Αρχική » , , , , » Το νέο μισθολόγιο στελεχών ΕΔ-ΣΑ και πως διαμορφώνεται με αναδρομικές κρατήσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Το νέο μισθολόγιο στελεχών ΕΔ-ΣΑ και πως διαμορφώνεται με αναδρομικές κρατήσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


 Πώς διαμορφώνεται το μισθολόγιο στρατιωτικών - Σωμάτων Ασφαλείας με αναδρομικές κρατήσεις.
 Τα χιλιάδες προβλήματα, τα λάθη στα φύλλα μισθοδοσίας, η νυχτερινή αποζημίωση που ακόμη περιμένουν, το κόλπο με την «προσωπική διαφορά» και η αδικία με το εφάπαξ.

Με χιλιάδες προβλήματα και λάθη στα φύλλα μισθοδοσίας ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου μισθολογίου των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλεί­ας, τον Ιανουάριο. Ήδη οι πρώτες μει­ώσεις έχουν γίνει αντιληπτές, παρά τα λάθη στα μηχανογραφικά και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των Ταμείων, οι οποίες ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Οι κρατήσεις θα είναι αναδρομικές από 1ης Ιανουαρίου 2017, οπότε αρχίζει, σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή του νέου μισθολογίου, και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για το προσωπικό, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ασφαλι­στικές εισφορές για έναν χρόνο! Ήδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σω­μάτων Ασφαλείας έχουν ζητήσει την καταβολή σε δόσεις των αναδρομικών κρατήσεων. Οι στρατιωτικοί, από την πλευρά τους, είναι σε κατάσταση αναμονής, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει εκδώσει καμία από τις προβλεπόμενες αποφάσεις για την έγκαιρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου, με αποτέλεσμα να είναι οι πλέον αδικημένοι.

Το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ ο Πάνος Καμμένος επέρριψε ευθύνες στον Νίκο Τόσκα, ο ίδιος δεν φρόντισε να λάβει τις αποφάσεις για τις κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, σε αντίθεση με τον υπουργό Προστασίας του Πολί­τη. Το αποτέλεσμα είναι οι στρατιωτικοί να έχουν κρατήσεις με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού (σε πολλές περιπτώ­σεις αυξημένες), ενώ οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες με τον νέο. Παράλληλα, οι ένστολοι μπορούν πλέον να πάρουν και το εφάπαξ, αλλά όχι οι στρατιωτικοί.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι επίσης σε αναμονή της εφαρμογής των διατάξεων για τη νυχτερινή αποζη­μίωση, ύψους 2,7 ευρώ την ώρα, που νομοθετήθηκε, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος που θα ορίζει τους δι­καιούχους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δίνεται.

Τα φύλλα μισθοδοσίας περιείχαν για πρώτη φορά την «προσωπική διαφο­ρά», το κόλπο που έχει βρει η κυβέρνη­ση για να καλύψει τις μειώσεις. Το ποσό που αναφέρεται ως «προσωπική διαφο­ρά» είναι η αρνητική διαφορά που προ­κύπτει στο νέο από το παλιό μισθολόγιο και θα καλύπτεται από επόμενες αυξήσεις που θα προκόψουν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι μειώσεις που περιέχουν στη συντριπτική τους πλειονότητα τα φύλλα μισθοδοσίας έχουν προκαλέσει σοκ στο μεγαλύτερο μέρος των στελε­χών, ενώ ακόμα και όσοι είδαν κάποια αύξηση, πάνω από 20 ευρώ, δεν θα τη λάβουν άμεσα, αλλά σε τέσσερις δόσεις τα επόμενα χρόνια!

Επιπλέον, η τελευταία δόση των αναδρομικών που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, δίνεται με τον μισθό του Ιανουαρίου και, συνεπώς, από τον Φεβρουάριο όλοι οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες θα δουν ακόμα μία μεί­ωση στον οικογενειακό τους προϋπο­λογισμό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παρά τις δεσμεύσεις της, δεν έχει φροντίσει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ

Με τον Ν. 4472/2017 για τη μισθολογική κατάταξη των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω­μάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσ­σερις κατηγορίες, ανάλογα με την προ­έλευση των στελεχών αυτών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Κατηγορία Α': Για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώ­ματος.

Κατηγορία Β': Για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχο­λές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ­νάμεων.

Κατηγορία Γ': Για τα στελέχη με προέ­λευση από ΕΠΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, κα­θώς και για το προερχόμενο από την κα­τηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό. 

Κατηγορία Δ': Για τους ειδικούς φρουρούς - συνοριακούς φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πέρα από τον βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

1. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015 (A’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργα­σίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των κα­θηκόντων των εν λόγω στελεχών.

3. Επίδομα θέσης ευθύνης από τον βαθ­μό του ταγματάρχη και άνω.

4. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυρο­σβεστικό και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, αποδεδειγμένα ερ­γάζεται πέραν των 5 ημερών την εβδο­μάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

4. β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, κα­θώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, χο­ρηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

Οι πλέον αδικημένοι είναι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), οι οποί­οι δεν δικαιούνται τα επιδόματα, πλην του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ-newspaper@parapolitika.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-05/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε (σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ) την ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ), που δημοσιεύτηκε την 19/07/17, με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαμορφώνονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης, ως εξής:


Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των ανωτέρω κατηγοριών σε Μ.Κ. απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες:


Με τις διατάξεις της παρ.5 προβλέπεται ότι:

α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (834,75 €).

β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (1.118,25 €).

Με τις διατάξεις της παρ.6 ορίζεται η Μισθολογική κατάταξη μαθητών των κάτωθι Σχολών, ως εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €).

αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80 €).

β. Σωμάτων Ασφαλείας:

αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας (1.079 €).

Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:


Τα ποσά του ανωτέρω επιδόματος για τα έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα και για τα στελέχη με τέκνα που δικαιολογούν την λήψη οικογενειακής παροχής διαμορφώνονται ως εξής:Γ. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:


Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο:

3 σχόλια:

 1. Έφτασε το πολυνομοσχέδιο στην βουλή, άρθρο 395 (σελίδα 1308)
  Σύσταση Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα στον ΕΦΚΑ, πέρασε 1,5 χρόνος αναμονης για απονομη της συνταξης με τον νέο νόμο Κατρούγκαλου και ακομα τωρα ψηφιζεται η συσταση του νεου φορεα !!! απονομης συνταξεων απο ΓΛΚ σε ΕΦΚΑ, αυτο σημαινει επιπροσθετη καθυστερηση στην εκδοση των νεων συνταξεων για τους απόστρατους μετά τις 1/7/2016 !!! απίστευτο και όμως αληθινό, δεν κουνιέται φύλλο στο ΓΛΚ, ευελπιστούμε μέχρι το καλοκαίρι να εκδοθούν οι πρώτες συντάξεις !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΥΤΕ ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 01/07/2016 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΓΛΚ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ???????????????????????????????????????????????????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΦΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝ.ΕΛ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ, ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ