Αρχική » , , , , , » Κατάργηση έξτρα φοροαπαλλαγών για μισθωτούς και συνταξιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Κατάργηση έξτρα φοροαπαλλαγών για μισθωτούς και συνταξιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ 189 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Τέλος στη μείωση κατά 1,5% της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και στην έκπτωση των ιατρικών εξόδων.

Την κατάργηση φοροαπαλ­λαγών ύψους 189 εκατ. ευρώ που ισχύουν κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, την πλήρη αυτοματοποίηση της δι­αδικασίας επιβολής κατασχέσεων σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεί­ων οφειλετών του Δημοσίου, την εφαρμογή ενός νέου συστήματος εξόφλησης φορολογικών οφειλών σε μηνιαία αντί σε ετήσια βάση, την κατάργηση των παρατάσεων στις προθεσμίες παραγραφής φορολο­γικών υποθέσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης του ΦΠΑ και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των δημόσιων εσόδων περιλαμβάνει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές για την επικαιροποίηση του Μνημονίου.


Ειδικότερα, στο νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο περιγράφονται οι ακόλουθες 20 παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της διετίας 2017-2018:

1. Εξορθολογισμός των «οπισθοδρομικών» φορολογικών δα­πανών (φοροαπαλλαγών) για την εξοικονόμηση 189 εκατ. ευρώ εντός του 2018. Ως «οπισθοδρομικές» θε­ωρούνται, ουσιαστικά, η έκπτωση ποσοστού 2,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων και η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων μικρού ποσοστού των δαπανών των φορολογουμένων για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομει­ακή περίθαλψη. Οι διατάξεις αυτές θα πάψουν να ισχύουν από το 2018, με συνέπεια την αύξηση των μηνιαί­ων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και την περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων το 2019, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδή­ματος για το 2018.

2. Αναθεώρηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα­σίας (ΚΦΔ) ώστε τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο Πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου να μειώνονται σε συνάρτηση με το βαθμό συνεργασίας του φορολογούμενου.

3. Προσαρμογή του ύψους των προστίμων που προέβλεπε η νο­μοθεσία, η οποία ίσχυε πριν από τον ΚΦΔ (πριν από την 1η-1-2014), στα επίπεδα των προστίμων του ΚΦΔ.

4. Ολοκλήρωση της εκτίμησης για το ύψος στο οποίο πρέπει να αυξηθεί το κατώτατο όριο ακαθάρι­στων εσόδων για την υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ. Σήμερα το όριο αυτό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

5. Επανεξέταση του Κώδικα Εί­σπραξης Δημοσίων Εσόδων για τη διασφάλιση της εφαρμογής απο­τελεσματικών αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών από φόρους. Στις διαδικασίες της επιβολής μέτρων είσπραξης του συγκεκριμένου Κώδικα θα ενταχθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2017. ο σχετικός νόμος θα πρέπει να έχει αναθεωρηθεί.

6. Επανεξέταση όλων των φορο­λογικών κινήτρων των επιχειρή­σεων και ενσωμάτωση των φορο­λογικών απαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που θεωρούνται αναποτελεσματικές ή άδικες.

7. Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και να εξαλειφθούν τα κενά, συ­μπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίστηκαν κατά την επανεξέτα­ση της νομοθεσίας σχετικά με την απένταξη και την επανένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ.

8. Επανεξέταση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας υπό το πρί­σμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊ­κής Επιτροπής, έως τον Ιανουάριο του 2018.

9. Ευθυγράμμιση των αντικειμενι­κών τιμών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, με τις εμπορικές τιμές της κτηματα­γοράς..

10. Επέκταση της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018.

11. Αναθεώρηση και μεταρρύθμιση των διαδικασιών της φορολο­γικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης

12. Υποχρεωτική εγκατάσταση μηχανημάτων POS από κάθε κατηγορία επαγγελματιών και επιχει­ρήσεων ανάλογα με το προφίλ τους όσον αφορά στη διάπραξη φοροδια­φυγής, ώστε στην πρώτη κατηγορία επαγγελματιών και επιχειρήσεων (που έχουν προσδιοριστεί ως υψηλού ρί­σκου όσον αφορά τη φοροδιαφυγή) να υπερβεί το 80% το ποσοστό του εξοπλισμού P0S έως τον Ιούνιο του 2017.

13. Προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών (μέσω ηλεκτρονικών μετα­φορών χρηματικών ποσών και μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) για τη μείωση της χρήσης μετρητών και επιταγών.

14. Υποβολή προτάσεων στα θε­σμικά όργανα για πρόσθετα κίνητρα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Αυτά τα πρόσθετα κίνητρα θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα και δεν θα πρέπει να δημιουργούν δημοσιονομικό κίνδυνο.

15. Λειτουργία της λαχειοφόρου αγοράς (λοταρίας) των αποδείξεων που περιλαμβάνουν ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

16. Εξάλειψη της συσσώρευσης πλήθους ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων με την κατάργηση της παράτασης των προθεσμιών παραγραφής. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι Αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία με στόχο να μειώσουν σημαντικά την επιβάρυν­ση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ από την ενασχόλησή τους με το απόθε­μα των υποθέσεων για τις οποίες έχουν ήδη παραταθεί οι προθεσμίες των παραγραφών, θεσπίζοντας την εφαρμογή του κοινού ορίου παρα­γραφής στις περιπτώσεις αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, εάν οι υποθέσεις έχουν επιλεγεί για έλεγχο κατά προτεραιότητα μέσω αξιολό­γησης κινδύνου, επιτρέποντας τον έλεγχο πέραν του συνήθους ορίου παραγραφής μόνο εάν υπάρχει υπο­ψία ποινικής φορολογικής απάτης. Η νομοθεσία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

17. Αυστηρή τήρηση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Οι αρχές θα δεσμευτούν να μην επιτρέψουν καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής των φο­ρολογικών δηλώσεων και να παράσχουν εγκαίρως την απαραίτητη πλη­ροφόρηση για να ενθαρρύνουν τους φορολογούμενους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δήλωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους έως την προβλεπόμενη προθεσμία.

Βελτίωση της συλλογής δημόσι­ων εσόδων και διαχείριση των οφειλών

18. Προμήθεια λογισμικού που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως την πλή­ρως αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης.

19. Μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστή­ματος τακτικής μηνιαίας πληρωμής με αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα για τους φόρους που καταβάλλουν μεμονωμένοι φορολογούμενοι, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον Ιού­λιο του 2017.

20. Δημοσίευση του επικαιροποιημένου ετήσιου καταλόγου των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ-gpalaitsakis@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-10/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ