Αρχική » , , , , , , » Ενημέρωση από τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη

Ενημέρωση από τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη


«ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ».
ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΤΣΩΝΗΣ (S123) ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΡΠΙΛΩΝ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο νέος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ κατά τη διάρκεια μιας πρώτης συνάντησης γνωριμίας με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις 17 Φεβρουάριου 2017. O Α/ΓΕΝ έδωσε το στίγμα του, τονίζοντας αρχικά ότι «Εθνικόν είναι το αληθές» και εννοώντας ότι η σχέση με τον Τύπο θα βασισθεί σε αυτή την αρχή.

Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο υλικό, καθιστώντας σαφές ότι η γραμμή που θα ακολουθήσει βασίζεται στο τι μπορεί να υλοποιηθεί με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτει το ΠΝ και όχι βάσει μελλοντικών προγραμμάτων με γνώμονα ποια είναι η βέλτι­στη λύση για την αναβάθμιση του Στόλου. Φυ­σικά ο Α/ΓΕΝ δεν εννοούσε ότι το ΠΝ δεν σχε­διάζει και δεν εκπονεί μελέτες με γνώμονα τις ανάγκες και την προμήθεια νέου υλικού, αλλά βαδίζει σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, με στόχο το προσωπικό να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα συ­στήματα στο 100%. Άλλωστε τη συγκεκριμένη φιλοσοφία φέρεται να υιοθετούν πλέον και οι τρεις κλάδοι, δηλαδή να δίδεται μεγάλη έμφα­ση στο τι μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα με προ­γράμματα σχετικά χαμηλού κόστους, που θα μπορούσαν να αποτελούν υποπρογράμματα ενός συνολικού προγράμματος αναβαθμίσεως. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΚΟ 200ΗΝ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των τεσ­σάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200ΗΝ, ο Α/ΓΕΝ ήταν απόλυτα ξεκάθαρος λέγοντας ότι στην παρούσα συγκυρία η υλοποίηση του προ­γράμματος δεν είναι εφικτή. Το κόστος εκ­συγχρονισμού και των τεσσάρων φρεγα­τών είναι μεταξύ 400 και 500 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό απαγορευτικό στις παρούσες οι­κονομικές συνθήκες. Ωστόσο ο Α/ΓΕΝ επεσήμανε πως εφόσον δεν υπάρχει η δυνατό­τητα ενιαίας αναβάθμισης του συνόλου των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, θα μπορούσε να γίνει τμηματικά από ίδια κονδύλια του ΠΝ, όπως για παράδειγμα να αντικατασταθεί το ραντάρ των πλοίων με νέας τεχνολογίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενημέρω­σης και σε απάντηση σχετικής ερώτησης ει­πώθηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΝ για παραχώρηση μεταχειρισμένων μονάδων επι­φάνειας από το Ναυτικό των ΗΠΑ. Συγκεκρι­μένα ο Α/ΓΕΝ ανέφερε ότι γενικά τα αμερικα­νικά πλοία είναι πιο οικονομικά σε ότι αφορά τον κύκλο ζωής (υποστήριξη, επιθεωρήσεις κ.α.), πλην όμως δεν υπάρχει κάτι χειροπια­στό για το άμεσο μέλλον, διότι για τα υπό πα­ραχώρηση ARLEIGH BURKE Flight Ι/ΙΙ προ­ηγούνται εννέα χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το ΓΕΝ ωστόσο εξετάζει την πι­θανότητα και μάλλον θα απευθύνει προς τις ΗΠΑ σχετικό ερώτημα, διότι τα πλοία αυτά θα αποτελούσαν μια καλή λύση για την συμμε­τοχή του ΠΝ σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Υπεν­θυμίζεται ότι υπάρχουν 21 ARLEIGH BURKE Flight Ι/ΙΙ προς παραχώρηση, τα οποία θα αποδεσμευθούν σταδιακά και φέρουν το σύ­στημα αεράμυνας Aegis με ραντάρ παθητικής φασικής διάταξης τύπου SPY-1D. Φυσικά το ΓΕΝ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις μετα­χειρισμένων πλοίων υπό καθεστώς παραχωρήσεως.

ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΙ SUPER VITA, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΤΥΠΟΥ 214

Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση της ναυπή­γησης των δύο πυραυλακάτων τύπου Super Vita, ο Α/ΓΕΝ επεσήμανε ότι βρίσκονται σε δι­αφορετικό στάδιο κατασκευής μεταξύ τους, με την 6η (ΒΛΑΧΑΚΟΣ, Ρ72) να είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από την 7η (ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ρ73). Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Α/ΓΕΝ, η παράδοση της ΒΛΑΧΑΚΟΣ αναμένεται στα τέλη του 2018.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα των υποβρυχί­ων Τύπου 214, το τέταρτο και τελευταίο ΚΑΤ­ΣΩΝΗΣ (S123) βρίσκεται στο στάδιο της ολο­κλήρωσης των δοκιμών και όπως όλα δείχνουν στο εγγύς μέλλον θα αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του ΠΝ. Σχετικά με το ζή­τημα της απόκτησης νέων τορπιλών, δεν περι­λαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες.

Ρ-3Β, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκα­φών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3Β Orion, ο Αντι­ναύαρχος Τσούνης εκτίμησε ότι το αεροσκάφος της ενδιάμεσης λύσης θα παραδοθεί εντός του 2017, επισημαίνοντας ότι τα αεροσκάφη αρχι­κά θα πετούν με χειριστές της ΠΑ, όπως γινόταν δηλαδή στο παρελθόν, ενώ θα εκπαιδευτούν και χειριστές του ΠΝ ώστε να αναλάβουν μελλοντι­κά καθήκοντα κυβερνήτη. Επιπρόσθετα ανέφε­ρε πως τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι απα­ραίτητα για την παροχή στρατηγικής - τακτικής εικόνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ έκανε λόγο και για την ίδρυση Διοίκησης Ναυτικής Αεροπορίας. Σε ερώτηση αναφορικά με το ζήτημα υπαγωγής της ΑΣΔΕΝ στο Αρχηγείο Στόλου, τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι που θα πραγματοποιηθεί άμεσα αλλά αφο­ρά κάποιες επιτελικές μελέτες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Σχετικά με τον στόλο των ελικοπτέρων, ως νέο δεδομένο μπορεί να εκληφθεί το πιο έντονο ενδιαφέρον του ΓΕΝ για μεταχειρισμένα ελικόπτερα Sikorsky SH-60 Seahawk μέσω FMS (Foreign Military Sale) από τις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πιθανόν να σχετί­ζεται και με την περίπτωση απόκτησης μεταχει­ρισμένου υλικού, παρουσιάζουν οι επισημάνσεις του Α/ΓΕΝ σχετικά με την πρόθεση αρχικά να με­τασταθμεύει κάποια δύναμη στο ναύσταθμο της Σούδας. Η δράση αφορά αρχικά εναλλαγές των πλοίων, με απώτερο στόχο τη μόνιμη στάθμευ­ση και παρουσία δύναμης. Ως σημαντική δράση επικεντρωμένη στο προσωπικό θα πρέπει να εκληφθεί και ο εκσυγχρονισμός του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), που ήδη έχει ξε­κινήσει από την μονάδα υποβοήθησης αναπαραγωγής. Για το ΝΝΑ ο Αντιναύαρχος Τσούνης ανέφερε ότι ουσιαστικά επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του ΠΝ, έχει πληρότητα σε ποσοστά 80-90% και ότι ο ΕΟΠΠΥ πρόσφατα πλή­ρωσε τις οφειλές του 2015.

Αναφορικά με τις διεθνείς συνεργασίες κ. Τσούνης επεσήμανε ότι υπάρχει στενή συ­νεργασία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο, ενώ υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργα­σίας με την Αίγυπτο στον τομέα της παρο­χής εκπαίδευσης.

1. Η ενιαία υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200ΗΝ όπως η Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ (F453) είναι αδύνατη για δημοσιονομικούς λόγους. (ΓΕΝ)

2. Η παραχώρηση αντιτορπιλικών κλάσης ARLEIGH BURKE -εδώ το ομώνυμο πλοίο DDG 51 - δεν είναι άμεση προοπτική για το ΠΝ, καθώς δεν έχουν αποσυρθεί ακόμη και προηγούνται 9 χώρες. (US Navy)

Γράφει Δημήτρης I. Μανακανάτας
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ