Αρχική » , , , , » ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΤου Νικολάου Αθ. Μπλάνη
Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Ως γνωστόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 εδ.γ΄ του π.δ.24/1997, ειδικά οι αστυνομικοί διευθυντές, ταξίαρχοι και υποστράτηγοι, επιπλέον της βαθμολογίας, πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Ευρεία διοικητική και επιτελική πείρα,

β. Γενικότερη επαγγελματική μόρφωση που συνάγεται:

(1) από την όλη σταδιοδρομία τους.
(2) από την ευδόκιμη αποφοίτηση από τις επαγγελματικές σχολές της αστυνομικής ακαδημίας.
(3) από την επίδοσή τους σ΄αυτές.

γ. Ενισχυτικά προσόντα είναι:

(1) η πανεπιστημιακή μόρφωση.
(2) η γνώση ξένων γλωσσών.
(3) η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις επαγγελματικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων.

2. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. επιθυμεί να προτείνει και προς τούτο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επεξεργάζεται ένα αντικειμενικό σύστημα με μόρια. Έτσι στην περίπτωση αυτή η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε οιονεί συγκριτική και να προσμετρούνται όλα τα αναφερόμενα προσόντα συνολικά και να προάγεται αυτός που έχει τα περισσότερα, όπως θα προκύπτει από το κατωτέρω σύστημα μοριοδότησης αυτών.

3. Καταρχήν προτείνεται να εξειδικευτούν περαιτέρω τα κριτήρια ως εξής:

α. Βαθμολογία στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων 10 ετών (αυτή θα μετατραπεί/προσαρμοστεί στην κλίμακα 1-100 με τον πολλαπλασιασμό, όπου απαιτείται, με το συντελεστή 10).

β.10ετής χρόνος προϋπηρεσίας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Σταθμού έως και Διεύθυνσης.

γ. 5ετής χρόνος άσκησης διοίκησης σε Περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος έως και Διεύθυνσης.

δ. 6ετής χρόνος άσκησης επιτελικών καθηκόντων στις Κεντρικές Υπηρεσίες (Επιτελείο) του Αρχηγείου.

ε. Υλικές και ηθικές αμοιβές.

στ. Αριστείο Ανθραγαθίας.

ζ. Επίδοση στη Σχολή Αξιωματικών.

η. Επίδοση στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

θ. Επίδοση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

ι. Ευδόκιμη αποφοίτηση από τις επαγγελματικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Π/Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ- Σ.ΕΘ.Α).

ια. Πανεπιστημιακή μόρφωση.

ιβ. Γνώση ξένων γλωσσών.

ιγ. Ποινικές καταδίκες.

ιδ. Πειθαρχικές ποινές.

4. Στη συνέχεια καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που μπορεί να λαμβάνει για κάθε κριτήριο ως εξής:

α. Μέσος όρος δεκαετίας.

β. Από 10- 20 μονάδες.

γ. Από 20- 40 μονάδες.

δ. Από 10-20 μονάδες.

ε. Από 5-20 μονάδες.

στ. Από 10-20 μονάδες.

ζ. (1) Επίδοση Άριστα 40
(2) Επίδοση Πολύ Καλά 32
(3) Επίδοση Καλά 24
(4) Επίδοση Μέτρια 20

η. (1) Επίδοση ΑΡΙΣΤΑ 20 μονάδες.
(2) Επίδοση ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 16 μονάδες
(3) Επίδοση ΚΑΛΑ 12 μονάδες

θ. (1) Επίδοση Άριστος 20 μονάδες
(2) Επίδοση Πολύ καλός 16 μονάδες.
(3) Επίδοση Καλός 12 Μονάδες
(4) Επίδοση Μέτριος 10 μονάδες

ι. Από 10-20 μονάδες.

ια. Από 10-20 μονάδες.

ιβ. Από 10-20 μονάδες.

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν ποινικές καταδίκες και πειθαρχικές ποινές θα αφαιρούνται μονάδες. Για τις ποινικές καταδίκες αφαιρούνται 80-140 μονάδες ανάλογα με τον αριθμό και το είδος αυτών και για πειθαρχικές ποινές (όσες έχουν διαγραφεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη) αφαιρούνται 20-60 μονάδες για κατώτερες και 60-120 μονάδες για ανώτερες, ανάλογα με τον αριθμό αυτών, τη βαρύτητα των παραπτωμάτων και αν αυτά μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η πειθαρχική ποινή αφορά συγκεκριμένο παράπτωμα, για το οποίο υπάρχει καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου (πρόκειται δηλ. για την ίδια αντικειμενική υπόσταση), αφαιρούνται μόρια μόνο μια φορά.

6. Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει είναι 360 (με το κατώτερο όριο αξιολόγησης όλων οι 227 μονάδες).

7. Το αρμόδιο συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να αξιολογεί τα κριτήρια και να προσδιορίζει τις μονάδες (μόρια) μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την όλη σταδιοδρομία του αξιωματικού, τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε κριτηρίου, την επιρροή αυτού στην άσκηση των καθηκόντων κ.λ.π. Επιπλέον για τις υλικές και ηθικές αμοιβές θα λαμβάνεται υπόψη το είδος και ο αριθμός αυτών, για την Πανεπιστημιακή μόρφωση θα λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και η συνάφειά του προς την αποστολή της Αστυνομίας και για τις ξένες γλώσσες θα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο γνώσεις (που πρέπει να είναι τουλάχιστον σε επίπεδο FIRST CERTIFICATE και αντίστοιχων ή Γ΄ Βαθμίδας της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Αστυνομίας)και ο αριθμός αυτών. Αν συρρέουν τα κριτήρια β΄και γ΄(προϋπηρεσία-διοίκηση), λαμβάνονται και για τα δύο μονάδες.

8. Με βάση το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει κάθε αξιωματικός θα καταρτίζεται πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και στη συνέχεια θα εντάσσονται στους αντίστοιχους πίνακες διατηρητέων, ευδοκίμως τερματισάντων κ.λ.π. τηρουμένης της ίδιας σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται η αρχαιότητα. Όσοι Αστυν.Δ/ντές συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων ίσο ή μεγαλύτερο των 200 κρίνονται διατηρητέοι, όσοι συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων μικρότερο των 200 κρίνονται, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Ως αποστρατευτέοι κρίνονται όσοι συγκεντρώνουν αριθμό μονάδων μικρότερο των 160. Για τους Ταξίαρχους τα όρια θα είναι 220 και 180 μονάδες αντίστοιχα και για τους Υποστράτηγους 240 και 200 αντίστοιχα. Από τον πίνακα των διατηρητέων, που θα ισχύει για ολόκληρο το έτος κρίσης, θα προάγονται με τη σειρά κατάταξης, κρινόμενοι προακτέοι, τόσοι αξιωματικοί όσες και οι κενές θέσεις. Σε περίπτωση που προκύπτει μεταβολή στα κριτήρια πριν από τυχόν έκτακτες κρίσεις, θα προβαίνει στην αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των νέων μονάδων με βάση τη μεταβολή στο συγκεκριμένο μόνο κριτήριο, με ταυτόχρονη ένταξη στους αντίστοιχους πίνακες, μόνο όταν προκύπτει μεταβολή. Μη προακτέοι κρίνονται οι αρχαιότεροι του τελευταίου προακτέου.

9. Οι Αστυν.Δ/ντές θα κρίνονται αφού κλείσουν τρία (3) χρόνια στο βαθμό τους, και οι Ταξίαρχοι δύο (2).

10. Τονίζεται ότι η σειρά στην επετηρίδα (αρχαιότητα) δεν θίγεται εξαιτίας της κατάταξης με βάση τις μονάδες, η οποία θα αφορά μόνο τη διαδικασία κρίσης και ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες.

11. Η απαίτηση για βαθμολογία σε απόλυτο βαθμό καταργείται.

12. Κατά την άποψή μας:

α. Το προτεινόμενο σύστημα αποτρέπει την αυθαιρεσία της διοίκησης να αποστρατεύει τους μη αρεστούς αλλά άριστους αξιωματικούς και να επιβραβεύει ακόμη και αυτούς με πειθαρχικό φάκελο. Και τούτο γιατί ο άριστος ή ο καλός αξιωματικός που συγκεντρώνει όλα ή τα περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια, ακόμη και αν αξιολογηθεί αυστηρά με τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μονάδων, θα συγκεντρώνει το ελάχιστο άθροισμα μονάδων, ώστε να μην μπορεί να κριθεί δυσμενώς. Αντίστοιχα και ο στερούμενος των περισσοτέρων κριτηρίων και βεβαρημένος με ποινικές καταδίκες και πειθαρχικά παραπτώματα αξιωματικός να μην μπορεί να κριθεί ευμενώς, όταν δεν θα συγκεντρώνει το ελάχιστο άθροισμα μονάδων.

β. Ενστάσεις μπορεί να προβληθούν εκ μέρους της διοίκησης (σύνδρομο της γραφειοκρατίας) στη λογική που συνοψίζεται στη φράση: «Κι εμείς πως θα κόβουμε τώρα, όποιον θέλουμε»;

γ. Ζήτημα μπορεί να προκύψει στην περίπτωση που όλοι οι κρινόμενοι συγκεντρώνουν το όριο των μονάδων και πρέπει να κριθούν διατηρητέοι. Το όριο αυτό μπορεί να αλλάξει. Πάντως το συμβούλιο έχει την ευχέρεια να κινηθεί, είτε στο χαμηλότερο, είτε στο υψηλότερο όριο των μονάδων, σε αρκετές περιπτώσεις κριτηρίων και να διαμορφώνει ανάλογα το άθροισμα αυτών.

δ. Τέλος δεν έρχεται σε αντίθεση με την στρατιωτική ιδιότητα και τους ειδικούς περιορισμούς που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό (άρθρο 103 Συντάγματος).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ