Αρχική » , , , , , , » Το μέγα ψέμα Καμμένου στη Βουλή για τους κανονισμούς πτήσεων

Το μέγα ψέμα Καμμένου στη Βουλή για τους κανονισμούς πτήσεων


Το ΦΕΚ της Υπουρ­γικής Απόφασης που υπέγραψε ο ίδιος ο Πάνος Καμμένος και ανα­φέρει τις προϋποθέσεις πτήσεων.
Τα στοιχεία και οι μαρτυρίες υψηλόβαθμων της Πολεμικής Αεροπορίας που μιλούν για σωρεία παραβάσεων των κανόνων ασφαλείας όταν ο Π. Καμμένος πέταξε με «Χιούι» ως συγκυβερνήτης σε Αμοργό - Δονούσα.

ΜΕΙΖΟΝ θέμα προκύπτει με τα όσα υποστήριξε προ ημερών στη Βουλή ο ΥΕΘΑ και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, ότι καλώς πέταξε στη θέση συγκυβερνήτη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου UH-1Η Huey της Αεροπορίας Στρατού, που μετέφερε τον ίδιο, αρχηγούς, αλλά και άλλα στελέχη των ΕΔ σε Αμοργό και Δονούσα.

Και αυτό διότι αποδεικνύεται με στοιχεία και μαρτυρίες ότι τα όσα υποστήριζε στη Βου­λή αποτελούν μόνο μικρό μέρος της αλήθειας, ενώ φαίνεται ότι αγνοεί την υπόλοιπη ή ακόμα και τη διαστρέφει.

Το γεγονός ότι ο ΥΕΘΑ είναι κάτοχος ιδιωτικού πτυ­χίου χειριστού ελικοπτέρων της ΥΠΑ και έχει πιστοποιητικό υγείας εν ισχύι και 800 περίπου ώρες πτήσεως στο ενεργη­τικό του (και όχι 1.300 που είπε στη Βουλή) δεν τον καθιστά αυτο­μάτως ικανό να πετάει ως συγκυβερνήτης στρατιωτικού ελι­κοπτέρου. Για να γίνει αυτό απαι­τούνται τρεις απα­ραίτητες προϋπο­θέσεις, συμφώνως με απόστρατους πιλότους, πτεράρ­χους και στρατη­γούς της Αεροπο­ρίας Στρατού:

α) Το πλήρωμα (κυβερ­νήτης, συγκυβερνήτης, ιπτά­μενος μηχανικός) να είναι πιστοποιημένοι γι’ αυτό και κάτοχοι εν ισχύι πτυχίων της ειδικότητάς τους από Σχο­λές της Αεροπορίας Στρατού. Μόνο αυτοί μπορούν να πετούν,

β) να έχουν εν ισχύι πιστοποιητικό υγείας από στρατιωτική ιατρι­κή υπηρεσία και

γ) να υπάρχει ρητώς έγγραφη διαταγή πτήσεως, υπογεγραμμένη από τον διοικητή της Μονάδας στην οποία ανήκει το ελικόπτερο, και στην οποία ορίζο­νται επακριβώς τα ονόματα των μελών του πληρώματος, τα καθήκοντα τους, η αποστολή του ελικοπτέρου και το είδος της πτήσεως.

Το «Τεχνικό Εγχειρίδιο» του UH-1Η καθορίζει ελάχιστο πλήρωμα έναν χειριστή, αλ­λά τόσο το ΓΕΣ όσο και το ΓΕΑ στις αντίστοιχες «Βασικές Διαταγές» τους καθορίζουν υποχρεωτικά δύο χειριστές και έναν μηχανι­κό σε όλες τις πτήσεις ΠΑ και στις εκτός μητρικής μονάδος ο Στρατός Ξηράς. Αν μεταφέρει επισήμους (όπως ο υπουργός), η πτήση χαρακτηρίζεται «VIP» και έχει επιπλέον προσοχή σε θέματα ασφαλείας πτήσεως, π.χ. κυβερνήτης και συγκυβερνήτης να έχουν συμπληρώσει αντιστοίχως συγκεκριμένες ώρες πτήσεως κ.λπ.

Ο απόστρατος αντιπτέραρχος «Π.Ι.» ήταν απολύτως σαφής:

«Η πτήση του υπουργού παραβιάζει πλήθος σοβαρών κανόνων Ασφάλειας Πτήσεως, που κανονικώς πρώτος θα έπρεπε να τηρεί. Πέρα από το προ­φανές, του ότι βρι­σκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη ενώ απαγορεύεται, ασχέτως αν είναι κάτοχος ιδιωτικού πτυχίου χειριστή ελικοπτέρων, πα­ραβιάζει τέτοιους κανόνες από το ότι π.χ. δεν φορά κράνος, σωσίβιο, ακόμα και την ειδική φόρμα πτήσεως, που είναι από ειδικό αντιπυρικό υλικό. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι αναγράφεται στο βιβλίο πτήσεων της μονάδος όπου ανήκε το Huey, όπου ορίζεται σαφώς το πλήρωμα και τα καθήκοντά του κατά την πτήση, όπου το υπογρά­φει ο διοικητής η ο υποδιοικητής του τάγματος ή ο Α/Ε της Μοίρας. Τέλος δε, από μόνη της η παρουσία του υπουργού πέραν των αρχηγών, χαρακτηρίζει την πτήση «VIΡ», κάτι που υποχρεώνει τον διοικητή να τοποθετήσει ως πλήρωμα εξαιρετικώς έμπειρους πιλότους του, συνήθως αμφότερους κυβερνήτες από πλευράς ωρών πτήσεων στο ενεργητικό τους».

«Προσγείωση»

Στην ίδια λογική, ο από­στρατος αντιπτέραρχος (I) Κώστας Ιατρίδης, ο οποί­ος υπηρέτησε και ως γενι­κός επιθεωρητής ΓΕΑ, στον οποίο υπάγεται η ασφάλεια πτήσεων εδάφους σημείωσε: «Είναι ψευδή τα όσα υπο­στήριζε ο υπουργός εξομοιώ­νοντας τη δική του πτήση ως συγκυβερνήτης με τις πτήσεις των πρώην υπουργών, πρωθυπουργών, δημοσιογράφων, ακόμα και μαθητών με αεροσκάφη της Π.Α, οι οποίες ήταν “πτήσεις εθισμού” γίνονταν με ειδικά προς τούτο διθέσια εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Π.Α, και το κυριότερο υπήρχε σχετική γραπτή διαταγή για τις πτήσεις αυτές του εκάστοτε αρχηγού ΓΕΑ. Αντίθετα, σε πτήση που πετά ο ΥΕΘΑ και οποιοσδήποτε πολιτικός ή αρχηγός είναι αυτόματα πτήση VIP και απαιτεί υψηλότερα στάνταρ πτητικής ασφάλειας».

Εξίσου ενδιαφέρον έχει και η άποψη του απόστρατου πλοίαρχου και χειριστή ελικοπτέρων του ΠΝ Γιώρ­γου Μαραγκουδάκη, που υποστηρίζει ότι «στην περίπτωση της πτήσης ως συγκυβερνήτη του ΥΕΘΑ έχουν σημειωθεί σωρεία ποινικών και στρατιωτικών παραβάσε­ων». Παράλληλα, διευκρινί­ζει ότι στη θέση του κυβερνήτη ή του συγκυβερνήτη είναι δυνατόν να κάτσει στρατιωτι­κός που δεν έχει ξαναπετάξει, είναι άπειρος ή δεν είναι ακόμα πιστοποιημένος συγκυβερνήτης, μόνο για την εκπαίδευση του ίδιου, αλλά τότε αυτό αναγράφεται σαφώς στο βιβλίο πτήσεων και χαρακτηρίζεται σαφώς εκπαιδευτική πτήση. «Πτήση με υπουργό μέσα, αρχηγούς και άλλα άτομα δεν χαρακτηρίζεται εκπαιδευτική κατ’ ουδένα λόγο. Είναι παράνομο» λέει με έμφαση.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Η «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» παρουσιάζει το δημόσιο έγγραφο, που φαίνεται να αγνο­εί ο ΥΕΘΑ, αν και εί­ναι πρόσφατο και φέ­ρει την υπογραφή του. Πρόκειται για την Κοι­νή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για τον καθορισμό των δι­καιούχων πτητικών επιδομάτων, των προϋπο­θέσεων κτήσεως αυτού, αλλά και το ποιοι το δι­καιούνται ως πληρώμα­τα όλων των πτητικών μέσων των ΕΔ. Σύμφω­να με την ΚΥΑ (Αριθμ. Φ.841/26/38463/Σ. 7925 - ΦΕΚ 1762 Β'/22-05-2017), στο Παράρ­τημα «Α» και στο κεφά­λαιο «Πτητική ενέργεια» αναφέρονται τα εξής: «...(7) Ως απαραίτητο πλήρωμα κάθε αερο­σκάφους ή ελικοπτέρου θεωρείται ο ιπτάμενος κυβερνήτης, για δε τα αεροσκάφη - ελικόπτε­ρα διπλού χειρισμού και ο ιπτάμενος συγκυβερνήτης ή ο μαθητής ιπτά­μενος, κατά τις εκπαι­δευτικές πτήσεις...». Και το ελικόπτερο UH-1Η είναι πτητικό μέσο «δι­πλού χειρισμού», έχει δηλαδή δύο χειριστήρια για κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Κάτι που όφειλε να το γνωρίζει ο υπουργός, ο οποίος το έχει υπογράψει!

Από τον ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-09/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ