Ειδικό μισθολόγιο των στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ)


Κατατέθηκε από την κυβέρνηση το πολυνομοσχέδιο – «σκούπα». Πλήττονται τα κατώτερα και νεότερα στελέχη, ενώ οι υπόλοιποι επηρεάζονται λιγότερο

Οι νέοι ηλικιακώς και οι κατώτεροι βαθμολογικώς εκτιμάται ότι είναι αυτοί που θα πληγούν κυρίως από τις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε Σάββατο βράδυ από την κυβέρνηση στη Βουλή, ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά το νέο ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τελείως επιγραμματικώς περιλαμβάνει: Νέο ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, αντικατάσταση της ημερησίας αποζημιώσεως εκτός έδρας με μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ για τα στελέχη που υπηρετούν σε συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές και διατήρηση των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου στα σημερινά επίπεδα για ένα χρόνο, με τους συναρμόδιους υπουργούς στο διάστημα αυτό να πρέπει να εκδώσουν απόφαση για το ύψος τους και τους δικαιούχους, μετά από σχετική πρόνοια από πλευράς των οικείων Αρχηγών, αλλιώς παύει η καταβολή τους (!) κλπ.

Βασική πρόβλεψη του σχεδίου νόμου είναι ότι για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ δημιουργούνται τέσσερις κατηγορίες στελεχών, αναλόγως της προελεύσεώς τους, που είναι οι εξής:

Κατηγορία Α΄ : Αφορά τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους αξιωματικούς και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, για αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της ΕΛΑΣ πτυχιούχους ΑΕΙ και αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΣ, της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Κατηγορία Β΄ : Αφορά υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών των ΕΔ (Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τους αξιωματικούς του ΝΔ. 649/1970 (Α΄176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των ΣΑ, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ΄ : Αφορά στελέχη προελεύσεως ΕΠΟΠ – ΟΠΥ- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

Κατηγορία Δ΄ : Αφορά τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της ΕΛΑΣ.

Όπως σημειώνεται στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου, πρόθεση του νομοθέτη είναι ο περιορισμός των ειδικών μισθολογίων από 20 σε 7, με συνένωση εκείνων με ομοειδές αντικείμενο απασχολήσεως.

Στην περίπτωση που προκύψει μείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως προσωπική, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων και η οποία θα μειώνεται απο οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.

Για όλα τα ειδικά μισθολόγια πέραν των των παροχών και των αποζημιώσεων που ρητά αναφέρονται στο νομοσχέδιο δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.

Ως χρόνος για μισθολογική εξέλιξη αναγνωρίζεται και ο χρόνος φοιτήσεως στις στρατιωτικές σχολές ή τις αντίστοιχες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ δεν αναγνωρίζεται σε καμία περίπτωση ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας.

Με το νομοσχέδιο – μεταξύ άλλων – προβλέπονται τα εξής:

Ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού (άγαμου) διαμορφώνεται στα 1.155 ευρώ. Ο συγκεκριμένος μισθός είναι αυτός επί του οποίου γίνονται όλες οι μετρήσεις για όλα τα στελέχη, όλων των Κλάδων. Σε αυτόν δεν υπολογίζεται το επίδομα «ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας» (180 ευρώ) και το οποίο προσαυξάνεται κατά 55 ευρώ για τους έγγαμους και κατά 115 ευρώ για όσους έχουν παιδιά.

Στην κορυφή είναι ο βασικός μισθός του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, που διαμορφώνεται στις 4.200 ευρώ και ακολουθούν οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων (3.800 ευρώ).

Οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, των οποίων οι μισθοί ξεκινούν από 985 ευρώ για τον νέο μόνιμο λοχία, κελευστή και σμηνία, φθάνοντας «στην οροφή» 2.445 ευρώ.

Οι προελεύσεως ΕΠΟΠ, ΟΠΥ, ΕΜΘ και ΕΠΥ ξεκινούν από τα 939 ευρώ και φθάνουν ανώτατο 2109 ευρώ.

Η χορήγηση οικογενειακής παροχής όμοια με αυτή που καταβάλλεται στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να προσφέρουν εργασία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και στις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή τους.

Σε περίπτωση απομακρύνσεως στελεχών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των 2 μηνών από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και του επιδόματος θέσεως ευθύνης συνδέονται με την ενεργό πραγματική άσκηση των καθηκόντων των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ και συνεπώς δεν καταβάλλεται για χρονικά διαστήματα που δεν παρασχέθηκε πραγματική υπηρεσία, όπως σε περιπτώσεις στρατιωτικών, οι οποίοι επανέρχονται αναδρομικώς στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας.

Η χορήγηση του επιδόματος θέσεως ευθύνης προβλέπεται από το βαθμό του Ταγματάρχη και άνω και των αντιστοίχων. Απαραίτητη προυπόθεση για τη χορήγηση του η πραγματική ενασχόληση τους με τα καθήκοντα της θέσεως τους.

Η ειδική αποζημίωση για το προσωπικό των ΣΑ που αποδεδειγμένα – μέσω της φυσικής παρουσίας του – εργάζεται πέραν των 5 ημερών την εβδομάδα ανέρχεται σε 46 ευρώ για κάθε ημέρα επιπλέον απασχολήσεώς του και μέχρι 4 επιπλέον μέρες το μήνα.

Η ειδική αποζημίωση για το προσωπικό των ΣΑ που εργάζεται αποδεδειγμένως – μέσω της φυσικής παρουσίας του – κατά τις νυκτερινές ώρες ορίζεται σε 2,77 ευρώ. Οι όροι και οι προυποθέσεις της εν λόγω αποζημιώσεως καθορίζεται με κοινή διυπουργική απόφαση και μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος εφαρμόζονται οι υφιστάμενες διυπουργικές αποφάσεις.

Μηνιαίο επίδομα ύψους 100 ευρώ χορηγείται στα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο. Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν επίδομα θεσπίζεται σε αντιστάθμισμα της καταργούμενης ημερησίας αποζημιώσεως εκτός έδρας που ελάμβανε μόνο το προσωπικό του ΥΕΘΑ που υπηρετούσε στις συγκεκριμένες περιοχές πέραν αυτής που δικαιούτο λόγω θέσεως και βαθμού. Η καταβολή του διακόπτεται ισοχρόνως σε περίπτωση απομάκρυνσης τους για οποιοδήποτε λόγο-μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση από την περιοχή.

Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου που παρέχονται στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ εξακολουθούν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αυτών και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Στο νομοσχέδιο ορίζεται σαφώς ότι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος, θα πρέπει να εκδοθούν οι διυπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των συγκεκριμένων επιδομάτων. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία παύει η καταβολή οποιουδήποτε από τα συγκεκριμένα επιδόματα.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου είναι: πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουρών ΥΠΕΘΑ και γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία.

Διατηρείται το ειδικό επίδομα μετακινήσεως για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα αστυνομικά τμήματα της Κακκαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής.

Διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

(parapolitika.gr 14/05/2017 – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔ-ΣΑ:

2 σχόλια:

  1. EYTYXΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΞΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΣΤΩΝ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η ΠΟΕΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ; ΤΙ ΕΠΑΘΕ ; ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ