και πέντε πληρώνουν 500 χιλιάρικα για αναβαθμίσεις. Προσωπικά δεν θα κάνω τίποτα από τα παραπάνω εφόσον είναι καθαρά δική τους ευθύνη και όταν θα έρθει η ώρα των προστίμων θα τα πούμε στα Δικαστήρια. Καλύτερα να τα φάει Δικηγόρος παρά Λογιστής. Η αποκλείνουσα συμπεριφορά μας θα μας φτάσει μέχρι και να ψηφίσουμε πολιτικά εκτρώματα. Τολμήστε να εφαρμόσετε όλα αυτά που ψηφίζετε καταπατώντας το Σύνταγμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η κ. Φωτίου δήλωσε, σε κάθε περίπτωση, η μείωση των συντάξεων θα αφορά την προσωπική διάφορα που έχουν οι συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ (προφανώς μικτά)..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε ποια γλώσσα γράφονται οι οδηγίες αυτές;Μάλλον στην
  καζιναδικη γι αυτό τις καταλαβαίνουν ΜΟΝΟ οι νομικοί,
  οικονομικοί και δημοσιογράφοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ