Αρχική » , , , , , , , » Πως θα μειωθούν οι συντάξεις. Τα τελικά ποσά σε ΔΗΜΟΣΙΟ-IKA (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πως θα μειωθούν οι συντάξεις. Τα τελικά ποσά σε ΔΗΜΟΣΙΟ-IKA (ΠΙΝΑΚΕΣ)

 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ, «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.
 ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΚΑ.
 Τι κρύβει η διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές.

Μειώσεις σε ποσοστό 18% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων στις οποίες μπαίνουν και τα επιδό­ματα (συζύγου, τέκνων, εξομάλυνσης, αναπηρίας) με... υπόλοιπο νέων πε­ρικοπών για το μέλλον προβλέπει η νομοθετική διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές. Το περιεχόμενο της διάταξης, που έχουν επεξεργα­στεί τα υπουργεία Εργασίας και Οι­κονομικών, για το πώς θα υπολογι­στεί το 18% της περικοπής σε κύριες και επικουρικές, αποκαλύπτει ο Ελεύ­θερος Τύπος της Κυριακής.

Σύμφωνα με αυτή, τροποποιείται το άρθρο 14 (παρ. β) του νόμου 4387 και αναφέρεται ότι από 1/1/2019 επι­βάλλεται μείωση στο ποσό της κα­ταβαλλόμενης σύνταξης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2018 μετά τον επανυπολογισμό. Η μεί­ωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18%. Το υπερβάλλον ποσό της επανυπολογιζόμενης σύνταξης μετά τη μείωση διατηρείται ως προσωπική διαφορά.

Μεγάλο ψαλίδι

Στην πράξη ο νέος νόμος θα έχει το μεγάλο ψαλίδι ως 18% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 2019, αλλά με... πρόβλεψη για εξά­λειψη των υπολοίπων των προσω­πικών διαφορών στη συνέχεια, δη­λαδή για νέες μειώσεις!

Για τις παλιές συντάξεις του Δη­μοσίου το καταβαλλόμενο ποσό περιλαμβάνει όχι μόνο τη βασική σύνταξη αλλά και τα επιδόματα συ­ζύγου, τέκνων όπως και το επίδομα εξομάλυνσης. Μειώνονται και αυτά κατά 18%, καθώς ενσωματώνονται στη σύνταξη. Μετά την περικοπή θα αποτελούν μέρος της υπόλοιπης προσωπικής διαφοράς.

Για τις συντάξεις των άλλων τα­μείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΑΤ, κ.ά.) στο καταβαλλόμενο ποσό συνυ­πολογίζονται τα επιδόματα συζύγου και τέκνων (εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και τα τέκνα είναι ανήλικα ή σπουδάζουν και δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος).

Τα επιδόματα αναπηρίας δεν συ­νυπολογίζονται στις κύριες συντά­ξεις, που σημαίνει ότι παραμένουν εκτός επανυπολογισμού, πλην όμως, κουρεύονται και μειώνονται στις επι­κουρικές συντάξεις.

Το ψαλίδι ως 18% στις επικουρι­κές συντάξεις συμπεριλαμβάνει και τα επιδόματα αναπηρίας όπως και τα οικογενειακά, τα οποία έχουν ήδη επανυπολογιστεί και είναι σε μικρό­τερο ποσό με προσωπική διαφορά, όπως φαίνεται στους επανυπολογισμούς που έχει κάνει το ΕΤΕΑ.

Στην πράξη λοιπόν η μείωση 18% δεν θα είναι μόνο στην «καθαρή» σύ­νταξη αλλά στο ποσό σύνταξης και των τυχόν καταβαλλόμενων επιδο­μάτων.

Αυτό φαίνεται και στις πραγματι­κές περιπτώσεις επανυπολογισμού συντάξεων που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής για το Δημόσιο, όπου αποκαλύπτεται ότι ο τρόπος που γίνεται ο επανυπολογισμός είναι δυσμενέστερος γιατί το ψαλίδι δεν αφήνει απέξω τα επιδόματα (συζύ­γου και εξομάλυνσης), αλλά πέφτει... τσεκούρωμα και σε αυτά.


Αν η μείωση 18% έμπαινε μόνο στο κύριο ποσό σύνταξης, αφήνο­ντας έξω τα επιδόματα, τότε το κα­θαρό αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο στην τσέπη των συνταξιούχων. Με τον τρόπο όμως που γίνεται ο επανυπολογισμός δεν μένει τίποτε έξω και στην προσωπική διαφορά πε­ριλαμβάνονται όλα. Και η σύνταξη που περικόπτεται αλλά και τα επι­δόματα.

Ιδού ποια είναι η αλήθεια για τις μειώσεις ως 18% που νομοθετεί ως τις 17 Μαΐου η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα, όχι με υποθετικά παραδείγ­ματα, αλλά μέσα από πραγματικές περιπτώσεις επανυπολογισμού των ίδιων των υπηρεσιών που εξασφά­λισε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυ­ριακής:

1. Συνταξιούχος Δημοσίου ΔΕ κα­τηγορίας ο οποίος αποχώρησε από το υπουργείο Άμυνας με 39 χρό­νια υπηρεσίας, παίρνει σήμερα: Βασική σύνταξη 1.383 ευρώ. 

 Επίδομα συζύγου 35 ευρώ. 

 Επίδομα εξομάλυνσης 46 ευρώ. 

 Σύνολο σύνταξης και επιδομάτων: 1.464 ευρώ.

Για να γίνει ο επανυπολογισμός, από το ποσό των 1.464 ευρώ αφαιρούνται:

 Η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ (ν. 3865/2010) που είναι 29,87 ευρώ.

 Οι μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, που είναι 40, 7,20 και 95,95 ευρώ, αντίστοι­χα.

 Η κράτηση ασθένειας (6%), που είναι 77 ευρώ.

Με την αφαίρεση των παραπάνω μειώσεων-κρατήσεων, η σύνταξη εί­ναι 1.243,85 ευρώ. Αυτή η σύνταξη θα επανυπολογιστεί και αν στο νέο ποσό προκύπτει μείωση άνω του 18%, θα ισχύσει η περικοπή κατά 18%. Το υπόλοιπο ποσό θα είναι μια νέα προσωπική διαφορά. Ο επανυπολογισμός γίνεται με συντάξιμες αποδοχές 1.605 ευρώ και συντελε­στή ανταποδοτικής σύνταξης 40,8% για τα 39 έτη. Οπότε η ανταποδοτική σύνταξη είναι 654,84 ευρώ και σε αυτό προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. οπότε το σύνολο είναι 1.038 ευρώ μικτή σύνταξη.

Η νέα μικτή σύνταξη

Η διαφορά-μείωση είναι 205,85 ευρώ (1.243,85-1.038=205,85), δη­λαδή -16,5%. Η μείωση είναι κάτω από 18% και επιβάλλεται ολόκληρη. Τα 205,85 ευρώ αφαιρούνται ολοσχερώς. Η νέα μικτή σύνταξη των 1.038 ευρώ θα έχει εισφορά 6% για ασθένεια και φόρο.

Οι κρατήσεις αυτές είναι 62,28 ευρώ για την ασθένεια και άλλα 115 με 120 ευρώ για φόρο. Το καθα­ρό ποσό μετά την ασθένεια και το φόρο διαμορφώνεται από 1/1/2019 στα 855-860 ευρώ. Το καθαρό (πλη­ρωτέο) ποσό που παίρνει σήμερα ο ίδιος συνταξιούχος είναι 1.081,95 ευρώ, που σημαίνει ότι στα καθαρά η μείωση φτάνει λόγω φόρου σχε­δόν στο 20%.

2. Συνταξιούχος Δημοσίου- καθηγητής ΤΕΙ με 33 έτη υπη­ρεσίας παίρνει:

• Αρχική βασική σύνταξη 2.229,97 ευρώ.

• Επίδομα συζύγου 35 ευρώ. 

• Επίδομα εξομάλυνσης 45 ευρώ. 

• Σύνολο: 2.309,97 ευρώ.

Για να γίνει ο επανυπολογισμός, από το ποσό των 2.309,97 ευρώ αφαιρούνται οι εξής μνημονιακές μειώσεις:

• 183,14 ευρώ από το νόμο 4024/2011.

• 75,91 ευρώ από το νόμο 4051/12.

• 254,5 ευρώ από το νόμο 4093/12.

• 159,25 ευρώ από την ΕΑΣ (ν. 3865/2010).

• 98,23 ευρώ από την κράτηση ασθένειας (6%).

Με την αφαίρεση των παραπάνω μειώσεων-κρατήσεων, όπως προκύπτει από τον επίσημο επανυπολογισμό που διενεργούν οι υπηρε­σίες του υπουργείου Οικονομικών, η σύνταξη που θα επανυπολογιστεί είναι 1.538,94 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η νέα σύνταξη καθορίζεται στα 1.155,93 ευρώ, με μείωση- προσωπική διαφορά της τάξης των 383 ευρώ, ή κατά 24,9%!

Η μείωση υπερβαίνει το πλαφόν του 18%, οπότε ο συνταξιούχος θα έχει περικοπή κατά 18%, ή κατά 276,84 ευρώ, στο ποσό των 1.538 ευρώ και από το 2019 η μικτή σύ­νταξη θα διαμορφωθεί στα 1.261,16 ευρώ (1.538-276,84= 1.261,16). Η προσωπική διαφορά όμως ήταν 383 ευρώ, που σημαίνει ότι με το πλαφόν 18% επιβάλλεται μικρότερη μείωση (276,84 ευρώ αντί 383 ευρώ).

Αυτή η διαφορά των 107 ευρώ δεν χαρίζεται, αλλά θα αποτελεί το υπό­λοιπο της περικοπής που μπορεί να ισχύσει μετά το 2019! Για το λόγο αυτό η σύνταξη θα αποτελείται από το νέο βασικό ποσό των 1.155,93 ευρώ + τα 107 ευρώ ως νέα προσω­πική διαφορά. Στο σύνολο δηλαδή θα έχει 1.262, αλλά με τα 107 ευρώ να είναι προσωπική διαφορά που θα μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγ­μή, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.

3. Συνταξιούχος επικουρικού τα­μείου με αναπηρική επικουρική σύνταξη έχει επανυπολογισμό και στη σύνταξη αλλά και στο επίδομα αναπηρίας:

• Η σύνταξη από τα 270 ευρώ επανυπολογίστηκε στα 135,89 ευρώ, με προσωπική διαφορά 124,89 ευρώ.

• Το επίδομα αναπηρίας από τα 135 ευρώ (το 50% της αρχικής επικουρικής σύνταξης) επανυπολογί­στηκε στο 50% της νέας σύνταξης και είναι 67,95 ευρώ, με προσωπική διαφορά 62,45 ευρώ.

• Το οικογενειακό επίδομα από τα 27 ευρώ πήγε στα 13,59 ευρώ, με προσωπική διαφορά 12,49 ευρώ.

• Συνολικά το ποσό που παίρνει ο συνταξιούχος είναι 527 ευρώ, από το οποίο όμως τα 199 ευρώ είναι προ­σωπικές διαφορές από τη σύνταξη, το επίδομα αναπηρίας και το επίδο­μα συζύγου!

Αν φύγουν τα 199 ευρώ, θα παίρ­νει 328 ευρώ που σημαίνει μείωση 37%. Με το πλαφόν των περικο­πών θα έχει μείωση 18%. δηλαδή 95 ευρώ. Τα υπόλοιπα 104 ευρώ όμως δεν «ξεχνιούνται» καθώς ο νόμος με τα νέα μέτρα τα χαρακτηρίζει ως νέα προσωπική διαφορά που θα κοπεί ενδεχομένως μετά το 2019.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ. ΑΠΩΛΕΙΑ 2 ΕΩΣ 4 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019

ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ καμία χαμηλή σύνταξη, αφού οι μειώσεις ξεκινούν από το πρώτο ευρώ. Οι περισσότερες από τις χαμηλές συντάξεις που θα κοπούν είναι όχι μόνο οι συ­ντάξεις γήρατος, με 15-20 χρόνια, αλλά και οι συντάξεις χηρείας, όπως και οι συντά­ξεις αναπηρίας που θα έχουν μειώσεις 8%, 12%, 14% και 18%. Με τα νέα μέτρα απο­καλύπτεται το μεγάλο φιάσκο και η κοροϊ­δία του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι οι παλιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν αλλά οι προσωπικές διαφορές δεν θα καταργούνταν. Αυτό που θα νομοθε­τήσουν όμως κυβέρνηση και βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. είναι το ακριβώς αντίθετο: Μειώσεις ως και κατάργηση των προσωπικών διαφορών!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ- kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-07/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ