Αρχική » , , , , , » Παγίδα «προσωπικής διαφοράς» με επιπλέον μειώσεις και κατάργηση μισθολογικών προαγωγών στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Παγίδα «προσωπικής διαφοράς» με επιπλέον μειώσεις και κατάργηση μισθολογικών προαγωγών στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.

Ριζικές αλλαγές στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών, των αστυνομι­κών, των λιμενικών και των πυρο­σβεστών, οι οποίες μπορεί να μην προκαλούν μειώσεις αποδοχών αλλά κρύβουν παγίδες και υπονομεύουν το ύψος των αμοιβών τους τα επόμενα έτη, συμπεριέλαβε η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο.

Οι αλλαγές δεν θα προκαλέσουν άμεσα μειώσεις στις συνολικές απο­δοχές των εν λόγω λειτουργών του Δημοσίου, καθώς στις περιπτώσεις που με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων το ύψος των αποδοχών αυτών διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο του ισχύοντος σήμερα, η αρνητική διαφορά θα διατηρείται ως «προσωπική διαφορά».

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστη­ρίου του Κράτους που συνοδεύει το πολυνομοσχέδιο αλλά και με τα όσα επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνι­κής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος αναμορ­φώνεται στα εξής σημεία:

1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί­ας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

2. Καταργούνται για την πλειοψη­φία των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα: χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθηκών.

3. Οι βασικοί μισθοί των στελεχών ΕΔ-ΣΑ ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος

4. Στην πλειοψηφία των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα:

► το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάστάση των στελεχών.

► το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμα­κούμενο από το βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.

Αν από τις ρυθμίσεις των διατά­ξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμη­λότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική».

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαι­ρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμί­σεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες απο­δοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016. η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μία δόση αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ και σε 4 ισόποσες ετήσιες δό­σεις αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Τι θα χάσουν

Σύμφωνα με αναλυτικά παραδείγ­ματα που έχει στη διάθεσή του και παρουσιάζει ο «Ε.Τ.», από τις παρα­πάνω αλλαγές στο μισθολόγιο των ενστόλων θα προκύψουν τα ακό­λουθα αποτελέσματα:

Συνταγματάρχης με 29 έως 30 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 10) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών έγγαμος με 3 τέκνα, σε θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμ­βάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις καταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!

Αντισυνταγματάρχης με 27 έως 28 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτε­ρων συνθηκών, έγγαμος με 4 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμη­λότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!

Ταγματάρχης με 21 έως 22 χρό­νια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών, έγγαμος με 2 τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμ­βάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμη­λότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!

Ταγματάρχης με 19 έως 20 χρό­νια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμά­κιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμ­βάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 48 ευρώ!

Λοχαγός με 14 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορία Α, κλιμάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμε­ρα κατά 160 ευρώ!

ΕΠΟΠ Λοχίας με 12 χρόνια υπη­ρεσίας (κατηγορία Γ, κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμε­ρα κατά 220 ευρώ!

Οι παραπάνω διαφορές αποδο­χών θα συνεχίσουν να καταβάλ­λονται στους δικαιούχους αξιω­ματικούς και υπαξιωματικούς ως «προσωπικές διαφορές».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ-gpalaitsakis@yahoo.corn
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-15/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ